Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 139/2017 rd

Senast publicerat 05-12-2017 10:28

Riksdagens svar RSv 139/2017 rd RP 107/2017 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2018 och lag om ändring av inkomstskattelagen

Riksdagen
RP 107/2017 rd
FiUB 12/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2018 och lag om ändring av inkomstskattelagen (RP 107/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 12/2017 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om inkomstskatteskalan för 2018 

  I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
  1 § 
  Vid beskattningen för 2018 bestäms den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) ska betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande: 

  Beskattningsbar 

  förvärvsinkomst, 

  euro 

  Skatt vid 

  nedre gränsen, 

  euro 

  Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, 

  % 

  17 200 
  8,00 
  6,00 
  25 700 
  518,00 
  17,25 
  42 400 
  3 398,75 
  21,25 
  74 200 
  10 156,25 
  31,25 
  2 § 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av inkomstskattelagen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  upphävs i inkomstskattelagen (1535/1992) 31 § 7 mom., sådant det lyder i lag 1227/2005, 
  ändras 21 b §, 33 b § 4 mom., 34 b § 2 mom., 54 d § 4 mom., 68 § 2 och 4 mom., 72 a och 106 § samt 125 § 2 mom., 
  sådana de lyder, 21 b § i lag 1090/2014, 33 b § 4 mom. i lag 716/2004, 34 b § 2 mom., 54 d § 4 mom. och 68 § 2 mom. i lag 1741/2009, 68 § 4 mom. i lag 772/2004, 72 a § i lagarna 1227/2005 och 946/2008 samt 106 § och 125 § 2 mom. i lag 1510/2016, samt 
  fogas till lagen en ny 69 b § som följer: 
  21 b § 
  Yrkeshögskoleaktiebolagens skattskyldighet 
  Yrkeshögskoleaktiebolag som avses i 5 § i yrkeshögskolelagen (932/2014) är skyldiga att betala skatt endast på sina näringsinkomster. De är dessutom skyldiga att betala skatt till kommunen på inkomster av sådana fastigheter eller delar av fastigheter som används för andra än allmänna ändamål enligt den inkomstskattesats som anges i 124 § 3 mom. i denna lag. 
  33 b § 
  Dividender från bolag som inte är offentligt noterade 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Har en delägare som enligt 7 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) inte anses stå i anställningsförhållande till bolaget såsom bostad för sig eller sin familj under skatteåret använt en bostad som hör till bolagets tillgångar, ska värdet av bostaden dras av från värdet av hans eller hennes aktier när den i 1 mom. avsedda årliga avkastningen räknas ut.  
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  34 b § 
  Särskilda bestämmelser om beskattning av utbetalning som grundar sig på pensionsförsäkring och på långsiktigt sparavtal 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Om arbetstagarens ålderspensionsålder enligt en pensionslag höjs efter att utbetalningen av pension eller annan utbetalning har inletts, kan pensionen eller utbetalningen med avvikelse från 54 d § 2 mom. 2 punkten betalas som om pensionsåldern inte hade höjts.  
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  54 d § 
  Premier för frivilliga individuella pensionsförsäkringar och inbetalningar enligt långsiktiga sparavtal 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  En förutsättning för avdragsrätten är ytterligare att enligt avtalet 
  1) betalas pension eller annan utbetalning i andra fall än i situationer enligt 2 mom. 1 punkten i upprepade poster årsvis eller med kortare mellanrum under den återstående livstiden för den som har rätt till medlen eller förmånstagaren, eller under minst 10 års tid så att varje år betalas endast den del av det återstående sparbeloppet som fås genom att det återstående sparbeloppet divideras med antalet återstående betalningsår; under ett kalenderår kan pension eller annan utbetalning oberoende av det återstående sparbeloppet dock betalas upp till 2 000 euro, 
  2) får den avtalsenliga rätten inte överlåtas eller pantsättas.  
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  68 § 
  Av arbetsgivaren betalda försäkringspremier 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Av arbetsgivaren betalda premier för frivillig individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat för sin arbetstagare och som uppfyller villkoren i 54 d § 2 mom. 2 punkten, 4 mom. 1 punkten samt 5 och 7 mom. anses utgöra skattepliktig förvärvsinkomst för den försäkrade, dock endast till den del premiernas sammanlagda belopp under skatteåret överstiger 8 500 euro.  
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Vad som i denna paragraf bestäms om en försäkring som tecknats av arbetsgivaren tillämpas på motsvarande sätt på en försäkring som ett öppet bolag tecknat för sin bolagsman, ett kommanditbolag tecknat för sin ansvariga bolagsman och ett aktiebolag tecknat för en sådan aktieägare som inte enligt 7 § i lagen om pension för arbetstagare anses stå i anställningsförhållande vid tillämpningen av nämnda lag. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  69 b § 
  Utbildning som bekostas av arbetsgivaren 
  Skattepliktig inkomst uppkommer inte när en arbetsgivare bekostar sådan utbildning för en arbetstagare som ligger i arbetsgivarens eller i en till samma koncern hörande arbetsgivares intresse. 
  På resekostnadsersättning som arbetsgivaren betalat för en resa som hänför sig till utbildning som avses i 1 mom. tillämpas vad som föreskrivs om sådan resekostnadsersättning som betalas av arbetsgivaren för en arbetsresa. Skattepliktig inkomst är dock resekostnadsersättning för resor som arbetstagaren gör för studier för studentexamen, för yrkesinriktad grundexamen enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017), för lägre eller högre högskoleexamen enligt universitetslagen, för yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen enligt yrkeshögskolelagen eller för en utländsk examen som motsvarar ovannämnda examina. 
  72 a § 
  Tillfälligt arbete på ett särskilt arbetsställe 
  Som tillfälligt arbete på ett särskilt arbetsställe enligt 72 § betraktas arbete på samma arbetsställe i högst tre år. 
  Om en arbetsperiod som har avtalats att omfatta högst den tid som anges i 1 mom. fortgår en längre tid av orsaker som skäligen inte har kunnat förutses, betraktas arbetet som tillfälligt arbete på ett särskilt arbetsställe till dess att den tidsfrist för tillfälligt arbete som anges i 1 mom. upphör. 
  Tidsfristen tillämpas om det särskilda arbetsstället under den tid som avses i 1 mom. har varit den skattskyldiges huvudsakliga arbetsställe. Tidsfristen börjar räknas från början, om den skattskyldiges arbete på samma arbetsställe har avbrutits för en sammanhängande period av minst sex månader och den skattskyldige under denna tid har arbetat på ett annat arbetsställe. 
  106 § 
  Grundavdrag vid kommunalbeskattningen 
  Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovannämnda avdragen inte överstiger 3 100 euro, ska detta belopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 18 procent av den överskjutande inkomsten. 
  125 § 
  Arbetsinkomstavdrag 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Avdraget utgör 12 procent av det belopp med vilket de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 2 500 euro. Avdraget är dock högst 1 540 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 33 000 euro, minskar avdraget med 1,65 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 33 000 euro. Avdraget görs före andra avdrag från inkomstskatten. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20.  
  Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2018. Lagens 72 a § tillämpas också på arbete som har börjat före ikraftträdandet av denna lag. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 29.11.2017 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare