Senast publicerat 10-05-2021 19:32

Riksdagens svar RSv 121/2016 rd RP 102/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 19 och 19 a § i upphovsrättslagen

RP 102/2016 rd
KuUB 10/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 19 och 19 a § i upphovsrättslagen (RP 102/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 10/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 19 och 19 a § i upphovsrättslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i upphovsrättslagen (404/1961) 19 § 4 mom. och 19 a §, sådana de lyder, 19 § 4 mom. i lag 763/2013 och 19 a § i lagarna 1228/2006 och 607/2015, som följer: 
19 § 
Spridning av exemplar av verk och rätt till ersättning för utlåning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Upphovsmannen till ett verk har rätt till ersättning för utlåning av exemplar av verket till allmänheten, med undantag för alster av byggnadskonst, konsthantverk och konstindustri. Rätt till ersättning saknas dock, om utlåningen äger rum vid andra bibliotek än allmänna bibliotek eller högskolebibliotek. Om inte ersättning bevisligen yrkas inom tre år från utgången av det kalenderår då rätten till ersättning uppkommit, förfaller rätten till ersättning. Bestämmelserna i 41 § tillämpas på den rätt som avses i detta moment. En rättshandling genom vilken en upphovsman överlåter sin rätt till ersättning enligt detta moment är ogiltig. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19 a § 
Organisation som administrerar ersättningar för utlåning 
Ersättning för utlåning enligt 19 § 4 mom. betalas genom förmedling av en av undervisnings- och kulturministeriet godkänd organisation som företräder ett flertal upphovsmän till från allmänna bibliotek och högskolebibliotek utlånade verk. Om representativitet inte kan uppnås för upphovsmännen på något annat sätt, kan flera organisationer godkännas för uppgiften i fråga. 
Undervisnings- och kulturministeriet godkänner på ansökan en eller flera organisationer för viss tid, högst fem år. Varje organisation som godkänns ska vara solvent och ha beredskap och förmåga att sköta de uppgifter som beslutet om godkännande avser. Organisationen ska årligen lämna undervisnings- och kulturministeriet en utredning om de åtgärder den vidtagit med stöd av beslutet om godkännande. Organisationen eller organisationerna tillsammans ska företräda en betydande del av de upphovsmän till verk inom olika områden vars verk lånas från allmänna bibliotek och högskolebibliotek. Beslutet om godkännande kan även förenas med villkor som allmänt styr organisationens praktiska verksamhet. 
Undervisnings- och kulturministeriets beslut ska även om det överklagas iakttas till dess ärendet avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. Godkännandet kan återkallas om organisationen genom att bryta mot beslutet om godkännande och villkoren i beslutet gör sig skyldig till allvarliga eller väsentliga förseelser eller försummelser, och om de anmärkningar och varningar som getts organisationen inte lett till att bristerna i verksamheten blivit avhjälpta. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Ersättning för utlåning från högskolebibliotek kan betalas endast för utlåning som äger rum efter lagens ikraftträdande. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 25.10.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare