Senast publicerat 10-05-2021 20:05

Riksdagens svar RSv 12/2019 rd RP 21/2019 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen

RP 21/2019 rd
KoUB 6/2019 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen (RP 21/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 6/2019 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av fordonslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av fordonslagen (130/2019) som följer: 
Denna lag träder i kraft den 1 november 2020. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av körkortslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av körkortslagen (131/2019) som följer: 
Denna lag träder i kraft den 1 november 2020. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 4 § i fordonsskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 4 § i fordonsskattelagen (133/2019) som följer: 
Denna lag träder i kraft den 1 november 2020. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 1 § i bilskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 1 § i bilskattelagen (134/2019) som följer: 
Denna lag träder i kraft den 1 november 2020. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 1 § i bränsleavgiftslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 1 § i bränsleavgiftslagen (135/2019) som följer: 
Denna lag träder i kraft den 1 november 2020. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 114 § i mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 114 § i mervärdesskattelagen (136/2019) som följer: 
Denna lag träder i kraft den 1 november 2020. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 23 kap. 12 § i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 23 kap. 12 § i strafflagen (137/2019) som följer: 
Denna lag träder i kraft den 1 november 2020. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om ändring av vägtrafiklagen (132/2019). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 16.10.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare