Senast publicerat 10-05-2021 19:49

Riksdagens svar RSv 130/2018 rd RP 101/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd

RP 101/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd (RP 101/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 11/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag  om ändring av 2 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av statens pensionsskydd (67/2016) 2 § som följer: 
2 § 
Pensionsavgift 
Statens ämbetsverk och inrättningar, statliga affärsverk samt sammanslutningar och inrättningar vars pensionsskydd för personalen, eller en del av personalen, enligt annan lagstiftning ska skötas av staten eller på vilka den upphävda lagen om statens pensioner (1295/2006) har tillämpats, betalar pensionsavgift, som består av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift och en invalidpensionsavgift. Pensionsavgiften omfattar arbetstagarens pensionsavgift enligt 168 § i pensionslagen för den offentliga sektorn. Arbetsgivaren svarar för betalningen av pensionsavgiften i dess helhet. 
Keva fastställer pensionsavgiften i överensstämmelse med de grunder som finansministeriet beslutar. Keva meddelar anvisningar om betalning av pensionsavgiften och sköter uppgifter i anslutning till uppbärandet av avgiften. Pensionsavgiften betalas in på Statens pensionsfonds konto. 
Vid skötseln av de uppgifter som avses i 2 mom. och i 122 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn ska iakttas vad som med stöd av lagen om statsbudgeten (423/1988) föreskrivs och bestäms om redogörare. De medel som avses i de momenten ska hållas åtskilda från Kevas medel. 
Närmare bestämmelser om beräkningsgrunderna för pensionsavgiften och fastställandet av dem samt om förvaltningen och redovisningen av de medel som avses i 1 mom. och i 122 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Genom denna lag upphävs statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift (1354/2016). 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 23.11.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare