Senast publicerat 10-05-2021 20:26

Riksdagens svar RSv 125/2020 rd RP 30/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt med förslag till lagar om ändring av dataskyddslagen och 1 och 54 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten

RP 30/2020 rd
FvUB 16/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt med förslag till lagar om ändring av dataskyddslagen och 1 och 54 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (RP 30/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 16/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt protokollet om ändring av konventionen i propositionen till den del det hör till Finlands behörighet och att den förklaring som avses i propositionen avges.  

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Strasbourg den 10 oktober 2018 upprättade protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter ska gälla som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
De i artikel 15.1 i konventionen avsedda myndigheter som kontrollerar att bestämmelserna i konventionen följs är dataombudsmannen som avses i dataskyddslagen (1050/2018) och Datainspektionen som avses i Ålands landskapslagstiftning. I fråga om uppgifter och befogenheter för de myndigheter som kontrollerar att konventionen följs tillämpas vad som föreskrivs särskilt om dem. 
3 § 
Genom denna lag upphävs lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (408/2012). 
4 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
5 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av dataskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till dataskyddslagen (1050/2018) en ny 18 a § som följer: 
18 a § 
Samarbete med tillsynsmyndigheter i tredjeländer 
Dataombudsmannen har, utöver vad som i artikel 61 i dataskyddsförordningen föreskrivs om ömsesidigt bistånd mellan tillsynsmyndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater, rätt att vidta behövliga åtgärder för att säkerställa ett effektivt samarbete med de tillsynsmyndigheter som kontrollerar att bestämmelserna i konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter följs. Dataombudsmannen har trots sekretessbestämmelserna rätt att till dessa tillsynsmyndigheter lämna ut personuppgifter och andra uppgifter för utförande av tillsynsuppdrag, om uppgifterna är nödvändiga för att trygga den registrerades rättigheter eller om den registrerade har gett sitt uttryckliga samtycke till att personuppgifterna lämnas ut. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018) 1 § 3 mom. och 41 § 1 mom. samt 
fogas till 54 § ett nytt 3 mom. som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På sådan behandling av personuppgifter som avses i 2 mom. tillämpas dock inte bestämmelserna i 54 § om ömsesidigt bistånd i fråga om andra medlemsstater i Europeiska unionen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
41 § 
Allmänna principer för överföring av personuppgifter 
En behörig myndighet får överföra personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation endast om de övriga bestämmelser som är tillämpliga på behandling av personuppgifter enligt denna lag iakttas och 
1) överföringen behövs för ett ändamål som nämns i 1 § 1 eller 2 mom., 
2) personuppgifterna överförs till en personuppgiftsansvarig i ett tredjeland eller en internationell organisation som är behörig att behandla personuppgifter för ett ändamål som nämns i 1 § 1 eller 2 mom., och 
3) det finns ett i artikel 36 i dataskyddsdirektivet avsett giltigt beslut av Europeiska kommissionen (kommissionen) om adekvat skyddsnivå eller, om inget sådant beslut har antagits, lämpliga skyddsåtgärder föreligger i enlighet med 42 § i denna lag eller undantag för särskilda situationer blir tillämpliga i enlighet med 43 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
54 § 
Ömsesidigt bistånd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Dataombudsmannen har, utöver vad som föreskrivs i 1 mom., rätt att vidta behövliga åtgärder för att säkerställa ett effektivt samarbete med de tillsynsmyndigheter som kontrollerar att bestämmelserna i konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter följs. Dataombudsmannen har trots sekretessbestämmelserna rätt att till dessa tillsynsmyndigheter lämna ut personuppgifter och andra uppgifter för utförande av tillsynsuppdrag, om uppgifterna är nödvändiga för att trygga den registrerades rättigheter eller om den registrerade har gett sitt uttryckliga samtycke till att personuppgifterna lämnas ut. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 23.10.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare