Senast publicerat 10-05-2021 19:26

Riksdagens svar RSv 139/2016 rd RP 153/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd, lagen om Utbildningsfonden och 1 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

RP 153/2016 rd
AjUB 6/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd, lagen om Utbildningsfonden och 1 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 153/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjUB 6/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 3 § 2 punkten, 11 § 7 punkten, 12 § 1 mom., 14 §, 17 § 2 mom., 19 § 1 mom. samt 30 och 31 §, 
av dem 3 § 2 punkten, 11 § 7 punkten och 19 § 1 mom. sådana de lyder i lag 127/2010, 12 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1257/2011, 14 § sådan den lyder i lag 501/2013, 17 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1367/2003 och 30 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 127/2010, och 
fogas till lagen en ny 8 §, i stället för den 8 § som upphävts genom lag 127/2010, samt nya 21 a och 21 b § som följer: 
3 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) företagare den som för sin huvudsyssla är skyldig att teckna försäkring enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), med undantag av stipendiater som avses i 8 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare, samt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 § 
Beaktande av arbete utomlands 
Till tiden i arbete enligt 7 § räknas också sådan tid i arbete, eller tid som jämställs med tid i arbete, under vilken personen i fråga har varit försäkrad i någon av Europeiska unionens medlemsstater, i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, om personen lägger fram tillräcklig och tillförlitlig utredning om sitt arbete eller den tid som jämställs med tid i arbete. 
11 § 
Begränsningar i fråga om vuxenutbildningsstödet 
Vuxenutbildningsstöd beviljas inte den som 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) fullgör värnplikt eller civiltjänst, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12 § 
Vuxenutbildningsstödets belopp  
Vuxenutbildningsstödet för löntagare består av en grunddel och en förtjänstdel. Grunddelen är 27,78 euro per dag. Förtjänstdelen utgör 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om månadslönen är större än grunddelen multiplicerad med 105, är förtjänstdelen 20 procent av den del av dagslönen som överskrider denna gräns. Vuxenutbildningsstödet är högst 90 procent av den dagslön som ligger till grund för stödet, dock minst lika stort som grunddelen. I vuxenutbildningsstöd för företagare betalas endast grunddelen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 § 
Stödperiodens längd 
Vuxenutbildningsstöd betalas för högst 15 månader. En stödtagare har rätt till denna stödtid en gång under sin yrkeskarriär i en eller flera perioder. 
17 § 
Beslut om förmån 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utbildningsfondens beslut delges genom att det sänds per post genom brev till mottagaren under den adress han eller hon har uppgett för Utbildningsfonden. Vid delgivning av beslut på elektronisk väg iakttas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).  
19 § 
Betalning av vuxenutbildningsstöd 
Om grunden för betalning av vuxenutbildningsstöd är frånvaro från arbetet enligt 5 § eller studier enligt 5 a §, betalas vuxenutbildningsstödet enligt en i 16 § avsedd ansökan och det beslut som meddelats på basis av den, utan någon särskild ansökan i efterhand. För utbetalningen av stöd ska den studerande tillställa fonden en utredning om i 5 § avsedd anställning och studieledighet eller annan ledighet utan lön på grund av studier. Vuxenutbildningsstöd beviljas tidigast för de sex månader som föregår den månad då ansökan inkommit.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
21 a § 
Kvittning 
Belopp som ska återkrävas kan kvittas mot vuxenutbildningsstöd som Utbildningsfonden senare betalar. Utan stödtagarens samtycke får kvittning inte ske till ett större belopp än det skyddade beloppet enligt 4 kap. 48 § i utsökningsbalken (705/2007).  
21 b § 
Återkrav av vuxenutbildningsstöd i vissa fall 
Om en person har fått vuxenutbildningsstöd för samma tid som han eller hon retroaktivt beviljas folkpension, barnförhöjning enligt folkpensionslagen, garantipension eller pension på grundval av arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet, avträdelsestöd eller dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, dagpenning eller olycksfallspension enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, får Utbildningsfonden återkräva det vuxenutbildningsstöd som betalats utan grund från den förmån som ska betalas retroaktivt.  
Utbildningsfonden ska minst två veckor innan en i 1 mom. avsedd förmån betalas ut meddela pensionsanstalten eller försäkringsanstalten att förmånen i enlighet med 1 mom. ska betalas till Utbildningsfonden. 
30 § 
Finansiering 
Den arbetslöshetsförsäkringsfond som avses i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) svarar för finansieringen av vuxenutbildningsstödet och fondens förvaltningskostnader. 
Staten svarar för finansieringen av vuxenutbildningsstödet för företagare.  
31 § 
Höjning av förmån 
Vuxenutbildningsstödets grunddel justeras med iakttagande av lagen om folkpensionsindex (456/2001).  
Det belopp som i 12 § 1 mom. anges för grunddelen motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet som i januari 2016 utbetalad folkpension har beräknats enligt.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Bestämmelserna i 12 § 1 mom. samt 14 och 30 § träder dock i kraft först den 1 augusti 2017.  
På stödperiodens längd tillämpas under hela stödperioden de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om  
1) ansökan om stödtid görs före ikraftträdandet,  
2) stödperioden börjar senast den 1 augusti 2017, och  
3) stödtiden används i sin helhet före utgången av 2020.  
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om Utbildningsfonden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Utbildningsfonden (1306/2002) 4 § 2 mom., 5 § 1 och 2 mom., 6 § 1 mom. samt 11 § 1 mom., av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1368/2003, 5 § 2 mom. sådant det lyder i lag 510/2005 samt 6 § 1 mom. och 11 § 1 mom. sådana de lyder i lag 502/2013, och 
fogas till lagen en ny 5 a § som följer: 
4 § 
Yrkesexamensstipendium 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den som ansöker om yrkesexamensstipendium ska ges ett skriftligt beslut när stipendium beviljas, förvägras eller återkrävs. Beslutet delges genom att det sänds per post genom brev till mottagaren under den adress han eller hon har uppgett för Utbildningsfonden. Vid delgivning av beslut på elektronisk väg iakttas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).  
5 § 
Förutsättningar för beviljande av yrkesexamensstipendium 
Yrkesexamensstipendium kan beviljas en i Finland bosatt person som avlagt en sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998). 
En förutsättning för yrkesexamensstipendium är att stipendietagaren inte har fyllt 64 år och att han eller hon före examen har varit anställd i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande i minst fem år.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 a § 
Beaktande av arbete utomlands 
Till tiden i arbete enligt 5 § 3 mom. räknas också sådan tid i arbete under vilken personen i fråga har varit försäkrad i någon av Europeiska unionens medlemsstater, i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, om personen lägger fram tillräcklig och tillförlitlig utredning om sitt arbete. 
6 § 
Yrkesexamensstipendiets storlek 
Yrkesexamensstipendiet är 395 euro. Om sökanden inte har avlagt yrkesexamen efter grundskolestadiet, är yrkesexamensstipendiet 456 euro. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 § 
Rätt att få och lämna ut uppgifter 
Fonden samt besvärsinstansen enligt denna lag har, trots sekretessbestämmelser och övriga begränsningar i rätten att få uppgifter, rätt att avgiftsfritt få följande uppgifter, om de är nödvändiga för avgörande av ett ärende som hänför sig till yrkesexamensstipendium eller i övrigt för verkställigheten av denna lag: 
1) uppgifter om anställning från Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalter, 
2) uppgifter om utbildning från läroanstalten,  
3) uppgifter om examen från examenskommissionen och undervisningsmyndigheterna, samt 
4) uppgifter om boende i Finland från Folkpensionsanstalten.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
På dem som söker yrkesexamensstipendium och som före lagens ikraftträdande har avlagt en examen som berättigar till stipendium tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.  
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 1 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1189/2009, som följer:  
1 § 
Lagens syfte 
Arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och alterneringsersättning enligt lagen om alterneringsledighet (1305/2002) finansieras genom en statsandel som motsvarar grundtrygghetsandelen, genom arbetslöshetsförsäkringspremier enligt denna lag, genom arbetsgivarens självriskpremier enligt utkomstskyddet för arbetslösa (självriskpremier) och genom medlemsavgifter enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) så som föreskrivs i denna lag. De arbetspensionstillägg och försäkringspremier som avses i arbetspensionslagstiftningen, de vuxenutbildningsstöd och förvaltningskostnader som avses i lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000), de i lagen om Utbildningsfonden (1306/2002) avsedda förvaltningskostnader och yrkesexamensstipendier i fråga om andra än i tjänste- eller anställningsförhållande till staten varande personer samt den lönegaranti som avses i lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) finansieras med avgifterna enligt denna lag så som föreskrivs i denna lag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. Den tillämpas dock först från och med den 1 augusti 2017.  
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 11.11.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare