Riksdagens svar
RSv
142
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lag om ändring av 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete
RP 126/2018 rd
KuUB 9/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lag om ändring av 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete (RP 126/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 9/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 23 b §, 29 § 1 mom., 35 a § och 60 § 3 mom., 
av dem 23 b § sådan den lyder i lagarna 532/2017 och 957/2017 samt 29 § 1 mom. och 35 a § sådana de lyder i lag 957/2017, samt 
fogas till lagen temporärt en ny 24 b § som följer: 
23 b § 
Avdrag från det genomsnittliga priset per enhet 
Från de genomsnittliga priser per enhet som beräknas i enlighet med 23 § 1 mom. dras årligen följande belopp av: 
1) i fråga om gymnasieutbildning 1 182,19 euro,  
2) i fråga om grundläggande konstundervisning 3,92 euro. 
Trots det som föreskrivs i 1 mom. ska det genomsnittliga priset per enhet för gymnasieutbildning dock vara minst 5 860,80 euro och det genomsnittliga priset per enhet för grundläggande konstundervisning minst 74,92 euro. 
24 b § 
Avdrag från tilläggsfinansieringen för en särskild utbildningsuppgift i gymnasiet 
Från den i enlighet med 24 a § beräknade tilläggsfinansieringen för en särskild utbildningsuppgift i gymnasiet avdras 145 000 euro år 2019. 
29 § 
Priserna per enhet för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 
Priserna per enhet för de verksamheter som avses i 2 § 2 mom. 1—5 och 9 punkten fås genom att man från den grunddel av hemkommunsersättningen som finansministeriet bestämt i enlighet med 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice drar av 320,77 euro och multiplicerar skillnaden med följande koefficienter: 
 
per elev 
per närvaromånad 
per kurs 
Tilläggsundervisning 
1,26 
 
 
Förlängd läroplikt, förskoleundervisning för femåringar 
1,41 
 
 
Tilläggsfinansiering för den förlängda läroplikten, elever med mycket svår utvecklingsstörning 
4,76 
 
 
Tilläggsfinansiering för den förlängda läroplikten, andra elever än elever med mycket svår utvecklingsstörning 
2,97 
 
 
Tillägg för internatskola 
0,46 
 
 
Skolhemsförhöjning 
1,86 
 
 
Undervisning utomlands enligt lagen om grundläggande utbildning 
1,23 
 
 
Förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen 
 
0,186 
 
Annan grundläggande utbildning enligt 46 § i lagen om grundläggande utbildning än den som avses i 2 mom. i den paragrafen 
 
 
0,046 
35 a § 
Avdrag från priserna per enhet för museer, teatrar och orkestrar 
Från de priser per enhet för museer, teatrar och orkestrar som beräknas i enlighet med 35 §    1—3 mom. dras årligen följande belopp av: 
1) från priset per enhet för museer 17 571 euro, 
2) från priset per enhet för teatrar 11 525 euro, 
3) från priset per enhet för orkestrar 11 389 euro. 
60 § 
Rättelseförfarande och ändringssökande 
Till den del beslutet gäller de antal elever eller studerande som avses i 48 § 1 mom. får dock inte rättelse yrkas eller ändring sökas i beslutet. 
Denna lag träder i kraft den 20. Bestämmelserna i 24 b § gäller till och med den 31 december 2019. 
Lag 
om ändring av 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) 11 b § 1 mom., sådant det lyder i lag 958/2017, som följer: 
11 b § 
Avdrag från priset per enhet för läroanstalter 
Från det pris per enhet som bestämts i enlighet med 11 §, i vilket förändringarna enligt 12 § i kostnadsnivån och i verksamhetens omfattning och art har beaktats, avdras 
1) för en folkhögskolas studerandevecka 14,78 euro, 
2) för ett riksomfattande idrottsutbildningscenters studerandedygn 4,43 euro, 
3) för ett medborgarinstituts undervisningstimme 4,32 euro, 
4) för ett sommaruniversitets undervisningstimme 7,62 euro, 
5) för en studiecentrals undervisningstimme 5,76 euro. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 28.11.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 29-11-2018 15:42