Senast publicerat 10-05-2021 20:25

Riksdagens svar RSv 127/2020 rd RP 118/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen

RP 118/2020 rd
GrUB 24/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen (RP 118/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 24/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 3 § i partilagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i partilagen (10/1969) 3 §, sådan den lyder i sin svenska språkdräkt i lag 372/2012 och i sin finska språkdräkt i lag 1688/2015, som följer: 
3 § 
Registreringsansökan 
En förening kan göra en registreringsansökan i en webbtjänst som drivs av justitieministeriet, i vilken det används stark autentisering enligt lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009), eller på annat sätt skriftligen.  
En registreringsansökan ska åtföljas av 
1) ett utdrag ur föreningsregistret, 
2) de gällande stadgar som är införda i föreningsregistret, 
3) det allmänna programmet, och 
4) stödförklaringarna med varje anhängares personuppgifter i form av fullständigt namn, födelsedatum och hemkommun samt anhängarens försäkran att han eller hon är röstberättigad vid riksdagsval, kommunalval eller Europaparlamentsval. 
Stödförklaringarna samlas in inom ett år från det att justitieministeriet har godkänt de handlingar som avses i 2 mom. 1—3 punkten. Stödförklaringarna samlas in i den webbtjänst som avses i 1 mom. eller så samlas stödförklaringarna in i pappersform enligt ett formulär som har fastställts av ministeriet och som varje anhängare egenhändigt undertecknar. 
Justitieministeriet lämnar stödförklaringarna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som granskar deras riktighet och meddelar ministeriet om antalet godtagbara stödförklaringar är tillräckligt eller inte.  
Den registrerade föreningen och justitieministeriet är personuppgiftsansvariga i fråga om personuppgifterna i de stödförklaringar som de innehar. Uppgifterna i stödförklaringarna är offentliga när föreningen har registrerats som parti. Stödförklaringarna ska förstöras ett år efter ministeriets beslut om registrering.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Om en insamling av stödförklaringar till stöd för en registreringsansökan har inletts före ikraftträdandet av denna lag, kan insamlingen efter ikraftträdandet också fortsätta i den webbtjänst som drivs av justitieministeriet. En förening som önskar använda justitieministeriets webbtjänst vid en insamling av stödförklaringar som inletts före ikraftträdandet av lagen ska till justitieministeriet lämna in de bilagor till registreringsansökan som avses i 3 § 2 mom. 1—3 punkten. Insamlingen av stödförklaringar i justitieministeriets webbtjänst kan inledas när justitieministeriet har godkänt bilagorna i fråga. Tiden för insamling av stödförklaringar vid insamlingar som inletts före ikraftträdandet av lagen löper ut ett år efter dateringen på det först insamlade anhängarkortet i pappersform. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 3.11.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare