Riksdagens svar
RSv
136
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar och lag om ändring av 19 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
RP 176/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar och lag om ändring av 19 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (RP 176/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 7/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Genom denna lag utfärdas kompletterande bestämmelser om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1191 om främjande av medborgares fria rörlighet genom förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012, nedan förordningen
2 § 
Central myndighet 
Befolkningsregistercentralen är central myndighet enligt artikel 15.1 i förordningen. 
3 § 
Flerspråkiga standardformulär 
Magistraten ska på begäran foga ett i förordningen avsett flerspråkigt standardformulär till sådana i förordningen avsedda officiella handlingar som gäller födelse, att en person är i livet, dödsfall, äktenskap, registrerat partnerskap, hemvist och bostadsort som utfärdas på basis av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.  
Rättsregistercentralen ska på begäran foga ett i förordningen avsett flerspråkigt standardformulär till ett straffregisterutdrag över en finsk medborgare vilket innehåller upplysning om att personen i fråga inte har antecknats i straffregistret. 
4 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 19 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) 19 § 1 mom. som följer: 
19 § 
Kontroll av tillförlitligheten hos uppgifterna i systemet 
Om uppgifter som anmälts för registrering i befolkningsdatasystemet grundar sig på en utländsk handling, får på basis av handlingen som offentligt tillförlitliga uppgifter registreras endast de uppgifter vars tillförlitlighet har kontrollerats med hjälp av en officiell handling i original eller en tillförlitligt styrkt kopia av den eller de uppgifter vars tillförlitlighet tidigare har fastställts i ett finländskt domstols- eller förvaltningsförfarande. En handling som avses här ska vara legaliserad eller åtföljas av ett intyg om dess ursprung som utfärdats av en behörig myndighet i staten i fråga, om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1191 om främjande av medborgares fria rörlighet genom förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 eller av fullgörandet av skyldigheter enligt internationella avtal som är bindande för Finland. Den som visar upp en utländsk handling ska vid behov se till att handlingen översätts till finska eller svenska och legaliseras. Magistraten kan vid behov begära ett utlåtande av utrikesministeriet, Migrationsverket eller en polismyndighet om huruvida en handling som avses ovan är äkta och tillförlitlig. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 27.11.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 29.11.2018 14:45