Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 125/2017 rd

Senast publicerat 23-11-2017 10:46

Riksdagens svar RSv 125/2017 rd RP 80/2017 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning, till lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal samt till vissa lagar som har samband med dem

Riksdagen
RP 80/2017 rd
FvUB 19/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning, till lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal samt till vissa lagar som har samband med dem (RP 80/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 19/2017 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning 

  I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
  1 § 
  Lagens syfte och tillämpningsområde 
  Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/36/EU om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (direktivet om säsongsanställning). 
  Denna lag tillämpas på säsongsbunden verksamhet inom jordbruket och turismen. 
  2 § 
  Förhållande till utlänningslagen 
  På inresa, utresa samt vistelse och arbete i fråga om sådana säsongsarbetare som avses i denna lag tillämpas utlänningslagens (301/2004) bestämmelser om inresa, utresa samt vistelse och arbete, om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
  3 § 
  Definitioner 
  I denna lag avses med 
  1) tredjelandsmedborgare medborgare i andra länder än Europeiska unionens medlemsstater eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, 
  2) säsongsbunden verksamhet verksamhet som är kopplad till en viss tid på året då en återkommande händelse eller ett mönster av händelser med koppling till säsongsbetingade förhållanden kräver avsevärt högre arbetsinsatser än vad som behövs för att sköta det löpande arbetet, 
  3) säsongsarbetare en tredjelandsmedborgare med stadigvarande bosättningsort någon annanstans än i en medlemsstat i Europeiska unionen eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, som vistas lagligt och tillfälligt i Finland för att arbeta säsongsbundet i enlighet med ett arbetsavtal för viss tid som slutits mellan arbetstagaren och en arbetsgivare som är etablerad i Finland, 
  4) tillstånd för säsongsarbete rätt att arbeta i Finland på det sätt som avses i direktivet om säsongsanställning, 
  5) säsongsarbetsintyg intyg över tillstånd för säsongsarbete, som ger rätt att utföra säsongsarbete under en period av högst 90 dagar och som ges tredjelandsmedborgare som inte behöver visum för inresa till Schengenområdet, 
  6) visum för säsongsarbete Schengenvisum som beviljats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodexen), och som innefattar tillstånd för säsongsarbete, 
  7) uppehållstillstånd för säsongsarbete tillfälligt uppehållstillstånd som i direktivet om säsongsanställning definieras som säsongsarbetstillstånd och som ger säsongsarbetaren rätt att vistas och arbeta i landet under mer än 90 dagar och högst nio månader. 
  4 § 
  Säsongsarbetares inresa 
  På säsongsarbetares inresa för en vistelse som inte överstiger 90 dagar tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodexen om Schengengränserna), viseringskodexen och de kompletterande bestämmelserna om inresa i 2 kap. i utlänningslagen och om visum i 3 kap. i den lagen. 
  På säsongsarbetares inresa med uppehållstillstånd för säsongsarbete för en tid som överstiger 90 dagar tillämpas utlänningslagens bestämmelser om inresa och vistelse, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Beviljande av uppehållstillstånd för säsongsarbete förutsätter dessutom att den sökande har ett sådant resedokument som krävs och som är i kraft minst tre månader efter det att giltighetstiden för tillståndet för säsongsarbete har gått ut. 
  5 § 
  Tillstånd för säsongsarbete 
  Säsongsarbete förutsätter att en tredjelandsmedborgare har ett tillstånd för säsongsarbete.  
  Om vistelsen för säsongsarbete är avsedd att räcka högst 90 dagar, får en medborgare i ett sådant land vars medborgare behöver visum för inresa till Finland resa in, om han eller hon har visum för säsongsarbete. Bestämmelser om viseringskrav och undantag från viseringskrav finns i rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav. Tillståndet för säsongsarbete antecknas i visumet eller så utfärdas ett säsongsarbetsintyg, om tredjelandsmedborgaren kommer från en stat vars medborgare inte behöver visum för inresa till Schengenområdet. 
  Om vistelsen för säsongsarbete är avsedd att överstiga 90 dagar, kräver säsongsarbetarens vistelse uppehållstillstånd för säsongsarbete. Tillståndet för säsongsarbete antecknas i uppehållstillståndet för säsongsarbete. 
  6 § 
  Villkor för beviljande av tillstånd för säsongsarbete 
  Tillstånd för säsongsarbete beviljas en tredjelandsmedborgare som 
  1) lägger fram ett giltigt arbetsavtal eller ett bindande anställningserbjudande om att arbeta som säsongsarbetare hos en arbetsgivare som är etablerad i Finland, vilket innehåller uppgifter om
  a) arbetsplatsen och arbetets art,
  b) anställningens varaktighet,
  c) lönen,
  d) arbetstiden per vecka eller månad,
  e) längden på den eventuella betalda semestern,
  f) andra relevanta anställningsvillkor,
  g) det datum då anställningen börjar,
   
  2) styrker att han eller hon kommer att ha en lämplig bostad eller att en lämplig bostad kommer att tillhandahållas. 
  De villkor som avses i 1 mom. ska motsvara den miniminivå som anges i den lagstiftning som tillämpas i Finland och som anges i kollektivavtal. 
  Tillstånd för säsongsarbete beviljas inte, om den sökande har lagt fram handlingar som har förvärvats på bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende, om den sökande inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt ett tidigare tillstånd för säsongsarbete som beviljats honom eller henne eller om den sökandes ansökan om visum ska avslås på grunder som anges i viseringskodexen. 
  7 § 
  Förvägrande av tillstånd för säsongsarbete av orsaker som beror på arbetsgivaren 
  Tillstånd för säsongsarbete behöver inte beviljas, om det har sökts för arbete hos en arbetsgivare 
  1) som har påförts sanktioner för brott mot arbetsgivarskyldigheterna eller olaglig anställning, 
  2) som har påförts sanktioner för allvarlig försummelse av skyldigheterna enligt denna lag, 
  3) som inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt lag eller kollektivavtal när det gäller social trygghet, beskattning, arbetstagares rättigheter, arbetsförhållanden eller anställningsvillkor, 
  4) vars företag har sökts i konkurs eller vars företag inte bedriver någon ekonomisk verksamhet, eller 
  5) som inte har uppfyllt sin samarbetsskyldighet enligt 8 §. 
  Vid prövning av om tillstånd för säsongsarbete ska beviljas ska hänsyn tas till säsongsarbetarens intressen och de omständigheter som hänför sig till fallet som en helhet. 
  8 § 
  Arbetsgivarens samarbetsskyldighet 
  En arbetsgivare som anställer en säsongsarbetare ska innan tillstånd för säsongsarbete beviljas lämna den behöriga myndighet som beviljar tillstånd enligt 10 eller 11 § en försäkran om att 
  1) anställningsvillkoren i säsongsarbetet överensstämmer med gällande bestämmelser och det tillämpliga kollektivavtalet eller, om det inte finns något tillämpligt kollektivavtal, motsvarar den praxis som tillämpas i fråga om arbetstagare som är verksamma i motsvarande uppgifter på arbetsmarknaden, 
  2) säsongsarbetaren under hela sin vistelse kommer att få tillgång till en bostad med lämplig standard, om arbetsgivaren svarar för att ordna bostad, 
  3) grunder enligt 7 § för att förvägra tillstånd inte föreligger. 
  Arbetsgivaren ska informera den myndighet som beviljar tillståndet om vilket kollektivavtal som tillämpas på anställningsförhållandet. 
  Arbetsgivaren ska på begäran av den myndighet som beviljar tillståndet lämna all relevant information som behövs för att bevilja, förlänga eller förnya tillstånd för säsongsarbete. 
  9 § 
  Inlämnande av ansökan 
  Om en säsongsarbetare inte behöver visum för inresan till Finland, lämnas ansökan om tillstånd för säsongsarbete för en vistelse som inte överstiger 90 dagar till Migrationsverket. 
  Om säsongsarbetaren behöver visum för inresan till Finland, ska ansökan om tillstånd för säsongsarbete för en vistelse som inte överstiger 90 dagar göras utomlands före inresan. Ansökan lämnas till en finsk beskickning. 
  Ansökan om det första uppehållstillståndet för säsongsarbete ska göras utomlands före inresan. Ansökan lämnas till en finsk beskickning eller med hjälp av en elektronisk tjänst till Migrationsverket. 
  10 § 
  Beviljande av tillstånd för säsongsarbete för högst 90 dagar 
  Om en säsongsarbetare inte behöver visum för inresan, beviljar Migrationsverket tillstånd för säsongsarbete och utfärdar säsongsarbetsintyg. 
  Om säsongsarbetaren behöver visum för inresan till Finland, beviljar en finsk beskickning tillstånd för säsongsarbete som räcker högst 90 dagar. Visum för säsongsarbete beviljas så att det börjar gälla från och med anställningsförhållandets första dag. Beskickningen antecknar rätten att utföra säsongsarbete i visumet. 
  Den sökande ska delges ett beslut om tillstånd för säsongsarbete senast 90 dagar från det att myndigheten har mottagit en korrekt ifylld ansökan och samtliga utredningar som lagen förutsätter. 
  11 § 
  Beviljande av uppehållstillstånd för säsongsarbete 
  Uppehållstillstånd för säsongsarbete beviljas av Migrationsverket. Beslut med anledning av ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete ska fattas och delges inom 90 dagar från det att myndigheten har mottagit en korrekt ifylld ansökan och samtliga utredningar som lagen förutsätter. 
  Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd för säsongsarbete för en vistelse som överstiger sex månader med iakttagande av förfarandet enligt 5 kap. i utlänningslagen för beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare. 
  Migrationsverket kan inom en eller flera sådana branscher som avses i en förordning som utfärdats med stöd av 24 § överta beviljandet av uppehållstillstånd för säsongsarbete även för sex månader eller kortare tid med iakttagande av förfarandet enligt de bestämmelser som nämns i 2 mom., om det är motiverat på grund av tillräcklig tillgång på inhemsk arbetskraft. 
  Ett uppehållstillstånd för säsongsarbete beviljas så att det börjar gälla tidigast från och med anställningsförhållandets första dag. I uppehållstillståndskortet antecknas bokstavskoden B för tillfälligt uppehållstillstånd och att det är fråga om säsongsarbete enligt direktivet om säsongsanställning. 
  12 § 
  Arbetsgivarspecifikt tillstånd för säsongsarbete 
  Tillstånd för säsongsarbete beviljas så att de gäller arbete hos en eller flera namngivna arbetsgivare åt gången. 
  13 § 
  Säsongsarbetares familjemedlemmar 
  Säsongsarbetares familjemedlemmar beviljas inte uppehållstillstånd på grund av familjeband. 
  14 § 
  Återkallande av tillstånd för säsongsarbete 
  Ett tillstånd för säsongsarbete återkallas, om de handlingar som lagts fram för beviljande av tillstånd för inresa eller säsongsarbete har förvärvats på bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende eller syftet med innehavarens vistelse är ett annat än det för vilket denne beviljades tillstånd. 
  Tillstånd för säsongsarbete återkallas också om 
  1) villkoren för beviljande av tillstånd inte längre uppfylls, 
  2) arbetsgivaren har påförts sanktioner för brott mot arbetsgivarskyldigheterna eller olaglig anställning, 
  3) arbetsgivaren har påförts sanktioner för allvarlig försummelse av skyldigheterna enligt denna lag, 
  4) arbetsgivaren inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter enligt lag eller kollektivavtal när det gäller social trygghet, beskattning, arbetstagares rättigheter, arbetsförhållanden eller anställningsvillkor, eller 
  5) arbetsgivarens företag har sökts i konkurs eller arbetsgivarens företag inte bedriver någon ekonomisk verksamhet. 
  Vid prövning av om tillstånd för säsongsarbete ska återkallas enligt 2 mom. ska hänsyn tas till säsongsarbetarens intressen och de omständigheter som hänför sig till fallet som en helhet. 
  15 § 
  Behörighet att återkalla tillstånd för säsongsarbete 
  Ett tillstånd för säsongsarbete för högst 90 dagar som har beviljats en utlänning som inte har behövt visum för inresan återkallas av Migrationsverket. 
  Ett tillstånd för säsongsarbete för högst 90 dagar som har beviljats i samband med visum för säsongsarbete återkallas av en finsk beskickning, om utlänningen vistas utomlands. I samband med in- och utresekontroll återkallas ett tillstånd för säsongsarbete av gränskontrollmyndigheten, som också upphäver och makulerar visum för säsongsarbete. Om utlänningen vistas i Finland återkallas tillståndet för säsongsarbete av Migrationsverket eller polisen. 
  Ett uppehållstillstånd för säsongsarbete återkallas av Migrationsverket. 
  16 § 
  Maximalt säsongsarbete 
  Tredjelandsmedborgare kan beviljas tillstånd för säsongsarbete för högst nio månader under en period av tolv månader. 
  17 § 
  Förlängd vistelse och förnyelse av tillstånd för säsongsarbete 
  Ett tillstånd för säsongsarbete får förnyas, om säsongsarbetarens arbetsavtal hos samma arbetsgivare förlängs eller säsongsarbetaren övergår i säsongsanställning hos en annan arbetsgivare. 
  Ansökan om förnyelse av ett tillstånd för säsongsarbete ska lämnas till Migrationsverket. Migrationsverket beviljar en tredjelandsmedborgare nytt tillstånd i form av uppehållstillstånd för säsongsarbete med beaktande av den maximala giltighetstiden för tillstånd för säsongsarbete enligt 16 §. Säsongsarbetaren får fortsätta att arbeta hos samma arbetsgivare efter det att ansökan lämnats in, om ansökan har lämnats in innan det föregående tillståndet för säsongsarbete har löpt ut. 
  Vid prövning av rätten till förlängd vistelse på det sätt som avses i denna paragraf ska hänsyn tas till säsongsarbetarens intressen och de omständigheter som hänför sig till fallet som en helhet. 
  18 § 
  Underlättande av återinresa 
  Om en tredjelandsmedborgare har utfört säsongsarbete i Finland minst en gång under de fem år som föregått ansökan om tillstånd för säsongarbete och under sin vistelse uppfyllt villkoren för säsongsarbete enligt denna lag, behöver han eller hon inte styrka att han eller hon har lämplig bostad. 
  19 § 
  Bostad 
  Säsongsarbetaren eller, om arbetsgivaren tillhandahåller säsongsarbetaren en bostad, arbetsgivaren ska underrätta Migrationsverket om alla förändringar i fråga om säsongsarbetarens bostad. 
  Om bostaden tillhandahålls av eller genom arbetsgivaren 
  1) får det av säsongsarbetaren tas ut en hyra som inte får vara oskälig i förhållande till hans eller hennes nettoförtjänster och boendets kvalitet och som inte automatiskt får dras av från säsongsarbetarens lön,
  2) ska arbetsgivaren med säsongsarbetaren ingå ett skriftligt avtal eller till denne lämna ett liknande dokument av vilket boendevillkoren tydligt framgår,
  3) ska arbetsgivaren se till att bostaden uppfyller de allmänna hälso- och säkerhetsbestämmelserna.
   
  20 § 
  Sanktioner mot arbetsgivare 
  Bestämmelser om utlänningsförseelse av arbetsgivare finns i 186 § i utlänningslagen. Bestämmelser om straff för anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd finns i 47 kap. 6 a § i strafflagen (39/1889). 
  Migrationsverket kan besluta att tillstånd för säsongsarbete inte beviljas för anställning hos en arbetsgivare som allvarligt försummar sina skyldigheter enligt denna lag eller utlänningslagen. Beslutet meddelas för viss tid eller tills vidare. 
  21 § 
  Avlägsnade ur landet 
  På avlägsnande av säsongsarbetare ur landet tillämpas 9 kap. i utlänningslagen. 
  På avlägsnande ur landet av den som har erhållit tillstånd för säsongsarbete för högst 90 dagar tillämpas utlänningslagens bestämmelser om avvisning och på avlägsnande ur landet av den som har erhållit uppehållstillstånd för säsongsarbete tillämpas utlänningslagens bestämmelser om utvisning. 
  22 § 
  Verkställighet av avlägsnande ur landet 
  Ett beslut om avlägsnande av en säsongsarbetare ur landet får verkställas även om det överklagas, om inte förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. 
  23 § 
  Besvär 
  I denna lag avsedda beslut som fattats av Migrationsverket och i denna lag avsedda beslut om avslag på ansökan om visum för säsongsarbete som fattats av en finsk beskickning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
  En arbetsgivare har rätt att överklaga ett i 1 mom. avsett beslut genom besvär till den del beslutet grundar sig på orsaker som beror på arbetsgivaren eller beslutet gäller sanktioner mot arbetsgivaren.  
  Sådana beslut av förvaltningsdomstolen som gäller beslut som fattats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.  
  Migrationsverket har rätt att anföra besvär över sådana beslut av förvaltningsdomstolen genom vilka Migrationsverkets beslut har upphävts eller ändrats.  
  En finsk beskickning har rätt att anföra besvär över sådana beslut av förvaltningsdomstolen genom vilka beskickningens beslut om avslag på ansökan om visum för säsongsarbete har upphävts eller ändrats. 
  24 § 
  Bemyndigande att utfärda förordning om branscher med säsongsbunden verksamhet 
  Närmare bestämmelser om de branscher inom jordbruket och turismen som innefattar säsongsbunden verksamhet utfärdas genom förordning av statsrådet. 
  Arbetsmarknadsparterna ska höras innan förordningen utfärdas. 
  25 § 
  Ikraftträdande 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal 

  I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
  Allmänna bestämmelser 
  1 § 
  Lagens syfte 
  Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (nedan ICT-direktivet). 
  2 § 
  Lagens innehåll 
  Denna lag innehåller bestämmelser om 
  1) villkoren för inresa till och vistelse i mer än 90 dagar i landet samt rättigheter för i 5 § 1 punkten avsedda tredjelandsmedborgare och deras familjemedlemmar inom ramen för företagsintern förflyttning av personal, 
  2) villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse samt rättigheter i Finland när tredjelandsmedborgaren i en annan medlemsstat i Europeiska unionen har beviljats ett tillstånd för person som är föremål för företagsintern förflyttning på grundval av ICT-direktivet. 
  3 § 
  Tillämpningsområde 
  Denna lag tillämpas på i 5 § 1 punkten avsedda tredjelandsmedborgare som är bosatta utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorium vid tidpunkten för ansökan och ansöker om inresa eller har beviljats inresa till en medlemsstats territorium i enlighet med villkoren i ICT-direktivet, inom ramen för företagsintern förflyttning som chefer eller specialister eller som praktikanter i anställningsförhållande. 
  Lagen tillämpas inte på tredjelandsmedborgare som 
  1) ansöker om rätt att vistas i en medlemsstat i Europeiska unionen som en sådan forskare som bedriver forskningsverksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete,
  2) enligt överenskommelser mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och tredjeländer, å andra sidan, åtnjuter samma rätt till fri rörlighet som medborgare i Europeiska unionens medlemsstater eller är anställda av ett företag som är etablerat i tredjeländerna i fråga,
  3) utstationeras i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster,
  4) utför arbete som egenföretagare,
  5) av arbetsförmedlingar, bemanningsföretag eller andra företag som ägnar sig åt att göra arbetskraft tillgänglig hyrs ut för att arbeta under övervakning och ledning av ett annat företag,
  6) antagits som heltidsstuderande eller som genomgår en kort praktisk utbildning med handledning som en del av studierna.
   
  4 § 
  Förhållande till utlänningslagen 
  På inresa, utresa samt vistelse och arbete i fråga om personer som är föremål för företagsintern förflyttning och deras familjemedlemmar tillämpas utlänningslagens (301/2004) bestämmelser om inresa, utresa samt vistelse och arbete, om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
  5 § 
  Definitioner 
  I denna lag avses med 
  1) tredjelandsmedborgare medborgare i andra länder än Europeiska unionens medlemsstater eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, 
  2) företagsintern förflyttning tillfällig förflyttning i yrkes- eller utbildningssyfte av en tredjelandsmedborgare som, vid tidpunkten för ansökan om tillstånd för person som är föremål för företagsintern förflyttning, är bosatt utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorier, från ett utanför en medlemsstats territorium etablerat företag, till vilket tredjelandsmedborgaren är knuten med ett arbetsavtal före och under förflyttningen, till en enhet som tillhör det företaget eller samma koncern och som är etablerad i den medlemsstaten i Europeiska unionen och, i tillämpliga fall, rörlighet mellan värdföretag som är etablerade i en eller flera andra medlemsstater, 
  3) person som är föremål för företagsintern förflyttning en tredjelandsmedborgare som är bosatt utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorier vid tidpunkten för ansökan om tillstånd för person som är föremål för företagsintern förflyttning och som är föremål för en sådan förflyttning, 
  4) värdföretag den enhet till vilken den person som är föremål för företagsintern förflyttning förflyttas och som oavsett rättslig form är etablerad inom en medlemsstats territorium, 
  5) chef en person som har en ledande ställning och som främst leder värdföretagets administration och som står under allmän tillsyn av och får vägledning från i första hand styrelsen eller bolagets aktieägare eller motsvarande, 
  6) specialist en person som arbetar inom en i 8 punkten avsedd koncern och som har specialkunskaper som är väsentliga för värdföretagets verksamhetsområden, teknik eller förvaltning, 
  7) praktikant i anställningsförhållande en person med universitetsexamen som förflyttas till ett värdföretag för karriärutveckling eller för att skaffa sig utbildning i affärsteknik eller affärsmetoder och som får lön under förflyttningen, 
  8) koncern två eller flera företag som anses stå i samband med varandra på det sätt som avses i ICT-direktivet, 
  9) reglerat yrke ett yrke enligt definitionen i artikel 3.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer, 
  10) första medlemsstat den medlemsstat i Europeiska unionen som först utfärdar ett tillstånd för person som är föremål för företagsintern förflyttning till en tredjelandsmedborgare, 
  11) andra medlemsstat en annan medlemsstat i Europeiska unionen än den första medlemsstaten där personen som är föremål för företagsintern förflyttning avser att utöva eller utövar rätten till rörlighet i den mening som avses i denna lag, 
  12) ICT-uppehållstillstånd ett uppehållstillstånd som motsvarar ett tillstånd enligt ICT-direktivet för person som är föremål för företagsintern förflyttning och som är försett med akronymen ICT och berättigar innehavaren att vistas och arbeta i den första medlemsstatens territorium och, i tillämpliga fall, i andra medlemsstaters territorium, på de villkor som anges i ICT-direktivet, 
  13) mobilt ICT-uppehållstillstånd ett uppehållstillstånd som motsvarar ett sådant tillstånd för rörlighet för längre vistelse som avses i ICT-direktivet och som är försett med uppgiften ”Mobile ICT” och berättigar innehavaren av ett tillstånd för person som är föremål för företagsintern förflyttning att vistas och arbeta i Finland på de villkor som anges i ICT-direktivet. 
  Företagsintern förflyttning från ett tredjeland till Finland 
  6 § 
  Varaktigheten av en företagsintern förflyttning 
  Den företagsinterna förflyttningen får som längst räcka tre år för chefer och specialister och ett år för praktikanter i anställningsförhållande, varefter personen ska lämna finskt territorium, om han eller hon inte får uppehållstillstånd på andra grunder. 
  7 § 
  Villkor för beviljande av ICT-uppehållstillstånd 
  ICT-uppehållstillstånd beviljas en tredjelandsmedborgare om denne eller värdföretaget i Finland 
  1) visar att värdföretaget och det i ett tredjeland etablerade företaget tillhör samma företag eller koncern, 
  2) visar att personen i fråga har varit anställd inom samma företag eller koncern under åtminstone 3—12 månader utan uppehåll omedelbart före tidpunkten för den företagsinterna förflyttningen när det gäller chefer och specialister, och åtminstone 3—6 månader utan uppehåll när det gäller praktikanter i anställningsförhållande, 
  3) visar ett arbetsavtal och, vid behov, en uppdragsskrivelse från arbetsgivaren som innehåller följande:
  a) uppgifter om förflyttningens varaktighet och om var värdföretaget eller värdföretagen är belägna,
  b) bevis på att tredjelandsmedborgaren får ställning som chef eller specialist eller som praktikant i anställningsförhållande i värdföretaget eller värdföretagen i Finland,
  c) uppgifter om lönen samt övriga anställningsvillkor under den period som den företagsinterna förflyttningen varar,
  d) bevis på att tredjelandsmedborgaren efter den företagsinterna förflyttningens slut kommer att kunna överflyttas till en enhet som tillhör samma företag eller koncern och är belägen i ett tredjeland,
   
  4) lägger fram bevis på att tredjelandsmedborgaren har de yrkeskvalifikationer och den erfarenhet som behövs i det värdföretag till vilket han eller hon ska förflyttas som chef eller specialist eller, när det gäller en praktikant i anställningsförhållande, har den universitetsexamen som krävs, 
  5) lägger fram handlingar som visar att tredjelandsmedborgaren uppfyller de villkor som i Finland fastställs för medborgare i Europeiska unionens medlemsstater för att utöva det reglerade yrke som ansökan gäller, 
  6) lägger fram ett sådant giltigt resedokument som krävs. 
  Beviljande av uppehållstillstånd förutsätter att anställningsvillkoren för en person som är föremål för företagsintern förflyttning motsvarar 1 a § i lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016). 
  Arbetstagaren eller värdföretaget ska meddela Migrationsverket alla ändringar som sker under ansökningsförfarandet och som berör de i denna paragraf föreskrivna villkoren för beviljande av ICT-uppehållstillstånd. 
  8 § 
  Grunder för avslag 
  En ansökan om ICT-uppehållstillstånd ska avslås, om 
  1) de krav som föreskrivs i 7 § inte har uppfyllts, 
  2) de handlingar som läggs fram har förvärvats på bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende, 
  3) värdföretaget huvudsakligen har inrättats för att underlätta inresa för personer som är föremål för företagsintern förflyttning, 
  4) maximilängden för företagsintern förflyttning enligt 6 § har nåtts. 
  En ansökan om ICT-uppehållstillstånd får avslås, om 
  1) arbetsgivaren eller värdföretaget har ålagts sanktioner för brott mot arbetsgivarskyldigheterna eller olaglig anställning, 
  2) arbetsgivaren eller värdföretaget inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande social trygghet, beskattning, arbetstagares rättigheter eller arbetsförhållanden, 
  3) arbetsgivaren eller värdföretaget har sökts i konkurs eller inte bedriver någon ekonomisk verksamhet. 
  I de situationer som avses i 2 mom. ska omständigheterna kring fallet beaktas som en helhet och proportionalitetsprincipen iakttas. 
  9 § 
  Grunder för att återkalla eller inte förlänga ICT-uppehållstillstånd 
  Ett ICT-uppehållstillstånd ska återkallas eller ansökan om förlängning ska avslås, om 
  1) tillståndet har förvärvats på bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende, 
  2) den person som är föremål för företagsintern förflyttning vistas i landet i andra syften än de för vilka denne beviljades uppehållstillstånd, 
  3) värdföretaget huvudsakligen har inrättats för att underlätta inresa för personer som är föremål för företagsintern förflyttning. 
  Ansökan om förlängning av ett ICT-uppehållstillstånd ska dessutom avslås, om maximilängden för vistelse enligt 6 § har nåtts. 
  Ett ICT-uppehållstillstånd får återkallas eller ansökan om förlängning får avslås, om 
  1) arbetsgivaren eller värdföretaget har ålagts sanktioner för brott mot arbetsgivarskyldigheterna eller olaglig anställning, 
  2) de krav som föreskrivs i 7 § inte har uppfyllts eller inte längre uppfylls, 
  3) arbetsgivaren eller värdföretaget inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande social trygghet, beskattning, arbetstagares rättigheter eller arbetsförhållanden, 
  4) arbetsgivaren eller värdföretaget har sökts i konkurs eller inte bedriver någon ekonomisk verksamhet, 
  5) den person som är föremål för företagsintern förflyttning inte har följt reglerna om rörlighet i denna lag. 
  I de situationer som avses i 3 mom. ska omständigheterna kring fallet beaktas som en helhet och proportionalitetsprincipen iakttas. 
  10 § 
  Inlämnande av ansökan 
  Ansökan om ICT-uppehållstillstånd ska lämnas in före tredjelandsmedborgarens inresa. Tredjelandsmedborgaren ska själv lämna in ansökan. Bestämmelser om inlämnande av ansökan utomlands finns i 60 § 3 mom. i utlänningslagen. 
  11 § 
  Beviljande och återkallande av ICT-uppehållstillstånd 
  ICT-uppehållstillstånd beviljas som kontinuerligt uppehållstillstånd för tiden för den företagsinterna förflyttningen. ICT-uppehållstillståndet kan vid behov förlängas inom ramen för den tidsgräns som föreskrivs i 6 §. 
  Ett beslut om att bevilja ICT-uppehållstillstånd ska vara skriftligt och delges den sökande inom 90 dagar från det att den sökande har lämnat in en korrekt ifylld ansökan som innehåller alla utredningar som krävs för att avgöra ansökan. Ett beslut om att återkalla ett ICT-uppehållstillstånd ska motiveras skriftligt för både arbetstagaren och värdföretaget. 
  ICT-uppehållstillstånd beviljas och återkallas av Migrationsverket. Migrationsverket ska omedelbart underrätta myndigheterna i den andra medlemsstaten i Europeiska unionen om att ett ICT-uppehållstillstånd har återkallats. 
  12 § 
  Anteckning i uppehållstillståndskortet 
  I uppehållstillståndskortet för den som fått ICT-uppehållstillstånd antecknas bokstavskoden A för kontinuerligt uppehållstillstånd och i fältet för typ av uppehållstillstånd ”ICT”. 
  13 § 
  Familjemedlemmars rätt att vistas och arbeta 
  Familjemedlemmarna till en person som fått ICT-uppehållstillstånd beviljas kontinuerligt uppehållstillstånd på grund av familjeband. Familjemedlemmarna har rätt att förvärvsarbeta i enlighet med utlänningslagen. 
  Beslut med anledning av en familjemedlems ansökan om uppehållstillstånd ska delges den sökande inom 90 dagar från det att familjemedlemmen har lämnat in en korrekt ifylld ansökan som innehåller alla utredningar som krävs för att avgöra ansökan. 
  Migrationsverket behandlar familjemedlemmarnas ansökningar om uppehållstillstånd samtidigt som arbetstagarens ansökan, om ansökningarna lämnas in samtidigt. 
  14 § 
  Ändringar som påverkar villkoren för inresa under vistelsen 
  Tredjelandsmedborgaren och värdföretaget ska meddela Migrationsverket alla ändringar under vistelsen för den företagsinterna förflyttningen som påverkar de i 7 § föreskrivna villkoren för beviljande av ICT-uppehållstillstånd. 
  Rörlighet inom Europeiska unionens medlemsstaters territorium 
  15 § 
  Rörlighet för kortare vistelse 
  Tredjelandsmedborgare som har fått ICT-uppehållstillstånd i den första medlemsstaten har rätt att vistas i Finland och arbeta inom alla enheter som är etablerade i Finland och som hör till samma koncern, under högst 90 dagar inom en period av 180 dagar, om de nedan angivna villkoren för rörlighet för kortare vistelse uppfylls. 
  16 § 
  Skyldighet att underrätta om rörlighet för kortare vistelse 
  Det i den första medlemsstaten etablerade värdföretaget för en arbetstagare som fått ICT-uppehållstillstånd ska underrätta Migrationsverket om att arbetstagaren avser förflytta sig till Finland för att arbeta här. 
  Underrättelsen kan ske 
  1) vid tidpunkten för ansökan om ICT-uppehållstillstånd innan arbetstagaren inreser till den första medlemsstaten, om rörlighet för vistelse i Finland redan planerats i det skedet, eller 
  2) efter det att den person som är föremål för företagsintern förflyttning beviljats inresa i den första medlemsstaten, så snart den planerade rörligheten för vistelse i Finland är känd. 
  17 § 
  Underrättelsens innehåll 
  Den underrättelse som avses i 16 § ska åtföljas av följande handlingar och uppgifter: 
  1) bevis för att värdföretaget i Finland och det i ett tredjeland etablerade företaget tillhör samma företag eller koncern, 
  2) det arbetsavtal och vid behov den uppdragsskrivelse från arbetsgivaren som överfördes till den första medlemsstaten i samband med ansökan om ICT-uppehållstillstånd och som innehåller de uppgifter som avses i 7 § 1 mom. 3 punkten, 
  3) en kopia av ett sådant giltigt resedokument som krävs samt av ICT-uppehållstillståndet, 
  4) rörlighetens planerade längd inklusive datum för dess början och slut om detta inte framgår av ovannämnda handlingar, 
  5) vid behov handlingar av vilka framgår att den person som är föremål för företagsintern förflyttning uppfyller de krav som i Finland ställs på medborgare i Europeiska unionens medlemsstater för utövande av det reglerade yrke som ansökan berör. 
  18 § 
  Invändning mot rörlighet för kortare vistelse 
  Migrationsverket får inom 20 dagar från det att verket mottagit underrättelsen motsätta sig rörligheten för den arbetstagare som fått ICT-uppehållstillstånd, om 
  1) arbetstagarens anställningsvillkor inte uppfyller det som föreskrivs i 1 a § i lagen om utstationering av arbetstagare, 
  2) det framgår att arbetet inte sker inom samma företag eller koncern, 
  3) det framgår att arbetstagaren inte har den kompetens eller utbildning som krävs i ett reglerat yrke, 
  4) arbetstagaren inte har ett sådant giltigt resedokument som krävs under ICT-uppehållstillståndets giltighetstid, 
  5) de handlingar som läggs fram har förvärvats på bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende, 
  6) maximilängden för vistelse enligt 6 eller 14 § har nåtts. 
  19 § 
  Underrättelse om invändning mot rörlighet för kortare vistelse 
  Migrationsverket ska utan dröjsmål efter att ha mottagit den underrättelse som avses i 16 § underrätta de behöriga myndigheterna i den första medlemsstaten och värdföretaget i den första medlemsstaten om att verket motsätter sig den rörlighet som avses i underrättelsen. 
  20 § 
  Invändningens inverkan på arbetet 
  Om Migrationsverket motsätter sig rörligheten i enlighet med 18 § och rörligheten ännu inte har ägt rum, får den person som är föremål för företagsintern förflyttning inte arbeta i Finland som en del av den företagsinterna förflyttningen. 
  Om rörligheten redan har ägt rum ska den person som är föremål för företagsintern förflyttning omedelbart upphöra att utöva varje form av anställningsverksamhet i Finland och lämna landet. 
  21 § 
  Inresa efter underrättelse om rörlighet för kortare vistelse 
  Om underrättelsen om rörlighet för kortare vistelse har skett i enlighet med 16 § 2 mom. 1 punkten, och Migrationsverket inte har lämnat den första medlemsstaten någon underrättelse om att verket motsätter sig rörligheten med stöd av 19 §, får den person som har fått ICT-uppehållstillstånd i den första medlemsstaten resa in till Finland för att arbeta när som helst inom ramen för giltighetstiden för ICT-uppehållstillståndet. 
  Om underrättelsen har skett i enlighet med 16 § 2 mom. 2 punkten, får den person som har fått ICT-uppehållstillstånd i den första medlemsstaten resa in till Finland för att arbeta omedelbart efter underrättelsen eller när som helst efter det inom ramen för giltighetstiden för ICT-uppehållstillståndet. 
  22 § 
  Fortsatt anställning 
  Om den första medlemsstaten förlänger ICT-uppehållstillståndet för en arbetstagare som avses i 15 § inom den maximala tidsperioden enligt ICT-direktivet, får innehavaren av det förlängda tillståndet fortsätta arbeta i Finland inom ramen för den maximala längd som anges i 15 §. 
  23 § 
  Rörlighet för längre vistelse 
  En tredjelandsmedborgare som är innehavare av ett ICT-uppehållstillstånd som utfärdats av den första medlemsstaten och som avser att vistas och arbeta i Finland inom samma företag eller inom samma enhet som hör till en koncern, i mer än 90 dygn ska ansöka om mobilt ICT-uppehållstillstånd för rörlighet för längre vistelse. 
  24 § 
  Ansökan om mobilt ICT-uppehållstillstånd 
  För ansökan om mobilt ICT-uppehållstillstånd ska arbetstagaren eller arbetsgivaren lämna in följande uppgifter eller handlingar till Migrationsverket: 
  1) bevis för att värdföretaget i Finland och det i ett tredjeland etablerade företaget tillhör samma företag eller koncern, 
  2) ett arbetsavtal och, vid behov, en uppdragsskrivelse från arbetsgivaren som innehåller följande:
  a) uppgifter om förflyttningens varaktighet och om var värdföretaget eller värdföretagen är belägna,
  b) bevis på att tredjelandsmedborgaren får ställning som chef eller specialist eller som praktikant i anställningsförhållande i värdföretaget eller värdföretagen i Finland,
  c) uppgifter om lönen samt övriga anställningsvillkor i Finland under den period som den företagsinterna förflyttningen varar,
  d) bevis på att tredjelandsmedborgaren efter den företagsinterna förflyttningens slut kommer att kunna överflyttas till en enhet som tillhör samma företag eller koncern och är belägen i ett tredjeland,
   
  3) en kopia av ett sådant giltigt resedokument som krävs samt av det giltiga ICT-uppehållstillståndet, 
  4) vid behov handlingar av vilka framgår att den person som är föremål för företagsintern förflyttning uppfyller de krav som i Finland ställs på medborgare i Europeiska unionens medlemsstater för utövande av det reglerade yrke som ansökan berör. 
  25 § 
  Avslag på ansökan om mobilt ICT-uppehållstillstånd 
  En ansökan om mobilt ICT-uppehållstillstånd kan avslås, om 
  1) det inte har bevisats att värdföretaget i Finland och det i ett tredjeland etablerade företaget tillhör samma företag eller koncern, 
  2) de anställningsvillkor som tillämpas på arbetstagaren i Finland inte överensstämmer med 7 § 2 mom., 
  3) de handlingar som läggs fram har förvärvats på bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende, 
  4) maximilängden för företagsintern förflyttning har nåtts, 
  5) arbetsgivaren eller värdföretaget har ålagts sanktioner för brott mot arbetsgivarskyldigheterna eller olaglig anställning, 
  6) arbetsgivaren eller värdföretaget inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande social trygghet, beskattning, arbetstagares rättigheter eller arbetsförhållanden, 
  7) arbetsgivaren eller värdföretaget har sökts i konkurs eller inte bedriver någon ekonomisk verksamhet. 
  26 § 
  Beviljande av mobilt ICT-uppehållstillstånd 
  Mobilt ICT-uppehållstillstånd beviljas som kontinuerligt uppehållstillstånd för den planerade vistelsens längd, dock högst för giltighetstiden för det ICT-uppehållstillstånd som beviljats i den första medlemsstaten. Ett mobilt ICT-uppehållstillstånd får förlängas inom ramen för giltighetstiden för det ICT-uppehållstillstånd som beviljats i den första medlemsstaten. Mobila ICT-uppehållstillstånd beviljas och återkallas av Migrationsverket. 
  Ett beslut om att bevilja mobilt ICT-uppehållstillstånd ska vara skriftligt och delges den sökande så snart som möjligt och senast inom 90 dygn från det att den sökande har lämnat Migrationsverket en korrekt ifylld ansökan som innehåller alla utredningar enligt 24 § som krävs för att avgöra ansökan. 
  I uppehållstillståndskortet antecknas bokstavskoden A för kontinuerligt uppehållstillstånd och i fältet för typ av uppehållstillstånd ”Mobile ICT”. 
  27 § 
  Arbete vid ansökan om mobilt ICT-uppehållstillstånd 
  En arbetstagare som har ansökt om mobilt ICT-uppehållstillstånd i Finland får arbeta i Finland medan ansökan behandlas, förutsatt att ansökan har lämnats in inom den i 15 § angivna tiden för rörlighet för kortare vistelse och att en fullständig ansökan har lämnats in till Migrationsverket minst 20 dagar innan rörligheten för längre vistelse inleds. 
  Om en arbetstagare vistas i den första medlemsstaten och där lämnar in ansökan om mobilt ICT-uppehållstillstånd till Finland, får arbetstagaren förflytta sig till och börja arbeta i Finland när en fullständig ansökan har lämnats in till Migrationsverket. 
  28 § 
  Underrättelse till den första medlemsstaten om beviljande av mobilt ICT-uppehållstillstånd 
  När mobilt ICT-uppehållstillstånd beviljas ska Migrationsverket underrätta den behöriga myndigheten i den första medlemsstaten om saken. 
  Särskilda bestämmelser 
  29 § 
  Hänvisning till 186 § i utlänningslagen och till strafflagen 
  Bestämmelser om utlänningsförseelse av arbetsgivare finns i 186 § i utlänningslagen och bestämmelser om anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd i 47 kap. 6 a § i strafflagen (39/1889). 
  30 § 
  Kontaktpunkt 
  Migrationsverket är den kontaktpunkt som avses i artikel 26 i ICT-direktivet, som ska samarbeta med kontaktpunkterna i de andra medlemsstaterna och ansvara för att ta emot och översända den information som föreskrivs i denna lag. 
  31 § 
  Besvär 
  Sådana beslut av Migrationsverket som avses i denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
  Sådana beslut av förvaltningsdomstolen som gäller beslut som fattats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
  Migrationsverket har rätt att anföra besvär över sådana beslut av förvaltningsdomstolen genom vilka Migrationsverkets beslut har upphävts eller ändrats. 
  32 § 
  Ikraftträdande 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 77 och 79 § i utlänningslagen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  upphävs i utlänningslagen (301/2004) 79 § 1 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 1218/2013, och 
  ändras 77 § 1 mom. 11 punkten, sådan den lyder i lag 1218/2013, som följer: 
  77 § 
  Annat uppehållstillstånd för förvärvsarbete 
  Annat uppehållstillstånd för förvärvsarbete beviljas en utlänning som 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  11) utför arbete eller arbetspraktik som ingår i ett mellanstatligt avtal eller medborgarorganisationers utbytesprogram, om arbetet eller praktiken pågår högst 18 månader, eller 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om utlänningsregistret (1270/1997) 3 och 5 §, det inledande stycket i 6 § 1 mom. samt 7 §,  
  sådana de lyder, 3 § delvis ändrad i lagarna 618/2007, 977/2007 och 647/2016, 5 § delvis ändrad i lagarna 305/2004, 419/2006, 620/2006 och 618/2007, det inledande stycket i 6 § 1 mom. i lag 1215/2013 och 7 § i lagarna 618/2007, 632/2011, 1219/2013 och 647/2016, som följer: 
  3 § 
  Registeransvariga 
  Migrationsverket bär som registeransvarig det huvudsakliga ansvaret för delregistret för ansökningsärenden, arbetsgivardelregistret, delregistret för främlingspass och resedokument för flykting, delregistret för övervakning av inresor och utresor, delregistret för examina samt delregistret för medborgarskapsärenden. Dessa delregister ingår i utlänningsregistret och de förs av Migrationsverket. 
  Utrikesministeriet bär som registeransvarig det huvudsakliga ansvaret för delregistret för visumärenden och delregistret för inresevillkor. Dessa register ingår i utlänningsregistret och förs separat av utrikesministeriet. 
  Utlänningsregistret förs och används också av polisen, gränsbevakningsväsendet, Tullen, närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna, arbetarskyddsmyndigheterna, fångvårdsmyndigheterna, diskrimineringsombudsmannen samt högsta förvaltningsdomstolen och de regionala förvaltningsdomstolarna. 
  Anställda hos de myndigheter som för och använder registret har rätt att med hjälp av en teknisk anslutning se och behandla uppgifter som förts in i utlänningsregistret endast inom ramen för sina befogenheter i anknytning till det i 2 § angivna ändamålet med registret. Den registeransvariga som bär det huvudsakliga ansvaret för registret beviljar på framställning av en myndighet en person rätt att använda de delregister och de uppgiftskategorier eller uppgiftsfält i delregistren som den registeransvarige anser behövas för den berörda myndighetens lagstadgade uppgifter som gäller utlännings- och medborgarskapsärenden. 
  5 § 
  Personer som omfattas av registret 
  För utlänningsregistret får inhämtas och i registret föras in uppgifter om personer 
  1) som ansökt om visum eller uppehållstillstånd, 
  2) som avlagt språkexamen som avses i 48 § i utlänningslagen (301/2004) eller deltagit i språkexamen, 
  3) vars uppehållsrätt registreras med stöd av utlänningslagen eller vars arbetsuppgifter registreras med stöd av någon annan lag, 
  4) som ansökt om internationellt skydd eller som är föremål för utredning om de ska tas till Finland inom ramen för flyktingkvoten eller på grund av humanitär invandring, 
  5) som ansökt om främlingspass eller resedokument för flykting eller för vilka en finsk myndighet för verkställande av avlägsnande ur landet utfärdat ett resedokument för enkel resa, 
  6) som beviljats betänketid enligt 52 b § i utlänningslagen. 
  För arbetsgivardelregistret får inhämtas och i registret föras in uppgifter om fysiska och juridiska personer som anställer en utländsk arbetstagare. 
  För delregistret för medborgarskapsärenden får inhämtas och i registret föras in uppgifter om personer som ansökt om finskt medborgarskap eller behållande av finskt medborgarskap eller befrielse från finskt medborgarskap eller som lämnat in en anmälan för förvärv av finskt medborgarskap, förlorat sitt finska medborgarskap eller vars medborgarskapsstatus man har bestämt eller försökt bestämma. 
  I utlänningsregistret får det dessutom föras in uppgifter om familjemedlemmar till personer som avses i 1—3 mom., om personer som bor i samma hushåll som de och om mottagare i Finland i sådana fall då uppgifterna behövs när ett ärende ska avgöras. 
  6 § 
  Registrering av känsliga uppgifter 
  För övervakningen av inresor, utresor, vistelse i landet och arbete samt beslutsfattandet angående finskt medborgarskap förs i utlänningsregistret in uppgifter om personer och arbetsgivare som 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  7 § 
  Uppgifter som registreras 
  I utlänningsregistret får i den mån det är behövligt som identifieringsuppgifter om en person som avses i 5 eller 6 § införas ärendets nummer eller klientens nummer, namn, ansiktsbild, namnteckningsprov, fingeravtryck som tagits på en person som ansöker om uppehållstillstånd, uppehållstillståndskort, uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem, främlingspass eller resedokument för flykting, utlåtande om DNA-test och jämförelser av fingeravtryck samt uppgift om kön, födelsedatum, födelseort och födelseland, personbeteckning och utländskt personnummer eller någon annan utländsk beteckning för identifiering av personen, uppgift om medborgarskap och nationalitet, yrke, utbildning, språkkunskaper, civilstånd och familjeförhållanden, hemkommun, adress och andra kontaktuppgifter samt uppgift om resedokument och det i 96 § i utlänningslagen avsedda kort som visar att ett ansökningsärende är anhängigt. 
  Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får i utlänningsregistret i den mån det behövs registreras 
  1) uppgifter som framgår av en i 5 § 1—3 mom. avsedd ansökan eller anmälan eller av förfrågan eller hörande som gjorts på grund av ansökan och som gäller ansökt tillstånd eller ärende och grunderna för ansökan, ändamålet med vistelsen i landet och resan och vistelsens och resans längd samt resrutten, tidpunkten och platsen för inresa och utresa samt uppgifter om arbetsgivare och arbete, huruvida arbetsgivaren har uppfyllt sin skattebetalningsskyldighet och uppgifter om betalningsarrangemang i fråga om skatter samt information enligt 72 § i utlänningslagen som ska fogas till ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare, sådana uppgifter om arbetsgivare som avses i 6—8, 14 och 20 § i lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (/) samt sådana uppgifter om värdföretaget i Finland som avses i 7—10, 15—19, 24, 25 och 29 § i lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (/), 
  2) uppgifter om och handlingar som hänför sig till behandlingen av ärenden som avses i 5 §  1—3 mom., utredningar som gäller dem, utlåtanden, avgörandet av ärenden, motiveringen till beslut, att ärenden förfallit och ändringssökande, 
  3) person- och kontaktuppgifter för familjemedlemmar, personer som bor i samma hushåll samt för mottagare enligt 5 § 4 mom. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 3 c § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993) 3 c § 2 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 1196/2013, samt 
  fogas till 3 c § 2 mom., sådant det lyder i lag 1196/2013, en ny 3 punkt som följer: 
  3 c § 
  Krav på uppehållstillstånd 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Kravet på uppehållstillstånd är uppfyllt också då 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  2) personen i fråga har rätt att arbeta enligt 78 § 1 eller 2 mom. eller 3 mom. 1, 2, 4, 5 eller 7 punkten i utlänningslagen, 
  3) personen i fråga har ett sådant tillstånd för säsongsarbete som avses i lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (/) eller ett sådant tillstånd som avses i lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (/). 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 1 kap. 8 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  fogas till 1 kap. 8 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), sådan paragrafen lyder i lag 1654/2015, ett nytt 4 mom. som följer: 
  1 kap. 
  Allmänna bestämmelser 
  8 a § 
  Rätt till förmåner på basis av boende, Europeiska unionens lagstiftning eller överenskommelser som är bindande för Finland 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Säsongsarbetare som avses i lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (/) har inte rätt till arbetslöshetsförmåner enligt denna lag. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 12 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 12 a § 1 mom. 7 punkten, sådan den lyder i lag 1653/2015, samt 
  fogas till 12 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 1653/2015, en ny 8 punkt som följer: 
  12 a § 
  Begränsningar av premiebetalningsskyldigheten 
  Arbetslöshetsförsäkringspremie betalas inte 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  7) i fråga om en arbetstagare på vilken finsk lagstiftning inte tillämpas på grundval av bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i EU:s förordningar om social trygghet eller sådana överenskommelser om social trygghet som är bindande för Finland, 
  8) i fråga om en arbetstagare som omfattas av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (/). 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 14 § i folkhälsolagen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i folkhälsolagen (66/1972) 14 §, sådan den lyder i lag 1222/2013, som följer: 
  14 § 
  Med invånare i en kommun avses i denna lag en person vars hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994) kommunen i fråga är. Med en persons bonings- och hemkommun avses den kommun där han eller hon är invånare. Med invånare i kommunen jämställs i denna lag också en person som vistas inom kommunens område och har rätt att arbeta enligt 78 § 1 eller 2 mom., 78 § 3 mom. 1, 2, 4, 5 eller 7 punkten eller 79 § 1 mom. 1, 2 eller 6 punkten i utlänningslagen (301/2004) och som har ett i Finland giltigt arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhållande eller har registrerats som arbetslös arbetssökande efter det att ett minst sex månader långt arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhållande har upphört. Med invånare i kommunen jämställs vid tillämpningen av denna lag också en person som vistas inom kommunens område och som med stöd av 81 § i utlänningslagen har beviljats ett EU-blåkort enligt 3 § 26 punkten i den lagen samt en sådan persons familjemedlemmar enligt 37 § i utlänningslagen. Med invånare i kommunen jämställs dessutom vid tillämpningen av denna lag en person som vistas inom kommunens område och som har tillstånd för säsongsarbete enligt lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (/) eller tillstånd enligt lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (/). 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 3 § i lagen om specialiserad sjukvård 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1223/2013, som följer: 
  3 § 
  Den kommun som enligt lagen om hemkommun (201/1994) är en persons hemkommun ska sörja för att personen får behövlig specialiserad sjukvård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. För ordnande av specialiserad sjukvård i enlighet med denna förpliktelse ska kommunen höra till en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt. Med invånare i kommunen enligt lagen om hemkommun jämställs i denna lag också en person som vistas inom kommunens område och har rätt att arbeta enligt 78 § 1 eller 2 mom., 78 § 3 mom. 1, 2, 4, 5 eller 7 punkten eller 79 § 1 mom. 1, 2 eller 6 punkten i utlänningslagen (301/2004) och som har ett i Finland giltigt arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhållande eller har registrerats som arbetslös arbetssökande efter det att ett minst sex månader långt arbets-, tjänste- eller anställningsförhållande har upphört. Med invånare i kommunen jämställs vid tillämpningen av denna lag också en person som vistas inom kommunens område och som med stöd av 81 § i utlänningslagen har beviljats ett EU-blåkort enligt 3 § 26 punkten i den lagen samt en sådan persons familjemedlemmar enligt 37 § i utlänningslagen. Med invånare i kommunen jämställs dessutom vid tillämpningen av denna lag en person som vistas inom kommunens område och som har tillstånd för säsongsarbete enligt lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (/) eller tillstånd enligt lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (/). 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 1 a § i barnbidragslagen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i barnbidragslagen (796/1992) 1 a §, sådan den lyder i lag 1224/2013, som följer: 
  1 a § 
  Rätt till barnbidrag på grundval av arbete 
  Barnbidrag betalas i enlighet med denna lag även för barn som medföljer arbetstagare som avses i 3 b § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet och som uppfyller kravet på uppehållstillstånd enligt 3 c § 2 mom. 2 punkten i den lagen. Barnbidrag betalas dock inte om arbetstagarens rätt att arbeta grundar sig på 78 § 3 mom. 4 punkten eller 79 § i utlänningslagen (301/2004) eller om arbetstagarens tillstånd att arbeta i Finland gäller högst sex månader. Barnbidrag betalas inte heller, om arbetstagarens tillstånd att arbeta gäller högst nio månader med stöd av lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (/) eller om arbetstagarens rätt att arbeta baserar sig på lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (/). 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 3 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1225/2013, som följer: 
  3 § 
  Val av vårdform 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Rätt till vårdpenning och vårdtillägg enligt denna lag har man också för ett barn vars förälder eller vårdnadshavare har rätt att arbeta enligt 78 § 1 eller 2 mom. eller 78 § 3 mom. 1, 2, 5 eller 7 punkten i utlänningslagen (301/2004). Han eller hon ska dessutom ha i Finland giltigt arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhållande och tillstånd att arbeta i Finland minst sex månader. Rätt till vårdpenning och vårdtillägg har man också för ett barn vars förälder eller vårdnadshavare har registrerats som arbetslös arbetssökande efter det att ett minst sex månader långt anställningsförhållande har upphört. Rätt till vårdpenning och vårdtillägg har man dessutom för ett barn vars förälder eller vårdnadshavare har rätt att arbeta i Finland mer än nio månader med stöd av lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (/), om inte den arbetstagare som är föremål för den företagsinterna förflyttningen ska omfattas av ursprungslandets rätt enligt bilaterala avtal. Man har inte rätt till vårdpenning och vårdtillägg för ett barn vars förälders eller vårdnadshavares rätt att arbeta baserar sig på lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning  (/). 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 11 kap. i arbetsavtalslagen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  fogas till 11 kap. i arbetsavtalslagen (55/2001) en ny 4 § som följer: 
  11 kap. 
  Arbetsavtal av internationell karaktär och tillämplig lag 
  4 § 
  Arbetstagare som avses i lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal 
  Bestämmelser om hur anställningsvillkoren bestäms när det gäller arbetstagare vilkas inresa baserar sig på lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (/) finns i 1 a § i lagen om utstationering av arbetstagare. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  fogas till lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016) en ny 1 a § som följer: 
  1 a § 
  Arbetstagare som avses i lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal 
  Denna lag tillämpas även på arbete som utförs i Finland av en arbetstagare vars inresa baserar sig på lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (/). 
  Anställningsvillkoren för en arbetstagare som avses i 1 mom. bestäms i enlighet med 3 och 4 §. Arbetstagarens lön bestäms i enlighet med de allmänna bestämmelser och föreskrifter som gäller om bestämmande av lönen. Om inte bestämmelserna om lön i något kollektivavtal är tillämpliga på anställningsförhållandet, bestäms lönen enligt den lönenivå som iakttas i motsvarande arbete i värdföretaget. Om det inte finns personer som utför motsvarande arbete i värdföretaget, ska arbetstagaren betalas åtminstone sedvanlig och skälig lön. Dessutom tillämpas 5 § 3 och 4 mom. 
  Arbetsgivarens skyldigheter bestäms enligt 8—10 och 12 §, dock så att värdföretaget i Finland betraktas som sådan företrädare som avses i 8 § och så att värdföretaget solidariskt utöver arbetsgivaren ansvarar för att information som avses i 10 § tillhandahålls. 
  Dessutom tillämpas 16, 17 och 32—34 §, 35 § 1 mom. 3 punkten och 36—38 §, dock så att den försummelseavgift som avses i 35 § 1 mom. 3 punkten kan påföras endast antingen arbetsgivaren eller värdföretaget. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 22.11.2017 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare