Riksdagens svar
RSv
134
2017 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt
RP 109/2017 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt (RP 109/2017 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 13/2017 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag  
om ändring av lagen om överlåtelseskatt 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 15 § 3 och 4 mom., och 
fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1426/2006, ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., och till 29 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 526/2010, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2—4 mom. blir 3—5 mom., som följer:  
4 § 
Skatteobjekt och skattskyldig 
Skatt ska inte betalas då en fysisk persons egendom överförs till ett aktiebolag enligt en sådan ändring av verksamhetsformen som avses i 24 § i inkomstskattelagen (1535/1992). 
15 § 
Skatteobjekt och skattskyldighet 
Vad som i 4 § 3—6 mom. föreskrivs om överlåtelse och annat förvärv av fastighet tillämpas också på överlåtelse och annat förvärv av värdepapper. 
Aktieägaren ska inte betala skatt för nya aktier som han har förvärvat i det övertagande bolaget vid sådan fusion eller fission som avses i 4 § 6 mom. Det övertagande bolaget ska betala skatt till den del vederlaget för det fusionerande eller fissionerande bolagets aktier utgör annan egendom än det mottagande bolagets nya aktier. 
29 § 
Utredning som skall företes om överlåtelse av fastighet 
I situationer som avses i 4 § 5 mom. utgörs en för inskrivningsmyndigheten tillräcklig utredning om att skatt inte ska betalas av en överlåtelsehandling för apportegendom som har utarbetats i samband med att avtalet om bolagsbildningen av bolaget har gjorts upp, och som innehåller en specifikation över den egendom som avses i det momentet och den skattskyldiges försäkran om att det är frågan om en egendomsöverlåtelse som avses i det momentet. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 28.11.2017 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 29.11.2017 16:10