Riksdagens svar
RSv
13
2020 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
RP 9/2020 rd
MiUB 3/2020 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (RP 9/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 3/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) 25 § 3 mom. och 26 j § 1 mom., av dem 26 j § 1 mom. sådant det lyder i lag 272/2011, och 
fogas till 14 §, sådan den lyder i lag 1593/2009, ett nytt 4 mom. samt till lagen nya 28 a och 28 b § som följer: 
14 § 
Samarbete vid beredningen av förvaltningsplanen 
Bestämmelser om samarbetsgruppens och styrgruppens mandatperioder och närmare bestämmelser om deras uppgifter samt om samarbetsgruppens sammansättning och organiseringen av verksamheten utfärdas genom förordning av statsrådet. 
25 § 
Stegvist uppnående av målen 
Tidsfristerna kan förlängas med sammanlagt högst två sådana perioder som förvaltningsplanerna avser. Tidsfristerna kan förlängas ytterligare om naturliga förhållanden omöjliggör tillräckligt snabb förbättring av vattenförekomstens status. 
26 j § 
Deltagande och information 
Miljöministeriet ska i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralen delge havsförvaltningsplanens beredningsunderlag genom en offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska publiceras i kommunerna. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen. Miljöministeriet ska i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralen 
1) ge alla möjlighet att delta i beredningen av havsförvaltningsplanen, att bekanta sig med havsförvaltningsplanens beredningsunderlag och bakgrundshandlingarna till dem samt att framföra sina åsikter om dem skriftligt eller elektroniskt i minst 30 dygn från och med den tidpunkt då kungörelsen publicerades, 
2) begära behövliga utlåtanden, och 
3) vid behov ordna informationsmöten där det ges tillfälle att framföra åsikter; bestämmelser om offentligheten i fråga om beredningsunderlag och bakgrundshandlingar som avses i denna paragraf finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 
28 a § 
Insamling av miljöinformation 
Myndigheter som sköter uppgifter inom vattenvård och havsvård samt de tjänstemän som myndigheten förordnat och de som biträder tjänstemännen har rätt att för insamling av miljöinformation som avses i denna lag röra sig på annans mark- och vattenområde och där utföra kontroller och undersökningar, placera ut mät- och observationsanordningar, utföra mätningar och ta prover samt ta upp ljud och bild. Insamlingen av miljöinformation får inte riktas till utrymmen som används för boende av permanent natur. 
Insamlingen av miljöinformation ska utföras så att onödiga skador och olägenheter undviks. Områdets ägare eller innehavare ska ersättas för mer än ringa skador eller olägenheter som orsakats dem. Om det inte avtalas om ersättningen, tillämpas på fastställandet av ersättningen vad som föreskrivs i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977). 
Den som sköter uppgiften ska vid behov på förhand underrätta områdets ägare eller innehavare om insamlingen av miljöinformation. Den som sköter uppgiften kan avtala med områdets ägare eller innehavare om tidtabellen, arrangemangen och andra praktiska frågor som gäller utförandet av uppgiften. Om en åtgärd som avses i 1 mom. gäller ett gårdsområde eller något annat område som tagits i särskilt bruk, ska det avtalas om utförandet av uppgiften med områdets ägare eller innehavare. 
28 b § 
Avtal om insamling av miljöinformation 
Myndigheter som sköter uppgifter inom vattenvård och havsvård kan ingå avtal om ordnande av undersöknings-, mätnings- och observationsuppgifter enligt 28 a § med en sådan privat aktör som har tillräcklig sakkunskap och andra förutsättningar för skötseln av uppgiften. 
På den som sköter en sådan uppgift tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon utför uppgifter som avses i 1 mom. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) 20 § 1 mom. som följer: 
20 § 
Hörande om miljökonsekvensbeskrivningen 
Kontaktmyndigheten ska informera om en miljökonsekvensbeskrivning med iakttagande av vad som föreskrivs i 17 § 2 och 3 mom. Närmare bestämmelser om innehållet i kungörelsen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 24.3.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 26-03-2020 10:09