Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 119/2020 rd

Riksdagens svar
RSv
119
2020 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetslöshetskassornas ekonomiska verksamhetsmöjligheter
RP 138/2020 rd
ShUB 25/2020 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetslöshetskassornas ekonomiska verksamhetsmöjligheter (RP 138/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 25/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av lagen om arbetslöshetskassor 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) 19 och 20 §, sådana de lyder, 19 § delvis ändrad i lag 913/2013 och 20 § i lagarna 556/1998 och 913/2000, samt 
fogas till lagen en ny 20 a § som följer: 
19 § 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifterna ska bestämmas så att de i löntagarkassor jämte statsandelen och Sysselsättningsfondens andel och i företagarkassor jämte statsandelen kan anses vara tillräckliga för att kassan ska kunna fullgöra sina förbindelser. Medlemsavgifterna fastställs av Finansinspektionen på framställning av kassan med beaktande av vad som i 20 § föreskrivs om utjämningsfonder och i 20 a § om arbetslöshetskassans plan för återställande av en sund finansiell ställning. 
Närmare bestämmelser om de allmänna grunderna för fastställande av medlemsavgiften utfärdas genom förordning. 
20 § 
Utjämningsfond 
En arbetslöshetskassa ska ha en utjämningsfond till vilken det årliga överskottet överförs.  
För att trygga kassans finansiering och betalningsberedskap ska det i utjämningsfonden för en arbetslöshetskassa som försäkrar löntagare finnas ett belopp som motsvarar minst de förmånsutgifter och förvaltningskostnader som kassan själv ansvarar för under ett år, och i utjämningsfonden för en arbetslöshetskassa som försäkrar företagare ska det finnas ett belopp som motsvarar minst de förmånsutgifter och förvaltningskostnader som kassan själv ansvarar för under två och ett halvt år. 
För att jämna ut medlemsavgiftsfluktuationer som beror på de ekonomiska konjunkturerna kan en arbetslöshetskassa som försäkrar löntagare dessutom förkovra utjämningsfonden med ett belopp som motsvarar de förmånsutgifter och förvaltningskostnader som kassan själv ansvarar för under högst fyra år, och en arbetslöshetskassa som försäkrar företagare med ett belopp som motsvarar de förmånsutgifter och förvaltningskostnader som kassan själv svarar för under högst sju år. 
Bestämmelser om utjämningsfonden utfärdas särskilt genom förordning. 
20 a § 
Plan för återställande av en sund finansiell ställning 
Om en arbetslöshetskassas medlemsavgift stiger oskäligt i förhållande till den medlemsavgift som fastställts för det innevarande räkenskapsåret, kan Finansinspektionen fastställa arbetslöshetskassans medlemsavgift med avvikelse från vad som i 19 § föreskrivs om bestämmande av medlemsavgiften och i 20 § om utjämningsfonden, förutsatt att arbetslöshetskassan i samband med förslaget till medlemsavgift lämnar in en plan för återställande av arbetslöshetskassans sunda finansiella ställning till Finansinspektionen för godkännande. Planen för återställande av en sund finansiell ställning ska visa att arbetslöshetskassans utjämningsfond, genom en ökning av intäkterna från medlemsavgiften eller på något annat sätt, inom tre år från ingången av det år för vilket medlemsavgiften fastställs uppnår utjämningsfondens miniminivå.  
Finansinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om uppgörandet och inlämnandet av den plan som avses i 1 mom. 
Denna lag träder i kraft den 20. Den tillämpas första gången när medlemsavgiften till arbetslöshetskassan fastställs för 2021. 
Lag 
om temporär ändring av lagen om arbetslöshetskassor 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) nya 23 b, 25 c och 26 a § som följer: 
6 kap. 
Finansiering 
23 b § 
Temporär tillämpning av lagen på stödkassan och på täckande av brist i en kassa 
Trots vad som föreskrivs i 21 § 1 mom. är medlemsavgiften till stödkassan noll (0) euro 2021.  
Vid täckande av en arbetslöshetskassas brist från 2020 tillämpas vid fördelningen av medel inte den begränsning av maximibeloppet av medel som kan användas och som avses i 22 § 2 mom. andra meningen.  
Vid täckande av en arbetslöshetskassas brist från 2020 beviljas ingen tilläggsandel av statens medel för att täcka bristen. Om bristen i en kassa inte kan täckas så som anges i 2 mom., överförs bristen till det följande årets bokslut för att täckas med kassans medel. 
25 c § 
Temporär statlig tilläggsfinansieringsandel för finansiering av företagares inkomstrelaterade dagpenning 
Utöver vad som föreskrivs i 25 § betalas som statsandel av de dagpenningar som en företagarkassa betalat med stöd av 5 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa en andel som motsvarar 36 procent av dagpenningens förtjänstdel. 
26 a § 
Statlig tilläggsfinansiering för förvaltningskostnader 
Utöver vad som föreskrivs i 26 § 1 och 2 mom. deltar staten i finansieringen av de på grund av covid-19-epidemin ökade förvaltningskostnaderna med en tilläggsfinansieringsandel på 20 miljoner euro. 
Sysselsättningsfonden svarar för fördelningen av tilläggsfinansieringsandelen till arbetslöshetskassorna. Sysselsättningsfonden har rätt att av Finansinspektionen utan dröjsmål få behövliga uppgifter om antalet ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning och överklagbara beslut om inkomstrelaterad dagpenning som ska beaktas vid fördelningen av tilläggsfinansieringsandelen efter det att arbetslöshetskassorna har lämnat uppgifterna till Finansinspektionen. Sysselsättningsfonden fördelar tilläggsfinansieringsandelen till arbetslöshetskassorna inom 30 dagar från det att uppgifterna har erhållits. 
Vid uträkningen av tilläggsfinansieringsandelen beräknas följande siffror för varje arbetslöshetskassa: 
1) antalet ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning som blivit anhängiga under tiden          1.4—30.9.2020 från vilka dragits av de fortsatta ansökningarna från de helt och hållet arbetslösa, minskat med medeltalet av motsvarande ansökningar 2018 och 2019, och 
2) antalet överklagbara beslut om inkomstrelaterad dagpenning som meddelats under tiden      1.4—30.9.2020 minskat med medeltalet av motsvarande beslut 2018 och 2019.  
Om skillnaden i 3 mom. 1 eller 2 punkten är negativ, används i punkten i fråga värdet noll för arbetslöshetskassan. 
Den andel av statens tilläggsfinansiering som baserar sig på antalet ansökningar beräknas som arbetslöshetskassans andel enligt 3 mom. 1 punkten av summan av alla arbetslöshetskassors tal enligt 3 mom. 1 punkten. 
Den andel av statens tilläggsfinansiering som baserar sig på antalet beslut beräknas som arbetslöshetskassans andel enligt 3 mom. 2 punkten av summan av alla arbetslöshetskassors tal enligt 3 mom. 2 punkten. 
Arbetslöshetskassans tilläggsfinansieringsandel fås genom att räkna samman 40 procent av arbetslöshetskassans tal enligt 5 mom. och 60 procent av arbetslöshetskassans tal enligt 6 mom. 
En arbetslöshetskassas andel av tilläggsfinansieringen kan vara högst 5 miljoner euro. Om en arbetslöshetskassas tilläggsfinansieringsandel enligt 7 mom. överstiger 5 miljoner euro, fördelas den överstigande delen mellan de övriga arbetslöshetskassorna i förhållande till deras tilläggsfinansieringsandelar enligt 7 mom.  
I antalet beslut som avses i 3 mom. 2 punkten beaktas inte beslut om återkrav eller beslut som meddelats med stöd av den aktiveringsmodell som upphävts genom lagen om upphävande av 6 kap. 3 a § och 7 kap. 5 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1311/2019).  
Denna lag träder i kraft den 2020 och gäller till och med den 31 december 2021. 
Lagens 25 c § tillämpas på inkomstrelaterad dagpenning som betalas för tiden 1 april—31 december 2020. På redovisningen av statsandelen tillämpas vad som annars iakttas vid redovisningen av statsandelar. För retroaktiv tid redovisas statsandelen till arbetslöshetskassan så snart som möjligt efter det att lagen har antagits. 
Lag 
om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) en ny 25 §, i stället för den 25 § som upphävts genom lag 542/2012, som följer: 
25 § 
Temporär statlig tilläggsfinansieringsandel för finansiering av löntagares inkomstrelaterade dagpenning 
Om inte något annat följer av 4 § 1 och 2 mom. är arbetslöshetskassans andel av varje inkomstrelaterad dagpenning som betalas den 1 april eller därefter  
1) 5,5 procent när det är fråga om sådana tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och  
2) 3,5 procent när det är fråga om annan inkomstrelaterad dagpenning.  
Om den inkomstrelaterade dagpenningen betalas förhöjd i enlighet med 6 kap. 2 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, beräknas arbetslöshetskassans andel dock utifrån den inkomstrelaterade dagpenning som bestäms enligt 1 mom. i den paragrafen. 
Som statens andel till arbetslöshetskassan betalas för varje inkomstrelaterad dagpenning det belopp som avses i 4 § 1 mom. ökat med en andel som motsvarar skillnaden mellan Sysselsättningsfondens andel enligt 4 § 4 mom. och den arbetslöshetskassans andel som avses här.  
Denna lag träder i kraft den 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.  
Lagen tillämpas på finansieringen av inkomstrelaterade dagpenningar som betalats den 1 april 2020 och därefter. På redovisningen av statsandelen tillämpas vad som annars iakttas vid redovisningen av statsandelar. För retroaktiv tid redovisas statsandelen till arbetslöshetskassan så snart som möjligt efter det att lagen har antagits. 
Helsingfors 21.10.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 22-10-2020 16:55