Senast publicerat 10-05-2021 20:25

Riksdagens svar RSv 142/2020 rd RP 153/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

RP 153/2020 rd
KoUB 10/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift (RP 153/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 10/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift (1214/2014) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen, sådant det lyder i lag 904/2018, som följer: 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. Bestämmelserna i 6 och 8 § gäller till och med den 31 december 2021. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 18.11.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare