Senast publicerat 10-05-2021 19:25

Riksdagens svar RSv 141/2017 rd RP 116/2017 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

RP 116/2017 rd
KuUB 16/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård (RP 116/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 16/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) 1 § 2 mom. 4 och 5 punkten samt 
ändras 1 § 1 mom. och 2 mom. 3 punkten, 3 § 3 mom., 6 §, 9 § 1 mom. och 2 mom., 10 § 1 mom., 24 § 1 mom. samt 26 § 3 mom., av dem 9 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1409/2014, 10 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1501/2016 och 24 § 1 mom. sådant det lyder i lag 791/2014, som följer: 
1 § 
Lagens tillämpningsområde 
I denna lag föreskrivs det om den rätt till elevhälsa som gäller för eleverna inom den undervisning och utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), för de studerande inom den utbildning som avses i gymnasielagen (629/1998) och för de studerande inom en utbildning för en grundexamen eller inom handledande utbildning som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017). 
Denna lag tillämpas inte på 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) studerande som avses i 20 § 3 mom. i gymnasielagen eller studerande som fullgör gymnasiestudier enligt en läroplan för gymnasieutbildning för vuxna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 § 
En samlad elevhälsa 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Elevhälsan omfattar elevhälsa i enlighet med en läroplan som godkänts av en utbildningsanordnare enligt lagen om grundläggande utbildning eller gymnasielagen och elevhälsa i form av studerandevård som en utbildningsanordnare har beslutat om i enlighet med 99 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildning samt elevhälsotjänster, vilka är psykolog- och kuratorstjänster samt skol- och studerandehälsovårdstjänster. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Elevhälsa i enlighet med en läroplan och elevhälsa som anordnas av utbildningsanordnaren 
Med elevhälsa enligt läroplanen och elevhälsa som anordnas av utbildningsanordnaren avses verksamhet i enlighet med en läroplan som godkänts av en utbildningsanordnare enligt lagen om grundläggande utbildning eller gymnasielagen och verksamhet som en utbildningsanordnare beslutat om i enlighet med 99 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildning för att stödja det generella och det individuella välbefinnandet samt uppkomsten av en sund och trygg inlärningsmiljö, främja den psykiska hälsan och förebygga marginalisering samt främja välbefinnandet inom läroanstalten. Med hjälp av elevhälsa enligt läroplanen och elevhälsa som anordnas av utbildningsanordnaren kan man stödja inlärning samt i ett så tidigt skede som möjligt identifiera, lindra och förebygga hinder för inlärning, inlärningssvårigheter och andra studierelaterade problem. Närmare bestämmelser om undervisningen och stödinsatser för inlärningen ingår i utbildningslagarna och föreskrifter ingår i de grunder för läroplanerna som upprättats med stöd av utbildningslagarna. 
9 § 
Ansvar för anordnandet 
Utbildningsanordnaren svarar för att elevhälsoplanen i enlighet med en läroplan eller den elevhälsoplan som grundar sig på utbildningsanordnarens beslut enligt 99 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildning genomförs. Utbildningsanordnaren ska anordna elevhälsan i samarbete med de myndigheter inom undervisningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet som ansvarar för elevhälsotjänsterna så att elevhälsan bildar en fungerande och sammanhängande helhet. 
Den kommun där läroanstalten är belägen svarar för att de studerande vid läroanstalter som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och utbildning för en yrkesinriktad grundexamen och handledande utbildning i kommunen har tillgång till elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster, oberoende av de studerandes hemvist. Den kommun där läroanstalten är belägen är skyldig att ordna psykolog- och kuratorstjänster för de studerande också när utbildningsanordnaren är privat eller statlig, om inte utbildningsanordnaren tillhandahåller tjänsterna helt eller delvis i egen regi och på egen bekostnad. Den kommun där läroanstalten är belägen kan ge utbildningsanordnaren stöd för att ordna tjänsterna. En utbildningsanordnare i utlandet ska ordna psykolog- och kuratorstjänster för sina studerande. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10 § 
Social- och hälsovårdstjänster för att stödja undervisningen och utbildningen i specialläroanstalter 
Trots vad som föreskrivs i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) får en i 7 och 8 § i lagen om grundläggande utbildning avsedd utbildningsanordnare som har till uppgift att ordna utbildning för barn med de svåraste funktionsnedsättningarna och en i 27 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning avsedd utbildningsanordnare ordna hälso- och sjukvårdstjänster för sina studerande för att stödja undervisningen och utbildningen. Utbildningsanordnaren ska lämna regionförvaltningsverket en anmälan som innehåller de uppgifter som avses i 4 § i lagen om privat hälso- och sjukvård. För verksamheten svarar en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som utsetts av utbildningsanordnaren och som ska vara godkänd av den tillsynsmyndighet som avses i 4 § i den lagen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24 § 
Riksomfattande styrning 
Beslut om de centrala principerna för samarbetet mellan hemmet och läroanstalten och för elevhälsan och om målen för den elevhälsa som hör till undervisningsväsendet fattas som en del av grunderna för läroplanen eller i någon annan föreskrift i enlighet med det som föreskrivs i 14 § i lagen om grundläggande utbildning, 10 § i gymnasielagen och 99 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
26 § 
Tillsyn över elevhälsan 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Regionförvaltningsverket har rätt att på eget initiativ pröva huruvida en utbildningsanordnare har ordnat den i 6 § avsedda elevhälsan på det sätt som föreskrivs i denna lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 4.12.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare