Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 133/2016 rd

Senast publicerat 10-11-2016 15:20

Riksdagens svar RSv 133/2016 rd RP 170/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Riksdagen
RP 170/2016 rd
ShUB 20/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 170/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 20/2016 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) temporärt 3 § 1 mom. samt 9 §, 18 § 1—5 mom., 24 § 1 mom. och 24 a § 3 mom., 
  av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1026/2010 och 18 § 1—5 mom., 24 § 1 mom. och 24 a § 3 mom. sådana de lyder i lag 1413/2015, samt  
  fogas till lagen en ny 21 k § som följer: 
  3 § 
  Konjunkturbuffert 
  För att trygga likviditeten och balansera ändringar i arbetslöshetsförsäkringspremierna till följd av prognostiserbara nationalekonomiska konjunkturfluktuationer har arbetslöshetsförsäkringsfonden en konjunkturbuffert, som utgör skillnaden mellan fondens tillgångar och skulder. Vid fastställandet av arbetslöshetsförsäkringspremierna kan prognosen om maximibeloppet för buffertens tillgångar eller skulder uppgå till högst ett belopp motsvarande utgifterna för en arbetslöshetsgrad på 7,0 procentenheter. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  9 § 
  Arbetslöshetsförsäkringsfonden 
  För uttag av arbetslöshetsförsäkringspremier och ordnande av finansieringen av förmåner som finansieras med arbetslöshetsförsäkringspremier finns arbetslöshetsförsäkringsfonden. 
  Reglementet för arbetslöshetsförsäkringsfonden utfärdas genom förordning av statsrådet. Förvaltningsrådets medlemmar utses av statsrådet på förslag av arbetsgivarnas och arbetstagarnas mest representativa centralorganisationer. Förvaltningsrådet har minst 10 och högst 18 medlemmar. Av medlemmarna ska hälften företräda arbetsgivarna och hälften arbetstagarna. Förvaltningsrådet väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande, av vilka den ena ska representera de medlemmar som företräder arbetsgivarna och den andra de medlemmar som företräder arbetstagarna, så att arbetsgivarnas och arbetstagarnas företrädare vartannat år har ordförandeskapet. 
  18 § 
  Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp 
  Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för 2017 är 1,60 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att premien år 2017 är 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 059 500 euro och 3,30 procent för den överskjutande delen av lönen. 
  För 2017 är löntagares arbetslöshetspremie för delägare i företag 0,70 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,80 procent av lönen. 
  För 2017 är arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk 0,80 procent av det sammanlagda lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 2 059 500 euro och 2,05 procent för den överskjutande delen av lönen. 
  För 2017 är arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet som avses i 1 § i universitetslagen (558/2009) 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 059 500 euro och 2,33 procent för den överskjutande delen av lönen. 
  Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie är lika stora. Ändringarna i löntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier fördelar sig jämnt mellan arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Också självriskpremien beaktas i arbetsgivarens genomsnittliga premie. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie ska graderas så att premien för den del av lönebeloppet som inte överstiger 2 059 500 euro är en fjärdedel av premien för den del av lönebeloppet som överstiger 2 059 500 euro. Denna fjärdedel uttrycks i fulla hundradelar av en procentenhet avrundad till närmaste fem hundradelar. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  21 k § 
  Beräkning av räntan vid förändringar i arbetslöshetsförsäkringspremiens belopp  
  Om utjämningspremiens eller den uppskattade premiens belopp ökar, beräknas för den premie som tas ut till följd av ändringen ränta enligt 21 e § 1 mom. från och med den 1 januari året efter försäkringsåret till den förfallodag som fastställts för den premie som följer av ändringen.  
  För den förskottsåterbäring som ska återbetalas till följd av ändringen av arbetslöshetsförsäkringspremien beräknas den ränta som avses i 21 e § 1 mom. från och med den 1 januari året efter försäkringsåret till utgången av månaden före återbetalningsmånaden för förskottsåterbäringen. 
  24 § 
  Betalningsskyldighet 
  En i 12 § avsedd arbetsgivare vars lönebelopp som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremien under det år som föregår uppsägningsåret samt statens räkenskaps- eller affärsverk vars motsvarande lönebelopp är minst 2 059 500 euro är skyldiga att betala självriskpremie för utkomstskyddet för arbetslösa, om 
  1) den arbetslöshet som beror på att anställningsförhållandet har sagts upp eller arbetstagaren permitterats fortsätter så att personen i fråga blir berättigad till tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eller 
  2) den rätt till arbetslöshetsdagpenning för en person som beror på att anställningsförhållandet sagts upp och som börjat efter uppnådd 60 års ålder fortsätter efter det att personen i fråga har fyllt 63 år eller han eller hon har börjat få ålderspension efter att ha fyllt 62 år och arbetslöshetsdagpenningen har fortsatt ända till övergången till ålderspension. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  24 a § 
  Självriskpremiens belopp 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Full självriskpremie är 90 procent av den förmånsutgift som avses i 1 och 2 mom. Full självriskpremie tas ut om företagets lönebelopp enligt 24 § 1 mom. är minst 32 952 000 euro. Om lönebeloppet är mindre, sjunker självriskpremien lineärt så att ingen självriskpremie tas ut om lönebeloppet är högst 2 059 500 euro. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. Lagens 9 § träder dock i kraft först den 1 januari 2018. Lagens 3 § 1 mom. är i kraft till utgången av 2019. 
  De medlemmar i arbetslöshetsförsäkringsfondens förvaltningsråd som hade detta uppdrag vid denna lags ikraftträdande fortsätter till utgången av 2017. 
  Bestämmelsen i 18 § 5 mom. enligt vilken löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie är lika stora tillämpas första gången från och med den 1 januari 2018. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 8.11.2016 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare