Riksdagens svar
RSv
114
2016 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om fordonstrafikregistret, av 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet och av 17 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen samt till vissa lagar som har samband med den
RP 129/2016 rd
KoUB 21/2016 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om fordonstrafikregistret, av 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet och av 17 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen samt till vissa lagar som har samband med den (RP 129/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 21/2016 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av lagen om fordonstrafikregistret 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) 19 § 1 mom. 3 punkten,  
ändras 3 § 2 mom. 8 punkten, 5 § 1 mom. 14 punkten, 11 § 1 mom. 1, 5 och 9 punkten samt 13 och 20 §,  
av dem 3 § 2 mom. 8 punkten, 5 § 1 mom. 14 punkten och 11 § 1 mom. 5 punkten sådana de lyder i lag 76/2015, 11 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 859/2005, 11 § 1 mom. 9 punkten sådan den lyder i lag 588/2005 och 20 § sådan den lyder i lagarna 403/2005 och 76/2015, samt 
fogas till 3 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 697/2006, 276/2007 och 76/2015, nya 9 och 10 punkter, till 5 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 60/2006, 697/2006, 234/2007, 276/2007, 698/2009 och 76/2015, en ny 15 punkt och till 11 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 588/2005, 859/2005, 1301/2009 och 76/2015, en ny 10 punkt som följer: 
3 §  
De registrerade 
I registret får dessutom föras in uppgifter om fysiska personer som  
8) har den kompetens som föreskrivs i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) eller lagen om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009) eller har anmält sig till utbildning eller prov som krävs för denna kompetens, 
9) har befullmäktigats av den som gör registreringsanmälan,  
10) har förordnats att reglera trafiken som vägtransportledare vid specialtransporter. 
5 §  
Andra uppgifter som registreras om fysiska personer 
I fråga om fysiska personer får utöver basuppgifter registreras för registrets syfte behövliga 
14) uppgifter om beviljande av parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, 
15) uppgifter om rätt att arbeta som vägtransportledare för specialtransporter, om med godkänt resultat fullgjord utbildning och avlagt prov samt om fortbildning, rättighetens giltighetstid och vägtransportledarkortet.  
11 §  
Rätt att få uppgifter från myndigheter  
Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter har den registeransvarige rätt att få uppgifter enligt följande: 
1) ur befolkningsdatasystemet uppgifter om en persons namn, personbeteckning, adress, hemkommun, födelsehemkommun, födelsestat, medborgarskap, modersmål och kontaktspråk och dödsfall samt uppgift om spärrmarkering enligt 36 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009), 
5) från polisen
a) uppgifter om brott som har begåtts vid framförande av ett motordrivet fordon eller ett släpfordon och om påförda straff och andra påföljder för dessa brott samt uppgifter om tillgrepp av motordrivna fordon och släpfordon, om körrätt och ansökan om sådan, körkortstillstånd, undervisningstillstånd, övningstillstånd, trafiklärartillstånd, körtillstånd för taxiförare, parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, körkort och anteckningar om yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare i körkort, hinder för erhållande av körkortstillstånd eller körkort, körförbud och grunderna för dem, indragning av ADR-körtillstånd, administrativa påföljder i anslutning till körrätt samt körkortstillstånd och andra tillstånd samt uppgifter om överlämnande och omhändertagande av de körkort och tillstånd som avses här,
b) med samtycke av den som ansöker om körkort eller om ett tillstånd eller förarkort som nämns i denna punkt ett sådant fotografi av den sökande och en sådan bild av den sökandes namnteckning som har förts in i polisens pass- och identitetskortsregister,
 
9) från gränsbevakningsväsendet uppgifter om temporärt körförbud och grunderna för det samt om omhändertagande av körkort, 
10) från förundersökningsmyndigheter de brottsuppgifter som behövs för lämplighetsprövning i anslutning till beviljande av undervisningstillstånd, körtillstånd för taxiförare och trafiklärartillstånd samt i anslutning till tillstånd att driva bilskola. 
13 §  
Allmänna förutsättningar för utlämnande av uppgifter 
Den registeransvarige bestämmer om utlämnandet av uppgifter. 
En uppgift får inte lämnas ut, om utlämnandet av grundad anledning kan misstänkas äventyra den registrerades integritetsskydd, den registrerades intressen eller rättigheter eller statens säkerhet. För att lämna ut uppgifter till mottagare i andra än i enskilda fall krävs Trafiksäkerhetsverkets tillstånd.  
20 §  
Andra begränsningar av utlämnande av uppgifter 
En person har, utöver vad som föreskrivs i 30 § i personuppgiftslagen, rätt att förbjuda att hans eller hennes adressuppgifter lämnas ut.  
Bestämmelser om ansökan om spärrmarkering finns i 36 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster. När en spärrmarkering förs in i registret, utvidgas begränsningen i fråga om utlämnandet av uppgifter till att omfatta även den fysiska personens namn.  
De begränsningar av utlämnande av uppgifter som avses i 1 och 2 mom. hindrar inte att uppgifter lämnas ut  
1) för att användas av myndigheter, Trafikförsäkringscentralen, trafikförsäkringsbolag, besiktningsförrättare, förarexamensmottagare, avtalsregistrerare eller handläggare av kort för färdskrivare vid vägtransporter, 
2) för att användas av serviceproducenter som avses i körkortslagen, lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, lagen om yrkeskompetens för taxiförare eller vägtrafiklagen, eller 
3) för någon annan än i 1 och 2 punkten avsedd lagstadgad användning.  
När Trafiksäkerhetsverket lämnar ut i 2 mom. avsedda uppgifter som omfattas av en begränsning av utlämnande, ska mottagaren samtidigt underrättas om begränsningen samt om begränsningarna i fråga om användning av och skydd för uppgifterna. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag  
om ändring av 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet  
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005) 28 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 1182/2013, som följer: 
28 § 
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter 
Trots sekretessbestämmelserna får gränsbevakningsväsendet lämna ut behövliga uppgifter ur sina personregister genom teknisk anslutning eller som en datamängd enligt följande: 
1) till Trafiksäkerhetsverket i enlighet med 11 § 1 mom. 9 och 10 punkten i lagen om fordonstrafikregistret, för utförande av de uppdrag som anges i lagen om sjöfartsskydd och för övervakning av luftfarten samt enligt 50 § i luftfartslagen (864/2014) för bedömning av förutsättningarna för beviljande, förnyande och återkallande av ett tillstånd, 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Lag 
om ändring av 17 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (639/2015) 17 § 1 mom. 2 punkten som följer: 
17 § 
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter 
Trots sekretessbestämmelserna får Tullen lämna ut behövliga uppgifter ur sina personregister och även genom teknisk anslutning eller som en datamängd enligt följande: 
2) till Trafiksäkerhetsverket uppgifter enligt 11 § 1 mom. 7 och 10 punkten i lagen om fordonstrafikregistret, för utförande av de uppdrag som föreskrivs i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet, enligt 50 § i luftfartslagen för bedömning av förutsättningarna för beviljande, förnyande och återkallande av ett tillstånd samt för utförande av de beskattningsuppgifter som föreskrivs för Trafiksäkerhetsverket i lag, 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Helsingfors 11.10.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 14.10.2016 10:40