Senast publicerat 10-05-2021 20:26

Riksdagens svar RSv 139/2020 rd RP 147/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor och lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

RP 147/2020 rd
FvUB 18/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor och lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (RP 147/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 18/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor (530/2017) 4 § 3 mom., 
ändras 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 3 § 2 och 6 punkten, 5 § 1 mom., 6 §, 7 § 1 mom., 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 14 § 2 mom. och 15 § samt 
fogas till 2 § ett nytt 3 mom., till 12 § ett nytt 4 mom., till 21 § nya 2 och 3 mom. samt till lagen en ny 21 a § som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Skada som tillfogats en statstjänsteman och medföljande familjemedlemmar på en utrikes tjänsteresa eller under vistelse utomlands som utsänd arbetstagare ersätts i enlighet med denna lag. Det som i denna lag föreskrivs om tjänstemän gäller också republikens president och medlemmarna av statsrådet, personer som står i arbetsavtalsförhållande till staten, personer som avlägger praktik vid en statlig myndighet samt andra personer som på uppdrag av en statlig myndighet reser utomlands. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 § 
Begränsningar av tillämpningsområdet 
Denna lag ska, med undantag för 11 §, inte tillämpas på sådan personskada för vilken en tjänsteman, en medföljande familjemedlem eller en inbjuden person har rätt till ersättning med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) eller lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete (460/2015). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med stöd av denna lag ersätts inte skada som orsakats staten. 
3 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) område med hög säkerhetsrisk ett område som utrikesministeriet helt avråder människor från att resa till eller som det rekommenderar människor att lämna samt Antarktis och den nordliga polarisen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) medföljande familjemedlem make och barn som bor på destinationsorten i samma hushåll som tjänstemannen i minst sex månader och som inte lämnar destinationsorten för en längre tid än tre månader, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Skador som uppkommit vid riskfyllda aktiviteter 
Skador som uppkommit vid utövning av riskfyllda idrottsgrenar eller aktiviteter eller vid utövning av tävlingsidrott eller professionell idrott ersätts inte. Som tävlingsidrott betraktas dock inte under 18-åriga personers deltagande i verksamhet som ordnas av en skola eller en idrottsförening. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Sjukdom under resa 
Som sjukdom under resa betraktas en sjukdom som enligt en medicinsk bedömning har brutit ut under resan eller utlandsvistelsen. En tandsjukdom betraktas dock inte som sjukdom under resa. 
Som sjukdom under resa betraktas även det att ett lyte, en skada eller en sjukdom som personen haft redan före resan eller utlandsvistelsen oväntat förvärras under resan eller utlandsvistelsen. 
7 § 
Reseolycksfall 
Ett reseolycksfall är en plötslig, oförutsedd händelse som under resan eller utlandsvistelsen orsakats av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos tjänstemannen eller en medföljande familjemedlem. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12 § 
Hälso- och sjukvård 
Tjänstemän och medföljande familjemedlemmar har rätt att få ersättning för de skäliga kostnader för hälso- och sjukvård som de har i destinationslandet, om utrikesresan eller utlandsvistelsen är avsedd att vara längre tid än tre månader. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Av särskilda skäl kan även skäliga kostnader för hälso- och sjukvård utanför destinationslandet ersättas. Den som är i behov av vård har då rätt att få ersättning för skäliga resekostnader för uppsökande av vård. 
13 § 
Resgodsskada 
För plötslig och oförutsedd skada på resgods under en resa eller utlandsvistelse betalas en ersättning på högst 3 000 euro per skada. Det belopp som den sökande har rätt att få av transportföretaget eller från företagets försäkring dras av från ersättningen. När det gäller skada som drabbat ett djur ersätts endast veterinärkostnader för ett djur som är nödvändigt för att tjänstemannen ska kunna sköta sina tjänsteåligganden eller kostnaderna för anskaffning av ett nytt sådant djur, dock högst 2 000 euro. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 § 
Reseansvarsskada 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ersättning betalas dock inte för skada som orsakats av användning av ett motorfordon eller en motordriven anordning i trafik, användning av ett fartyg, en motordriven båt eller en vattenskoter eller för skada som tillfogats någon utomstående vid sådan aktivitet som avses i 5 §. Ersättning betalas inte heller för skada på egendom som tillhör en person som bor i samma hushåll som den som orsakat skadan eller på egendom som den som orsakat skadan äger tillsammans med den skadelidande. Ersättning betalas inte heller för skada på en lägenhet eller fastighet som den som orsakat skadan använder som bostad eller på lösöre som hör till bostaden. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
15 § 
Rättegångskostnader 
Ersättning betalas för en tjänstemans och medföljande familjemedlemmars skäliga och behövliga utrednings- och rättegångskostnader för handläggningen av ett brottmål och utredningen av ersättningsansvar för skada som ska ersättas enligt 14 §. Tjänstemannens rättegångskostnader ersätts också om utredningen av ersättningsansvaret eller något annat ansvar har samband med fullgörandet av tjänstemannens tjänsteuppdrag. 
21 § 
Statskontorets rätt att anvisa vårdenhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om vården kan ordnas mest ändamålsenligt i Finland eller någon annanstans utanför destinationslandet, betalas ersättning endast för de kostnader som uppkommit i destinationslandet under den tid då ordnande av vård i destinationslandet måste anses ha varit motiverat. Vid bedömningen av när ordnande av vården i destinationslandet måste anses ha varit motiverat ska skadans eller sjukdomens art och totalkostnaderna för vården beaktas.  
Om de förväntade kostnaderna för vården är betydande ska den som är i behov av icke-brådskande vård innan vården inleds be Statskontoret om ett förhandsavgörande om huruvida kostnaderna är ersättningsgilla. 
21 a § 
Vård som ges i Finland 
För vård som utan särskilda skäl ges i Finland ersätts ett belopp som den som är berättigad till ersättning enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) högst hade varit tvungen att betala för motsvarande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
På ersättningsärenden som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006), sådana de lyder, 9 b § i lagarna 382/2014 och 826/2017 samt 10 § 4 mom. i lag 826/2017. 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 13.11.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare