Senast publicerat 22-09-2021 10:57

Riksdagens svar RSv 120/2021 rd RP 102/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

RP 102/2021 rd
EkUB 21/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster (RP 102/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 21/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster (922/2017) en ny 5 a § som följer: 
5 a § 
Efterskänkande av avgift 
Ingen avgift påförs eller tas ut för 2020. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2021. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 21.9.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare