Senast publicerat 18-11-2020 13:13

Riksdagens svar RSv 133/2020 rd RP 14/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Riksdagen
RP 14/2020 rd
ShUB 28/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor (RP 14/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 28/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  upphävs i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) 2 § 2 mom. 5 och12 punkten samt 19 a §, av dem 19 a § sådan den lyder i lagarna 556/1998 och 913/2000, 
  ändras 2 § 2 mom. 13 punkten, 3 § 1 och 8 mom., det inledande stycket i 4 § 1 mom. och 4 § 1 mom. 3 punkten samt 4 § 4 mom., rubriken för 4 kap. samt 11, 12 och 12 a §, 24 § 2 mom., 27 § 1 mom. och 43 § 2 mom., 
  av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1331/2004, 3 § 8 mom. sådant det lyder i lag 99/1990, 4 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1291/2002, 11 § sådan den lyder i lag 476/1993, 12 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 476/1993, 12 a § sådan den lyder i lag 1013/2008, 24 § 2 mom. och 43 § 2 mom. sådana de lyder i lag 913/2000 och 27 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1102/2007, samt 
  fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 99/1990, 1291/2002 och 1331/2004, ett nytt 9 mom., till lagen nya 11 a och 12 b §, till 43 §, sådan den lyder i lag 913/2000, ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 50 a § som följer: 
  2 § 
  Bildande av arbetslöshetskassa 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  I stadgarna skall åtminstone anges 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  13) hur företagarkassans medel ska användas, om kassan upplöses. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  3 § 
  Villkor för medlemskap 
  Inträde som medlem i en löntagarkassa vinner en lönearbetare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som inte har fyllt 68 år och som arbetar i ett sådant yrke eller inom en sådan bransch som omfattas av kassans verksamhetsområde. Inträde i en företagarkassa vinner en företagare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som inte har fyllt 68 år. Som företagare betraktas en person som avses i 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, om han eller hon kan anses få sin försörjning av de inkomster som företagsverksamheten ger. En arbetslös person kan vinna inträde i en annan kassa, om den arbetslöshetskassa där han eller hon är medlem upplöses eller försätts i likvidation eller konkurs. Bestämmelser om en arbetslös persons rätt att vinna inträde i en kassa finns dessutom i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och i den nordiska konventionen om social trygghet (FördrS 106/1993). 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Medlemskapet i en kassa börjar den dag från och med vilken medlemsavgiften har betalats, dock tidigast den dag då skriftlig ansökan om medlemskap i kassan har gjorts. Sökanden ska meddelas ett skriftligt beslut om avslagen ansökan om inträde som medlem i kassan eller om uteslutande ur kassan. Kassan meddelar vid behov ett beslut om godkännande som medlem och dessutom alltid på begäran av medlemmen. 
  En arbetslös medlem i en kassa kan ansluta sig till en annan kassa inom en månad från det att den kassa vars medlem han eller hon är har upplösts eller försatts i likvidation eller konkurs. Tidsfristen på en månad börjar från det att kassamötet fattade beslutet om att försätta kassan i likvidation eller att upplösa den eller från det att domstolen meddelade beslutet om att försätta kassan i konkurs. 
  4 § 
  Anmärkning, varning och uteslutning ur kassa 
  En arbetslöshetskassas styrelse kan, efter att ha hört en kassamedlem, ge medlemmen en anmärkning eller varning eller utesluta medlemmen, om denne 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  3) vägrar att iaktta kassans stadgar. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  På ett beslut genom vilket en kassa har godkänt eller avslagit en ansökan om medlemskap eller uteslutit en medlem tillämpas 12 kap. om sökande av ändring i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  4 kap. 
  En arbetslöshetskassas ledning och delegation 
  11 § 
  En arbetslöshetskassas styrelse 
  En arbetslöshetskassa ska ha en styrelse som består av minst tre medlemmar och lika många suppleanter. Minst två tredjedelar av styrelsemedlemmarna ska vara medlemmar i kassan. En ansvarig funktionär eller någon annan anställd hos kassan får inte vara styrelsemedlem eller suppleant. 
  11 a § 
  Behörighet för styrelsemedlemmar och den ansvariga funktionären vid en arbetslöshetskassa 
  Styrelsemedlemmarna och den ansvariga funktionären vid en arbetslöshetskassa ska ha gott anseende. Kassans ledning ska ha sådan kännedom om arbetslöshetsförsäkringsverksamhet som behövs med hänsyn till arten och omfattningen av kassans verksamhet, eller så ska kassan ha tillräckligt kompetenta och erfarna sakkunniga i sin tjänst. I styrelsen ska det också finnas sådan kännedom om placeringsverksamhet som behövs med hänsyn till arten och omfattningen av kassans verksamhet, eller så ska kassan ha tillräckligt kompetenta och erfarna sakkunniga i sin tjänst. 
  En omyndig eller en person som försatts i konkurs eller meddelats näringsförbud får inte vara styrelsemedlem eller ansvarig funktionär. 
  Minst en styrelsemedlem och den ansvariga funktionären ska vara bosatt i en EES-stat. 
  Vad som här föreskrivs om styrelsemedlemmar och den ansvariga funktionären tillämpas också på suppleanter i styrelsen och ställföreträdaren för den ansvariga funktionären. 
  12 § 
  Styrelsens uppgifter och verksamhet 
  Arbetslöshetskassans styrelse svarar för kassans förvaltning och för att dess verksamhet ordnas på behörigt sätt samt företräder kassan. Dessutom väljer styrelsen en ansvarig funktionär för kassan. 
  I kassans stadgar kan det bestämmas om och i vilken utsträckning styrelsens uppgifter får anförtros en eller flera styrelsemedlemmar eller en annan utom styrelsen stående funktionär i kassans tjänst. Skyldigheter enligt 1 mom., 12 a §, 13 § och 41 § 2 mom. får inte genom stadgarna överföras på kassans funktionärer.  
  En styrelsemedlem får inte delta i handläggningen av ett sådant ärende som rör förhållandet mellan styrelsemedlemmen och kassan eller annars styrelsemedlemmens enskilda fördel. 
  En stämning eller en annan delgivning anses ha blivit lämnad till kassan när den har delgivits en styrelsemedlem eller någon som har rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna kassans namn. 
  12 a § 
  Allmänna krav på förvaltningen 
  En arbetslöshetskassa ska ha ett med hänsyn till arten och omfattningen av dess verksamhet tillräckligt och fungerande förvaltningssystem med fastställda ansvarsområden. Arbetslöshetskassan ska ha en av styrelsen godkänd kontinuitetsplan samt skriftliga verksamhetsprinciper för den interna kontrollen, riskhanteringssystemet, ordnandet av den interna revisionen, ersättningar och organiseringen av utläggning av funktioner inom kassan. Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om förvaltningssystemet, kontinuitetsplanen och de skriftliga verksamhetsprinciperna. 
  Arbetslöshetskassans styrelse ska regelbundet utvärdera förvaltningssystemet, kontinuitetsplanen och de skriftliga verksamhetsprinciperna. 
  12 b § 
  Den ansvariga funktionärens uppgifter och verksamhet 
  En arbetslöshetskassa ska ha en ansvarig funktionär som sköter kassans löpande förvaltning i enlighet med de anvisningar och föreskrifter som styrelsen har gett. Den ansvariga funktionären ska lämna styrelsen och dess medlemmar den information som behövs för att styrelsen ska kunna sköta sina uppgifter. 
  Den ansvariga funktionären har rätt att delta i och yttra sig vid styrelsens möte, om inte styrelsen beslutar något annat. 
  24 § 
  Rätt till andelar 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl och trots det i 1 mom. föreskrivna kravet på medlemsantal godkänna att en arbetslöshetskassa är berättigad till fulla andelar. 
  27 § 
  Betalning av andelar 
  Statsandelen, Sysselsättningsfondens andel och de andelar som hänför sig till förvaltningskostnaderna betalas per kalenderår. Besluten om betalning av finansieringsandelar fattas av social- och hälsovårdsministeriet. Finansieringsandelarna till arbetslöshetskassorna betalas av Sysselsättningsfonden, till vilken staten betalar statsandel tillsammans med andel för förvaltningskostnaderna. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  43 § 
  Försättande i likvidation och upplösning 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Om en arbetslöshetskassa upplöses på någon annan än en i 1 mom. nämnd grund, ska den senast valda styrelsen vidta de åtgärder som hänför sig till inledandet av upplösningen. I övrigt iakttas vid upplösning av kassan bestämmelserna om likvidation. 
  Kallelse till det möte som beslutar om att kassan ska försättas i likvidation ska sändas till alla medlemmar i kassan senast två veckor före kassamötet. I kallelsen ska det också ingå information om hur försättandet i likvidation påverkar medlemmarnas rätt till dagpenning. 
  50 a § 
  Överlåtelse av medel vid upplösning av och konkurs för en löntagarkassa 
  Eventuella medel i en löntagarkassa som upplösts eller försatts i konkurs ska efter det att skulderna och andra förbindelser har fullgjorts överlåtas till Sysselsättningsfonden. De medel som överlåtits till Sysselsättningsfonden ska användas till att finansiera förtjänstdelen av arbetslöshetskassornas utgifter för förtjänstskydd 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20.  
  Lagens 11 och 11 a § tillämpas på val av styrelse eller ansvarig funktionär när arbetslöshetskassan efter ikraftträdandet av lagen följande gång väljer styrelse, styrelsemedlemmar eller ansvariga funktionärer. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 13.11.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare