Senast publicerat 10-05-2021 19:33

Riksdagens svar RSv 123/2016 rd RP 93/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 34 a kap. i strafflagen, 10 kap. i tvångsmedelslagen och 5 kap. i polislagen

RP 93/2016 rd
LaUB 10/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 34 a kap. i strafflagen, 10 kap. i tvångsmedelslagen och 5 kap. i polislagen (RP 93/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 10/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av 34 a kap. i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i strafflagen (39/1889) 34 a kap. 5 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1068/2014, samt  
fogas till 34 a kap. en ny 5 b § som följer: 
34 a kap. 
Om terroristbrott  
5 § 
Finansiering av terrorism 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För finansiering av terrorism döms även den som direkt eller indirekt tillhandahåller eller samlar in tillgångar för att finansiera eller med vetskap om att de ska användas till att finansiera brott som avses i 1—4, 4 a—4 c eller 5 b §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 b § 
Resa i syfte att begå ett terroristbrott 
En finsk medborgare eller en person som med stöd av 1 kap. 6 § 3 mom. jämställs med en finsk medborgare, eller en person som reser från finskt territorium, som reser till en sådan stat där han eller hon inte är medborgare eller varaktigt bosatt i avsikt att där begå ett i 1—4, 4 a—4 c, 5 eller 5 a § i detta kapitel avsett brott ska, om inte gärningen är straffbar enligt någon av de nämnda paragraferna, för resa i syfte att begå ett terroristbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.  
Försök är straffbart.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 10 kap. i tvångsmedelslagen  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i tvångsmedelslagen (806/2011) den finska språkdräkten i det inledande stycket i 10 kap. 3 § 2 mom. och 3 § 2 mom. 11 punkten, 6 § 2 mom., 14 § 2 mom. och 16 § 3 mom.,  
sådana de lyder, det inledande stycket i 10 kap. 3 § 2 mom. och 3 § 2 mom. 11 punkten samt 16 § 3 mom. i lag 1069/2014, 6 § 2 mom. i lag 369/2015 samt 14 § 2 mom. i lag 628/2015, som följer: 
10 kap. 
Hemliga tvångsmedel  
3 § 
Teleavlyssning och dess förutsättningar  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Förundersökningsmyndigheten kan ges tillstånd att rikta teleavlyssning mot en teleadress eller teleterminalutrustning som en misstänkt innehar eller annars kan antas använda, om den misstänkte är skäligen misstänkt för 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11) brott som begåtts i terroristiskt syfte enligt 34 a kap. 1 § 1 mom. 2—7 punkten eller 2 mom. i strafflagen, förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, ledande av terroristgrupp, främjande av en terroristgrupps verksamhet, meddelande av utbildning för ett terroristbrott, deltagande i utbildning för ett terroristbrott om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff, rekrytering för ett terroristbrott, finansiering av terrorism, finansiering av terroristgrupp om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff, resa i syfte att begå ett terroristbrott om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff,  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Teleövervakning och dess förutsättningar  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Förundersökningsmyndigheten kan ges tillstånd att rikta teleövervakning mot en teleadress eller teleterminalutrustning som en misstänkt innehar eller annars kan antas använda, om den misstänkte är skäligen misstänkt för 
1) ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år, 
2) ett brott som begåtts med användning av en teleadress eller teleterminalutrustning och för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst två år,  
3) olovligt brukande som riktat sig mot ett automatiskt databehandlingssystem och som begåtts med användning av en teleadress eller teleterminalutrustning,  
4) utnyttjande av person som är föremål för sexhandel, lockande av barn i sexuella syften eller koppleri,  
5) narkotikabrott,  
6) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, deltagande i utbildning för ett terroristbrott, finansiering av terroristgrupp eller resa i syfte att begå ett terroristbrott,  
7) grovt tullredovisningsbrott,  
8) grovt döljande av olagligt byte,  
9) förberedelse till tagande av gisslan, eller  
10) förberedelse till grovt rån. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 § 
Förtäckt inhämtande av information och dess förutsättningar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Polisen får använda förtäckt inhämtande av information, om det finns anledning att anta att åtgärden kan bidra till utredningen av 
1) ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år, 
2) utnyttjande av en person som är föremål för sexhandel, eller koppleri, 
3) narkotikabrott, 
4) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, eller, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff, deltagande i utbildning för ett terroristbrott, finansiering av terroristgrupp eller resa i syfte att begå ett terroristbrott, 
5) grovt tullredovisningsbrott, 
6) stöld eller häleri som hänför sig till planmässig, organiserad, yrkesmässig, fortsatt eller upprepad brottslig verksamhet, 
7) förberedelse till tagande av gisslan, eller 
8) förberedelse till grovt rån. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
16 § 
Teknisk avlyssning och dess förutsättningar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En förutsättning för teknisk avlyssning är dessutom att den som avlyssningen riktas mot är skäligen misstänkt för 
1) ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år, 
2) narkotikabrott, 
3) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, eller, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff, deltagande i utbildning för ett terroristbrott, finansiering av terroristgrupp eller resa i syfte att begå ett terroristbrott, 
4) grovt tullredovisningsbrott, 
5) förberedelse till tagande av gisslan, eller 
6) förberedelse till grovt rån. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag  om ändring av 5 kap. i polislagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i polislagen (872/2011) 5 kap. 3 §, 5 § 2 mom., 8 § 2 mom., 15 § 2 mom. och 17 § 4 mom.,  
sådana de lyder, 5 kap. 3 §, 5 § 2 mom., 15 § 2 mom. och 17 § 4 mom. i lag 1070/2014 samt 8 § 2 mom. i lag 370/2015, som följer: 
5 kap. 
Hemliga metoder för inhämtande av information 
3 § 
Hemligt inhämtande av information för att avslöja brott 
Metoderna i detta kapitel får användas när det gäller att avslöja följande brott: 
1) äventyrande av Finlands suveränitet, 
2) krigsanstiftan, 
3) landsförräderi, grovt landsförräderi, 
4) spioneri, grovt spioneri, 
5) röjande av statshemlighet, 
6) olovlig underrättelseverksamhet, 
7) brott som begåtts i terroristiskt syfte enligt 34 a kap. 1 § 1 mom. 2—7 punkten eller 2 mom. i strafflagen, 
8) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, 
9) ledande av terroristgrupp, 
10) främjande av en terroristgrupps verksamhet, 
11) meddelande av utbildning för ett terroristbrott, 
12) deltagande i utbildning för ett terroristbrott, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff, 
13) rekrytering för ett terroristbrott, 
14) finansiering av terrorism, 
15) finansiering av terroristgrupp, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff, 
16) resa i syfte att begå ett terroristbrott, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff.  
5 § 
Teleavlyssning och dess förutsättningar  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För att förhindra brott kan polisen ges tillstånd att rikta teleavlyssning mot en teleadress eller teleterminalutrustning som innehas eller sannolikt används av en person som på grund av sina yttranden eller hotelser eller sitt uppträdande med fog kan antas göra sig skyldig till 
1) äventyrande av Finlands suveränitet, 
2) krigsanstiftan, 
3) landsförräderi, grovt landsförräderi, 
4) spioneri, grovt spioneri, 
5) röjande av statshemlighet, 
6) olovlig underrättelseverksamhet, 
7) brott som begåtts i terroristiskt syfte enligt 34 a kap. 1 § 1 mom. 2—7 punkten eller 2 mom. i strafflagen,  
8) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, 
9) ledande av terroristgrupp, 
10) främjande av en terroristgrupps verksamhet, 
11) meddelande av utbildning för ett terroristbrott, 
12) deltagande i utbildning för ett terroristbrott, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff, 
13) rekrytering för ett terroristbrott, 
14) finansiering av terrorism, 
15) finansiering av terroristgrupp, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff, eller 
16) resa i syfte att begå ett terroristbrott, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 § 
Teleövervakning och dess förutsättningar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För att förhindra brott kan polisen ges tillstånd att rikta teleövervakning mot en teleadress eller teleterminalutrustning som innehas eller sannolikt används av en person som på grund av sina yttranden eller hotelser, sitt uppträdande eller i övrigt med fog kan antas göra sig skyldig till 
1) ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år, 
2) ett brott som begåtts med användning av en teleadress eller teleterminalutrustning och för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst två år, 
3) olovligt brukande som riktat sig mot ett automatiskt databehandlingssystem och som begåtts med användning av en teleadress eller teleterminalutrustning,  
4) utnyttjande av en person som är föremål för sexhandel, lockande av barn i sexuella syften eller koppleri, 
5) narkotikabrott, 
6) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, deltagande i utbildning för ett terroristbrott, finansiering av terroristgrupp eller resa i syfte att begå ett terroristbrott, eller  
7) grovt tullredovisningsbrott.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
15 § 
Förtäckt inhämtande av information och dess förutsättningar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Polisen får för att förhindra brott använda förtäckt inhämtande av information, om det på grund av en persons yttranden eller uppträdande i övrigt med fog finns anledning att anta att denne kommer att göra sig skyldig till 
1) ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år, 
2) utnyttjande av en person som är föremål för sexhandel, eller koppleri, 
3) narkotikabrott, 
4) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, eller, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff, deltagande i utbildning för ett terroristbrott, finansiering av terroristgrupp eller resa i syfte att begå ett terroristbrott, 
5) grovt tullredovisningsbrott, eller 
6) stöld eller häleri som hänför sig till planmässig, organiserad, yrkesmässig, fortsatt eller upprepad brottslig verksamhet.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
17 §  
Teknisk avlyssning och dess förutsättningar  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En förutsättning för teknisk avlyssning är dessutom att personen i fråga på grund av sina yttranden eller hotelser, sitt uppträdande eller i övrigt med fog kan antas göra sig skyldig till 
1) ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år, 
2) narkotikabrott, 
3) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, eller, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff, deltagande i utbildning för ett terroristbrott, finansiering av terroristgrupp eller resa i syfte att begå ett terroristbrott, eller 
4) grovt tullredovisningsbrott.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 25.10.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare