Senast publicerat 10-05-2021 18:43

Riksdagens svar RSv 124/2016 rd RP 69/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ett protokoll till konventionen om tvångsarbete och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

RP 69/2016 rd
AjUB 5/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ett protokoll till konventionen om tvångsarbete och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (RP 69/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjUB 5/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att regeringen följer upp om det förekommer fall av sådant tvångsarbete eller motsvarande arbetsrelaterat utnyttjande som liknar människohandel och där offren inte får skydd, eftersom brotten inte uppfyller rekvisitet för människohandelsbrott i straffrättsligt hänseende, och vid behov vidtar åtgärder. 

Riksdagen har 

godkänt protokollet till konventionen i propositionen till den del det hör till Finlands behörighet. 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ett protokoll till konventionen om tvångsarbete  

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 §  
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Genève den 11 juni 2014 antagna protokollet till 1930 års konvention om tvångsarbete gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i protokollet och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 26.10.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare