Senast publicerat 10-05-2021 20:26

Riksdagens svar RSv 135/2020 rd RP 156/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

RP 156/2020 rd
ShUB 30/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 156/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 30/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 18 § 1—5 mom., 19 § 1 mom. 2 och 3 punkten och 2 mom. 4, 5 och 12 punkten, 23 § 2 mom., 24 § 1 mom. och 24 a § 3 mom.,  
sådana de lyder, 18 § 1—5 mom. och 24 a § 3 mom. i lag 1223/2019, 19 § 1 mom. 2 och 3 punkten i lag 1181/2005 och 19 § 2 mom. 4, 5 och 12 punkten i lag 943/2010, 23 § 2 mom. i lag 522/2018 och 24 § 1 mom. i lagarna 1223/2019 och 1419/2019, samt 
fogas till 19 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1181/2005, en ny 4 punkt som följer: 
18 § 
Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp 
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för 2021 är 1,40 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt den lönesumma som arbetsgivaren betalar så att premien år 2021 är 0,50 procent av lönen för en lönesumma upp till 2 169 000 euro och 1,90 procent för den överskjutande delen av lönen.  
För 2021 är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,65 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,50 procent av lönen. 
För 2021 är arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk 0,50 procent av det sammanlagda lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för en lönesumma upp till 2 169 000 euro och 1,15 procent för den överskjutande delen av lönen.  
För 2021 är arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet som avses i 1 § i universitetslagen (558/2009) 0,50 procent av lönen för en lönesumma upp till 2 169 000 euro och 1,38 procent för den överskjutande delen av lönen.  
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie är lika stora. Ändringarna i löntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier fördelar sig jämnt mellan arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. I arbetsgivarens genomsnittliga premie beaktas också självriskpremien. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie graderas så att premien för den del av lönesumman som inte överstiger 2 169 000 euro är en fjärdedel av premien för den del av lönesumman som överstiger 2 169 000 euro. Denna fjärdedel uttrycks i fulla hundradelar av en procentenhet avrundad till närmaste fem hundradelar.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19 § 
Grunden för löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 
Lön, resultatpremie eller något annat vederlag som erhållits i ett anställnings- eller tjänsteförhållande och som har betalts eller avtalats att betalas som ersättning för arbete anses som lön som utgör grund för löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Ett sådant vederlag anses som lön också då det betalas till arbetstagaren av ett konkursbo, av en sådan myndighet som enligt lönegarantilagen ansvarar för lönegarantin eller av någon annan betalare (ställföreträdande betalare) i stället för av arbetsgivaren. Till lönen räknas också sådant vederlag för arbete som enligt avtal helt eller delvis skall gottgöras i form av 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) dagpenning som betalas av en sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor (1164/1992) och som arbetstagaren får i stället för lön som betalas med stöd av lag, kollektivavtal eller något annat avtal, 
3) stöd för privat vård enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996), eller något annat motsvarande stöd som betalas av staten eller kommunen, eller 
4) i 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen avsedd dividend som grundar sig på en arbetsinsats. 
Som lön som utgör grund för löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie anses dock bland annat inte 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) en i 66 § 3 mom. i inkomstskattelagen avsedd förmån som uppkommer genom användning av en anställningsoption, eller en prestation som är baserad på ett anställningsförhållande och som fastställs enligt förändringen av värdet av bolagets aktier, om inte det avtalade teckningspriset för en aktie som tecknas med en anställningsoption väsentligt understiger aktiens gängse värde då anställningsoptionen ges och en sådan anställningsoption används inom ett år från det att anställningsoptionen gavs, eller om det inte är fråga om en sådan premie som enligt 5 punkten betraktas som ersättning för arbete, 
5) en premie som ges i form av aktier i arbetsgivarbolaget eller i ett annat bolag som hör till samma koncern som arbetsgivarbolaget eller till samma ekonomiska sammanslutning av motsvarande slag, förutsatt att aktierna noteras på en av myndigheterna övervakad reglerad marknad eller en av myndigheterna övervakad multilateral handelsplattform, eller som ges i form av en placeringsdeposition eller på något annat motsvarande sätt, eller som helt eller delvis ges i form av pengar i stället för aktier, om värdet av den förmån som fås i form av en premie beror på hur värdet av aktierna utvecklas under en period på minst ett år från det att premien utlovas till det att den ges, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12) vinstandelar eller utdelningar som delägare i ett bolag har lyft, om inte något annat följer av 1 mom. 4 punkten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
23 § 
Arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt som ska redovisas till grundskyddet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utöver det belopp som avses i 1 mom. redovisar Sysselsättningsfonden årligen 50 300 000 euro till Folkpensionsanstalten för finansiering av grunddagpenningen. Om det sammanlagda redovisade beloppet enligt 1 mom. och detta moment är större än utgiften för grunddagpenningen, uppgår det sammanlagda belopp som ska redovisas dock till högst utgiften för grunddagpenningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24 § 
Betalningsskyldighet 
En i 12 § avsedd arbetsgivare vars lönesumma som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremien under det år som föregår uppsägningsåret samt statens bokföringsenhet eller affärsverk vars motsvarande lönesumma är minst 2 169 000 euro är skyldiga att betala själv-riskpremie för utkomstskyddet för arbetslösa, om 
1) den arbetslöshet som beror på att anställningsförhållandet har sagts upp eller arbetstagaren permitterats fortsätter så att personen i fråga blir berättigad till tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eller 
2) den rätt till arbetslöshetsdagpenning för en person som beror på att anställningsförhållandet sagts upp och som börjat efter uppnådd 61 års ålder fortsätter efter det att personen i fråga har fyllt 64 år eller han eller hon har börjat få ålderspension efter att ha fyllt 63 år och arbetslöshetsdagpenningen har fortsatt ända till övergången till ålderspension. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24 a § 
Självriskpremiens belopp 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Full självriskpremie är 90 procent av den förmånsutgift som avses i 1 och 2 mom. Full självriskpremie tas ut om företagets lönesumma enligt 24 § 1 mom. är minst 34 704 000 euro. Om lönesumman är mindre, sjunker självriskpremien lineärt så att ingen självriskpremie tas ut om lönesumman är högst 2 169 000 euro.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 13.11.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare