Senast publicerat 10-05-2021 19:24

Riksdagens svar RSv 117/2016 rd RP 145/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och av 4 § i lagen om sjömanspensioner

RP 145/2016 rd
KoUB 22/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och av 4 § i lagen om sjömanspensioner (RP 145/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 22/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag  om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) 3 § 4 och 9 punkten, 4 § 1 mom. 3 punkten, 10 § 1 mom. 1, 3 och 5 punkten samt    2—4 mom., 12 och 13 §, 14 § 3 mom., 15 §, 16 § 2—4 mom., 17 § 1 mom. 1 punkten, 18 § 1 mom. och 22 § 3 mom., 
av dem 4 § 1 mom. 3 punkten och 10 § 1 mom. 3 punkten sådana de lyder i lag 967/2008, 10 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 450/2013, 12 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 967/2008, 16 § 4 mom. sådant det lyder i lag 450/2013 och 17 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 1317/2009, samt 
fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 967/2008 och 1317/2009, en ny 2 a- och en ny 10 punkt samt till 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 967/2008, en ny 4 punkt som följer: 
3 §  
Definitioner  
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 a) specialfartyg ett fartyg som används för systematisk sjömätningsverksamhet, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) sjötransport transport av passagerare eller gods till sjöss, bogsering eller skjutbogsering samt sådan sjömätning som utförs av ett specialfartyg; bogsering och skjutbogsering som huvudsakligen sker i hamnar eller biträdande av motordrivna fartyg i hamn är inte sjötransport, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9) handelsfartygsförteckningen den förteckning som stödmyndigheten för över fartyg för vilka ansökan om stöd enligt denna lag kan göras, 
10) verksamhetstid den del av kalenderåret då fartyget har varit inskrivet i handelsfartygsförteckningen, med undantag av de tider då fartyget har legat i docka eller i hamn obemannat. 
4 § 
Inskrivning i handelsfartygsförteckningen 
Stödmyndigheten ska på ansökan i handelsfartygsförteckningen skriva in sådana i det finska fartygsregistret införda 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) bogserbåtar och skjutbogserare som har en bruttodräktighet på minst 300, är besiktade för Östersjötrafik, närsjöfart, Europatrafik eller fjärrtrafik och under stödåret är avsedda att huvudsakligen gå i inrikes sjöfart som är utsatt för internationell konkurrens, 
4) specialfartyg som har en bruttodräktighet på minst 100, är besiktade för Östersjötrafik, närsjöfart, Europatrafik eller fjärrtrafik och under stödåret är avsedda att gå i sådan sjöfart som är utsatt för internationell konkurrens. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10 § 
Allmänna villkor för beviljande av stöd 
Stödmyndigheten ska bevilja stöd som avses i denna lag, om 
1) fartyget har varit inskrivet i handelsfartygsförteckningen under den tid för vilken stöd söks och det har uppfyllt villkoren för inskrivning i handelsfartygsförteckningen under den tid för vilken stöd söks, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) fartyget under stödåret huvudsakligen har använts i utrikes sjöfart eller är ett i 4 § 1 mom. 2 eller 3 punkten avsett fartyg som under stödåret huvudsakligen har använts i inrikes sjöfart som är utsatt för internationell konkurrens eller i utrikes sjöfart eller ett i 4 § 1 mom. 4 punkten avsett fartyg som under stödåret har använts i inrikes sjöfart som är utsatt för internationell konkurrens eller i utrikes sjöfart, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) det under stödperioden inte betalas några andra stöd för att sänka fartygets bemanningskostnader än de som beviljas enligt denna lag eller lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013). 
I fråga om passagerarfartyg som bedriver reguljär passagerartrafik mellan hamnar i Europeiska unionen beviljas stöd endast för medborgare i Europeiska unionens medlemsstater och i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
I fråga om stöd för bogserbåtar och skjutbogserare samt specialfartyg beviljas av stödbeloppet enligt 11 och 12 § endast den andel som motsvarar sjötransportens andel av stödperioden. 
Om fartygets ägare eller en annan arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med fartyget inte enligt ett befraktningsavtal har bestämmande inflytande över den trafik som bedrivs med fartyget under avtalstiden, beviljas stöd också för den väntetid som ska betraktas som sjötransport, då fartyget av något skäl som inte har med fartyget att göra i full beredskap med den minimibemanning som det bestämts att fartyget ska ha väntar på uppdrag att transportera gods eller passagerare eller, när det gäller ett specialfartyg, ett sådant sjötransportuppdrag som motsvarar fartygstypen. I fråga om bogserbåtar och skjutbogserare samt specialfartyg beviljas för väntetiden dock endast den andel av stödet som motsvarar sjötransportdagarnas andel under stödperioden. 
12 § 
Stöd som betalas utifrån begränsat skattskyldiga sjömäns arbete ombord 
För en enligt 9 § i inkomstskattelagen begränsat skattskyldig sjöman betalas utifrån sjömannens löneinkomst från arbete ombord på ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen ett stöd som motsvarar för löneinkomsten under stödperioden betald 
1) källskatt och 
2) arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. 
Om den som betalar en lön i stället för att innehålla källskatt verkställer förskottsinnehållning ska 11 § tillämpas. 
13 § 
Stödperiod 
Stödperioderna är tiden från den 1 januari till den 30 juni och tiden från den 1 juli till den 31 december. Stödåret är ett kalenderår. 
På ansökan fastställer stödmyndigheten att stödperioden är en kalendermånad för ett passagerarfartyg som får medföra fler än 120 passagerare, till den del stödet beviljas utifrån lönebokföringen per fartyg över månatliga betalningar och utifrån de skattedeklarationer som lämnas in till Skatteförvaltningen. 
14 § 
Ansökan om stöd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Stöd söks för varje stödperiod med en ansökan som lämnas in till stödmyndigheten inom tre månader från det att stödperioden upphörde. 
15 § 
Lönebokföring 
Arbetsgivaren ska ordna sin lönebokföring så att det är möjligt att per fartyg och per löntagare fastställa sjöarbetsinkomsten och beloppen av förskottsinnehållningar, källskatt och arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter samt arbetsgivarandelen av sjömanspensionsförsäkringsavgifter och premier för olycksfallsförsäkring som verkställts på och betalats för inkomsten. 
16 § 
Nödvändiga uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den sökande ska till stödmyndigheten ge in kopior av de skattedeklarationer som getts in till Skatteförvaltningen och en redogörelse för vilken andel av den inkomst som avses i skattedeklarationen är sjöarbetsinkomst och vilken andel av arbetsgivarprestationerna baserar sig på sjöarbetsinkomst, hur de betalda beloppen fördelas mellan arbetsgivarens olika fartyg och, för vart och ett av fartygen, hur de är uppdelade på belopp som utgör grund för stöd och övriga belopp. 
Den sökande ska för varje stödperiod till stödmyndigheten ge in en redogörelse per fartyg för de pensionsförsäkringsavgifter som betalats in till Sjömanspensionskassan och för de löner som utgör grund för dem. 
Den sökande ska för varje stödperiod till stödmyndigheten ge in försäkringsbolagets redogörelse per fartyg för de under stödperioden inbetalda försäkringspremier som grundar sig på sjöarbetsinkomsten och som avses i 11 §. 
17 § 
Stödmyndighetens rätt att få uppgifter 
Stödmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av tillgången till information rätt att 
1) av Skatteförvaltningen för utredning och kontroll av beloppet av stöd som avses i denna lag få behövliga uppgifter om löner för arbete till sjöss, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
18 § 
Hörande av riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer 
Stödmyndigheten ska innan ett ärende avgörs höra respektive riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer, om den överväger att helt eller huvudsakligen förvägra stöd. Hörande ska ordnas en gång per stödår innan det första för sökanden helt eller huvudsakligen negativa beslutet fattas, om inte ytterligare hörande behövs på grund av förändrade omständigheter eller andra särskilda skäl. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
22 § 
Återbetalning och återkrav av stöd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På det belopp som ska återbetalas ska det från den dag då stödbeslutet för stödårets sista stödperiod meddelades betalas en ränta som motsvarar Finlands Banks grundränta vid tidpunkten i fråga ökad med fyra procentenheter. Om beloppet inte betalas senast på förfallodagen, ska det betalas en årlig dröjsmålsränta på det i enlighet med 4 § i räntelagen (633/1982). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Lagen tillämpas dock på stöd som betalas för kostnader som har uppkommit den 1 januari 2017 och därefter. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 4 § i lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 4 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 968/2008, 911/2010 och 765/2011, som följer: 
4 § 
Arbetstagare som omfattas av lagens tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på arbetstagare som utför i lagen om sjöarbetsavtal avsett arbete 
1) på ett finländskt handelsfartyg i utrikesfart, 
2) på ett sjögående finländskt bärgnings- eller fiskefartyg som används i förvärvssyfte, 
3) på ett annat finländskt isbrytarfartyg än en hamnisbrytare, 
4) på sådana finländska lastfartyg, bogserbåtar eller skjutbogserare som huvudsakligen går i inrikes sjöfart och som enligt 4 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) är inskrivna i handelsfartygsförteckningen, 
5) på sådana finländska specialfartyg som går i sjöfart som är utsatt för internationell konkurrens och som enligt 4 § 1 mom. 4 punkten i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport är inskrivna i handelsfartygsförteckningen, 
6) på ett sådant finländskt handelsfartyg i utrikesfart som hyrts ut till en utländsk redare i huvudsak obemannat, förutsatt att arbetstagaren står i anställningsförhållande till fartygets ägare eller en av denna anlitad arbetsgivare, och 
7) någon annanstans än på fartyg som avses i 1—6 punkten, när det är fråga om tillfälligt arbete som utförs på förordnande av arbetsgivaren. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Lagen tillämpas dock redan från och med den 1 januari 2017. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 18.10.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare