Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 138/2017 rd

Senast publicerat 01-12-2017 09:44

Riksdagens svar RSv 138/2017 rd RP 136/2017 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Riksdagen
RP 136/2017 rd
ShUB 11/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 136/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 11/2017 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 18 § 1—5 mom., 24 § 1 mom. och 24 a § 3 mom., sådana de lyder i lag 973/2016, som följer: 
  18 § 
  Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp 
  Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för 2018 är 1,90 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att premien år 2018 är 0,65 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 083 500 euro och 2,60 procent för den överskjutande delen av lönen. 
  För 2018 är löntagares arbetslöshetspremie för delägare i företag 0,92 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,65 procent av lönen. 
  För 2018 är arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk 0,65 procent av det sammanlagda lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 2 083 500 euro och 1,54 procent för den överskjutande delen av lönen. 
  För 2018 är arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet som avses i 1 § i universitetslagen (558/2009) 0,65 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 083 500 euro och 1,81 procent för den överskjutande delen av lönen. 
  Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie är lika stora. Ändringarna i löntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier fördelar sig jämnt mellan arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Också självriskpremien beaktas i arbetsgivarens genomsnittliga premie. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie ska graderas så att premien för den del av lönebeloppet som inte överstiger 2 083 500 euro är en fjärdedel av premien för den del av lönebeloppet som överstiger 2 083 500 euro. Denna fjärdedel uttrycks i fulla hundradelar av en procentenhet avrundad till närmaste fem hundradelar. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  24 § 
  Betalningsskyldighet 
  En i 12 § avsedd arbetsgivare vars lönebelopp som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremien under det år som föregår uppsägningsåret samt statens bokföringsenhet eller affärsverk vars motsvarande lönebelopp är minst 2 083 500 euro är skyldiga att betala självriskpremie för utkomstskyddet för arbetslösa, om 
  1) den arbetslöshet som beror på att anställningsförhållandet har sagts upp eller arbetstagaren permitterats fortsätter så att personen i fråga blir berättigad till tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eller 
  2) den rätt till arbetslöshetsdagpenning för en person som beror på att anställningsförhållandet sagts upp och som börjat efter uppnådd 60 års ålder fortsätter efter det att personen i fråga har fyllt 63 år eller han eller hon har börjat få ålderspension efter att ha fyllt 62 år och arbetslöshetsdagpenningen har fortsatt ända till övergången till ålderspension. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  24 a § 
  Självriskpremiens belopp 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Full självriskpremie är 90 procent av den förmånsutgift som avses i 1 och 2 mom. Full självriskpremie tas ut om företagets lönebelopp enligt 24 § 1 mom. är minst 33 336 000 euro. Om lönebeloppet är mindre, sjunker självriskpremien lineärt så att ingen självriskpremie tas ut om lönebeloppet är högst 2 083 500 euro. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 29.11.2017 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare