Senast publicerat 10-05-2021 20:26

Riksdagens svar RSv 121/2020 rd RP 121/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler och till lagar som har samband med den

RP 121/2020 rd
EkUB 24/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler och till lagar som har samband med den (RP 121/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 24/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om överrensstämmelse med kraven för aerosoler 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Lagens syfte 
Syftet med denna lag är att trygga säkerheten hos och den fria rörligheten för aerosoler. Genom denna lag genomförs rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare. 
2 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag innehåller bestämmelser om visande och utredning av överensstämmelse med kraven för aerosoler. 
Denna lag tillämpas inte på 
1) aerosoler för medicinskt bruk,  
2) aerosoler där behållaren har en totalvolym på mindre än 50 ml,  
3) aerosoler eller beståndsdelar av dessa som ska exporteras till tredjeländer, om inte något annat förutsätts i sådana internationella avtal som är bindande för Finland. 
3 § 
Definitioner 
I denna lag avses med  
1) aerosol en av metall, glas eller plast tillverkad behållare avsedd för engångsbruk som 
a) innehåller komprimerad, kondenserad eller under tryck löst gas som sådan eller tillsammans med ett flytande, pastaliknande eller pulverformigt ämne och  
b) är försedd med behövlig tömningsanordning genom vilken innehållet kan släppas ut som en suspension av fasta eller flytande partiklar i gasen, som skum, pasta eller pulver, eller i gas- eller vätskeform, 
2) tillverkare en fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera eller tillverka en aerosol och som saluför den i eget namn eller under eget varumärke, 
3) importör en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska unionen och som släpper ut en aerosol som förs in från ett tredjeland på unionsmarknaden, 
4) distributör en sådan annan fysisk eller juridisk person i leveranskedjan som tillhandahåller en aerosol på marknaden än tillverkaren eller importören. 
4 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
Bestämmelser om industriell tillverkning, hantering, förvaring och upplagring av farliga kemikalier finns i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 
Bestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av kemikalier finns i kemikalielagen (599/2013) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) N:o 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.  
Bestämmelser om marknadskontroll och yttre gränskontroll finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016). 
Bestämmelser om marknadskontroll, samarbete med ekonomiska aktörer samt om en ram för kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011. 
2 kap. 
Överensstämmelse med kraven och visande av överensstämmelse med kraven 
5 § 
Överensstämmelse med kraven 
Tillverkaren och importören ska se till att aerosolerna är säkra i normala och förutsägbara lagrings- och användningsförhållanden så att de inte medför fara för någons hälsa, egendom eller för miljön och särskilt att 
1) behållaren tål innehållet och det tryck som innehållet orsakar, 
2) tömningsanordningen fungerar säkert när den används i enlighet med sitt användningsändamål. 
Närmare bestämmelser om produktkraven för aerosoler utfärdas genom förordning av statsrådet. 
6 § 
Visande och utredning av överensstämmelse med kraven 
Tillverkaren och importören av en aerosol ska se till att överensstämmelse med kraven för aerosoler är säkerställd och påvisad genom testning. Tillverkaren och importören ska dessutom se till att aerosolen är analyserad för identifiering av de risker som är förknippade med den. 
Tillsynsmyndigheten kan på ansökan godkänna också andra testningsmetoder som ska tillämpas vid slutkontrollen av en aerosol än vattenbadsmetoden. 
Närmare bestämmelser om förfarandena för bedömning av överensstämmelse med kraven, analyser, testning av aerosoler och metoder för slutkontroll utfärdas genom förordning av statsrådet. 
7 § 
Märkning av aerosoler  
Tillverkaren, importören och distributören av en aerosol ska säkerställa att aerosolen är försedd med tecknet 3 (omvänt epsilon) för att visa att aerosolen överensstämmer med kraven. Tillverkaren, importören och distributören ska säkerställa att det på aerosolen anges typ-, parti- eller serienummer eller någon annan kodbeteckning som möjliggör identifiering av ett påfyllnadsparti samt innehållsmängden i volymenheter. Tillverkaren, importören och distributören av en aerosol ska dessutom säkerställa att aerosolen är försedd med en märkning med tillverkarens namn, registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt den postadress genom vilken tillverkaren kan kontaktas. 
Tillverkaren, importören och distributören ska säkerställa att en aerosol som klassificeras som brandsäker är försedd med en varningsmärkning, att en aerosol som klassificeras som brandfarlig eller extremt brandfarlig är försedd med en varningsmärkning och att en aerosol som är avsedd att användas som en konsumentprodukt är försedd med en skyddsangivelse samt en varningsmärkning om de särskilda farorna med produkten. Tillverkaren, importören och distributören ska dessutom säkerställa att mängden brandfarligt material i aerosolen anges på märkningen av aerosolen, om aerosolen inte anses vara brandfarlig eller extremt brandfarlig. 
De märkningar som det föreskrivs om i 1 och 2 mom. ska anges med synliga, lätt läsbara och outplånliga bokstäver. Märkningarna ska göras på aerosolen, eller om detta på grund av aerosolens storlek inte är möjligt, ska märkningarna göras på en etikett som fästs på aerosolen. 
Närmare bestämmelser om kraven på märkningar som ska göras på aerosoler utfärdas genom förordning av statsrådet. 
8 § 
Anvisningar om säker användning  
Tillverkaren, importören och distributören av en aerosol ska se till att på analyser baserade behövliga uppgifter och anvisningar på finska och svenska medföljer aerosolen för att den ska kunna användas säkert och i enlighet med sitt användningsändamål. 
9 § 
Bevarande och språkkrav i fråga om dokument 
Tillverkaren och importören ska bevara uppgifterna om aerosolernas tillverknings- och påfyllnadspartier samt tester, analyser och resultaten av dessa under fem år från det att aerosolen färdigställdes. 
Den tekniska dokumentation som avses i denna lag och som behövs för att visa överensstämmelse med kraven för en aerosol samt för att spåra tillverknings- och påfyllnadspartierna ska upprättas på finska eller svenska eller på något annat språk som tillsynsmyndigheten godkänner. 
3 kap. 
Särskilda bestämmelser 
10 § 
Tillsynsmyndighet 
Tillsynen över efterlevnaden av denna lag utövas av Säkerhets- och kemikalieverket. 
11 § 
Brott mot bestämmelserna om aerosoler 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar skyldigheten  
1) enligt 5 § 1 mom. att se till att aerosolen är säker i normala och förutsägbara lagrings- och användningsförhållanden, 
2) enligt 6 § 1 mom. att se till att aerosolens överensstämmelse med kraven är säkerställd och påvisad genom testning, 
3) enligt 6 § 1 mom. att se till att aerosolen är analyserad för identifiering av de risker som är förknippade med den, 
4) enligt 7 § 1 och 2 mom. att säkerställa att aerosolen är försedd med de märkningar som avses i 7 §, 
5) enligt 8 § att se till att anvisningar om säker användning medföljer aerosolen, 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om aerosoler dömas till böter. 
12 § 
Ändringssökande  
Omprövning av ett beslut av tillsynsmyndigheten om godkännande av en metod för slutkontroll får begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
13 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
Genom denna lag upphävs aerosolförordningen (1433/1993). 
Aerosoler som släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av denna lag och för vilka överensstämmelse med kraven har säkerställts i enlighet med de bestämmelser som var i kraft vid ikraftträdandet av denna lag får tillhandahållas på marknaden efter ikraftträdandet av denna lag. De godkännanden av testningsmetoder som tillämpats vid slutkontroll av aerosoler och som beviljats före ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft i beviljad omfattning. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) 48 §, 
ändras 50 § 1 mom., 51 och 52 §, 100 § 1 mom., 102 §, 125 § 5 punkten samt 126 och 127 §,  
av dem 50 § 1 mom., 51 och 52 § samt 125 § 5 punkten sådana de lyder i lag 505/2018 samt 100 § 1 mom. och 102 § sådana de lyder i lag 1030/2009, och 
fogas till 5 §, sådan den lyder i lag 358/2015, ett nytt 9 mom. som följer: 
5 § 
Förhållandet till annan lagstiftning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om överensstämmelse med kraven samt analyser och tester i fråga om aerosoler samt visande och märkning av överensstämmelse med kraven för aerosoler finns i lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler (/). 
50 § 
Visande av överensstämmelse med kraven 
Den som på marknaden släpper ut en sådan produkt som avses i 49 § ska säkerställa och visa att produkten uppfyller de krav som gäller den. Vid bedömningen av överensstämmelse med kraven ska ett besiktningsorgan som avses i 100 § anlitas när produktens egenskaper och användningsändamål kräver detta. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
51 § 
Anvisningar och märkningar 
Den som på marknaden släpper ut en produkt som avses i 49 § ska se till att med produkten följer de uppgifter och anvisningar som förutsätts för att produkten ska kunna installeras, tas i bruk, användas och underhållas på ett säkert sätt. 
Den som på marknaden släpper ut en produkt som avses i 49 § ska se till att produkten har försetts med de märkningar som krävs för säker användning av produkten och för identifiering av den samt för utredning av vem som är tillverkaren av och vem som har släppt ut produkten på marknaden samt med märkningar som visar att produkten stämmer överens med kraven. 
52 § 
Bemyndigande att utfärda förordning om produkter som är förknippade med farliga kemikalier 
Genom förordning av statsrådet utfärdas det i fråga om de produkter som avses i 49 § närmare bestämmelser om detaljerade säkerhetskrav, visande av överensstämmelse med kraven och anlitande av besiktningsorgan vid bedömningen av överensstämmelsen med kraven, märkningar av produkter samt de anvisningar och uppgifter som ska följa med produkterna. 
100 § 
Godkännande av ett besiktningsorgan 
Arbets- och näringsministeriet godkänner de besiktningsorgan som deltar i bedömningen av överensstämmelse med kraven i fråga om de produkter som avses i 69 § samt sörjer för att organen anmäls till Europeiska kommissionen och till övriga medlemsstater. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
102 § 
Besiktningsorganets uppgifter 
Ett besiktningsorgan ska utföra de besiktningar av rörsystem som avses i 38 § samt uppgifter som anknyter till visande av överensstämmelse med kraven i fråga om de produkter som avses i 49 och 69 §, genom vilka det säkerställs att dessa uppfyller de krav som föreskrivits för produkterna i denna lag. 
125 § 
Brott mot bestämmelserna om explosiva varor 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med denna lag eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den bryter mot 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) skyldigheten enligt 5 kap. som gäller tillverkning, import eller utsläppande på marknaden av en produkt som avses i 49 § eller motsvarande skyldighet enligt 67—69 § som gäller explosiva varor, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om explosiva varor dömas till böter. 
126 § 
Sökande av ändring i ett beslut av ett ministerium och en tillsynsmyndighet 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Beslutet kan dock verkställas även om besvär anförs. 
127 § 
Sökande av ändring i ett beslut av ett besiktningsorgan 
I ett beslut av ett besiktningsorgan om ett överensstämmelseintyg eller besiktningsintyg får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 1 och 29 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016) 1 § 1 mom. och 29 §, av dem 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 537/2020, som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på marknadskontrollen av de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för hissäkerhetslagen (1134/2016), lagen om mätinstrument (707/2011), lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015), lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (1139/2016), lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016), elsäkerhetslagen (1135/2016), lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven (1140/2016), lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter (218/2018), gasanordningslagen (502/2018), strålsäkerhetslagen (859/2018), luftfartslagen (864/2014) och lagen om överrensstämmelse med kraven för aerosoler (/), om inte något annat föreskrivs i de lagarna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
29 § 
Sökande av ändring 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Vid sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande och verkställighet av hot om tvångsutgörande tillämpas dock viteslagen (1113/1990). 
Ett beslut av marknadskontrollmyndigheten kan dock verkställas även om besvär anförs. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016) 105 och 106 § och 
fogas till 3 § ett nytt 5 mom. som följer: 
3 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om aerosoler finns i lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler         (/). 
105 § 
Sökande av ändring i ministeriets eller tillsynsmyndighetens beslut 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Beslutet kan dock verkställas även om besvär anförs. 
Vid sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande och verkställighet av hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande tillämpas dock viteslagen. 
106 § 
Sökande av ändring i beslut av organ för bedömning av överensstämmelse, godkänt organ och egenbesiktningsorgan 
Omprövning av ett beslut av ett organ för bedömning av överensstämmelse, ett godkänt organ och ett egenbesiktningsorgan får begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.  
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Beslutet kan dock verkställas även om besvär anförs. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 21.10.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare