Riksdagens svar
RSv
137
2016 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 6 kap. i kyrkolagen och upphävande av 19 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal
RP 160/2016 rd
FvUB 16/2016 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 6 kap. i kyrkolagen och upphävande av 19 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (RP 160/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 16/2016 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av 6 kap. i kyrkolagen 
På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut  
ändras i kyrkolagen (1054/1993) 6 kap. 48 § 1 mom. 6 punkten, sådan den lyder i lag 1008/2012, och 
fogas till kapitlet en ny 71 a § och till 72 §, sådan den lyder i lag 1008/2012, ett nytt 3 mom. som följer: 
6 kap. 
Personal 
48 § 
Upphörande av ett tjänsteförhållande utan uppsägning 
Ett tjänsteförhållande upphör utan uppsägning och uppsägningstid 
6) vid utgången av den kalendermånad under vilken tjänsteinnehavaren uppnår avgångsåldern, om det inte med tjänsteinnehavaren avtalas om att tjänsteförhållandet fortsätter för viss tid; avgångsåldern är 68 år för dem som är födda 1957 eller tidigare, 69 år för dem som är födda 1958—1961 och 70 år för dem som är födda 1962 eller därefter. 
71 a § 
Dröjsmålsränta 
Vid dröjsmål med betalningen av en fordran som grundar sig på ett tjänsteförhållande tillämpas bestämmelserna om dröjsmålsränta i räntelagen (633/1982). 
I ett förvaltningsprocessärende ska dröjsmålsränta i sådana fall som avses i 6 och 7 § i räntelagen betalas senast från den dag då gäldenären anses ha fått kännedom om att besvär i fråga om betalning av skulden har blivit anhängiga eller en ansökan i fråga om betalning av skulden blivit anhängig eller, om kravet framställs under rättegång, från det att kravet framställdes. 
I de fall som avses i 61 § 1 mom. ska dröjsmålsränta betalas från den tidpunkt då 30 dagar har förflutit från den dag då tjänsteinnehavaren lämnade arbetsgivaren en sådan utredning som avses i 2 mom. i den paragrafen. 
72 § 
Behandlingsordningen för vissa yrkanden 
En tjänsteinnehavare får inte söka ändring genom besvär i ett myndighetsbeslut i ett ärende som avses i 2 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974) eller lämna ärendet till avgörande genom begäran om omprövning eller som förvaltningstvistemål, om tjänsteinnehavaren eller en tjänsteinnehavarförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen. Det som föreskrivs ovan i detta moment tillämpas endast på en tjänsteinnehavare som är medlem i en sådan tjänsteinnehavarförening som har rätt att anhängiggöra saken vid arbetsdomstolen, eller i en underförening till en sådan. 
Denna lag träder i kraft den 20
På en fordran som förfallit till betalning före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Lag  
om upphävande av 19 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal  
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 19 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 11.11.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 30-11-2016 12:42