Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 131/2018 rd

Senast publicerat 30-11-2018 15:45

Riksdagens svar RSv 131/2018 rd RP 135/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland

Riksdagen
RP 135/2018 rd
GrUB 6/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 6/2018 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har på det sätt som föreskrivs i 73 § i grundlagen beslutat godkänna följande lagförslag att vila till det första riksmöte som hålls efter följande riksdagsval: 

  Lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland 

  I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 73 § i grundlagen föreskriver, och Ålands lagtings beslut, tillkommet på det sätt som 69 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) föreskriver, 
  ändras i självstyrelselagen för Åland 30 § 11 punkten, sådan den lyder i lag 1176/2009, som följer: 
  30 § 
  Behörighet och förfarande i förvaltningsärenden  
  Förvaltningen i angelägenheter som faller inom rikets lagstiftningsbehörighet ankommer på riksmyndigheterna med iakttagande av följande: 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  11) de uppgifter som enligt lagstiftningen om konsumentrådgivning ankommer på Konkurrens- och konsumentverket ska i landskapet skötas av landskapsmyndigheterna i enlighet med avtal mellan landskapet och staten, 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 23.11.2018 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare