Riksdagens svar
RSv
118
2016 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
RP 154/2016 rd
ShUB 18/2016 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (RP 154/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 18/2016 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av 6 och 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) 6 § 4 mom. och 6 e § 1 mom., sådana de lyder, 6 § 4 mom. i lag 1324/2014 och 6 e § 1 mom. i lag 1341/2015, som följer: 
6 §  
Till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 20 procent och till en skadad eller insjuknad till följd av 1939—1945 års krig vars invaliditetsgrad är minst 10 procent, betalas ersättning för kostnaderna för hemservice enligt 14 § 1 mom. 5 punkten i socialvårdslagen (1301/2014), boendeservice enligt det momentets 7 punkt och service som stöder rörligheten enligt det momentets 9 punkt, stöd för närståendevård enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) samt kostnaderna för sjukvårdstjänster enligt 24 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). Hyror eller motsvarande avgifter för servicebostäder eller stödbostäder ersätts dock inte. Närmare bestämmelser om ersättning för hemservice och boendeservice och för stöd för närståendevård utfärdas genom förordning av statsrådet. 
6 e § 
Till en skadad eller insjuknad som bor stadigvarande i Sverige och vars invaliditetsgrad är minst 20 procent och till en skadad eller insjuknad till följd av 1939—1945 års krig som bor stadigvarande i Sverige och vars invaliditetsgrad är minst 10 procent kan ersättning betalas för kostnader för av kommunen anordnad hemservice och annan socialservice som underlättar boende i hemmet. Närmare bestämmelser om ersättningens belopp och betalning av ersättningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 18.10.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 20.10.2016 12:46