Senast publicerat 10-05-2021 19:25

Riksdagens svar RSv 137/2017 rd RP 144/2017 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen och till vissa andra lagar som har samband med den

RP 144/2017 rd
KoUB 20/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen och till vissa andra lagar som har samband med den (RP 144/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 20/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kollektivtrafiklagen (869/2009) 12 § 3 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 1503/2015, som följer: 
12 § 
Myndigheter som beviljar tillstånd för linjebaserad trafik 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den regionala kommunala myndigheten beviljar tillstånd för linjebaserad trafik som bedrivs enbart inom dess behörighetsområde. Regionala kommunala myndigheter är 
1) Samkommunen Helsingforsregionens trafik inom det område som bildas av kommunerna Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Sjundeå, Tusby och Vanda, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 59 § i lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009) 59 § 4 mom. som följer: 
59 § 
Övergångsbestämmelser 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Personer som utför säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter ska ha behörighetsbevis senast den 29 oktober 2018. Förare som har inlett sin utbildning före den 1 januari 2013 ska ha förarbevis och kompletterande intyg senast den 29 oktober 2018. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av III avd. 2 kap. 2 § i lagen om transportservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om transportservice (320/2017) det inledande stycket i III avd. 2 kap. 2 § 1 mom. som följer: 
AVDELNING III 
TJÄNSTER 
2 kap. 
Informationens och informationssystemens interoperabilitet 
2 § 
Biljett- och betalningssystemens interoperabilitet 
Den som tillhandahåller persontransporttjänster eller förmedlingstjänster inom väg- och spårtrafik eller den som för sådana tillhandahållares räkning svarar för biljett- och avgiftssystemet ska ge dem som tillhandahåller mobilitets- och förmedlingstjänster tillträde till det försäljningsgränssnitt som används för biljett- och avgiftssystemet för att utan sådana villkor som begränsar användningen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 28.11.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare