Senast publicerat 30-11-2018 10:24

Riksdagens svar RSv 145/2018 rd RP 124/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2019 och till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 7 a § i lagen om skatt på arv och gåva

Riksdagen
RP 124/2018 rd
FiUB 19/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2019 och till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 7 a § i lagen om skatt på arv och gåva (RP 124/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 19/2018 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om inkomstskatteskalan för 2019 

  I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
  1 § 
  Vid beskattningen för 2019 bestäms den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) ska betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande: 

  Beskattningsbar 

  förvärvsinkomst, 

  euro 

  Skatt vid 

  nedre gränsen, 

  euro 

  Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, % 

  17 600 
  8,00 
  6,00 
  26 400 
  536,00 
  17,25 
  43 500 
  3 485,75 
  21,25 
  76 100 
  10 413,25 
  31,25 
  2 § 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av inkomstskattelagen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  upphävs i inkomstskattelagen (1535/1992) 58 § 8 mom., sådant det lyder i lag 475/1998, och 
  ändras 58 § 1 mom., 69 § 2 mom., 71 § 3 mom., 95 a § 1 mom., 100 § 2 mom., 101 § 2 mom., 106 § och 125 § 2 mom.,  
  av dem 58 § 1 mom. och 71 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1246/2013, 95 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 1141/2007, 100 § 2 mom. samt 101 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1510/2016 samt 106 § och 125 § 2 mom. sådana de lyder i lag 876/2017, som följer:  
  58 § 
  Ränteutgifter 
  En skattskyldig har rätt att från sina kapitalinkomster dra av räntorna på sina skulder, om skulden hänför sig till förvärvande av skattepliktig inkomst, såsom vilken betraktas också dividendinkomst oberoende av att dividendinkomsten med stöd av 33 a—33 d § utgör skattefri inkomst (skuld för inkomstens förvärvande). Som skattepliktig inkomst betraktas dock inte delägarlån som med stöd av 53 a § räknas som den skattskyldiges inkomst. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  69 § 
  Sedvanlig personalförmån 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Som skattepliktig inkomst betraktas inte heller sådana inom branschen sedvanliga och skäliga förmåner som skattskyldiga vilka är anställda hos en trafikidkare eller hos bolag som direkt betjänar trafikidkarens verksamhet och hör till samma koncern eller skattskyldiga vilka uppbär pension på basis av en sådan anställning får av arbetsgivaren i form av fri- eller rabattbiljetter för resor. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  71 § 
  Skattefria resekostnadsersättningar 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Med resekostnadsersättning för arbetsresa som betalts av arbetsgivaren jämställs sådan resekostnadsersättning som ett delvis skattefritt samfund som avses i 21 § eller ett allmännyttigt samfund som avses i 22 § betalt för en resa som gjorts till förmån för samfundet på uppdrag av detta också i de fall när den skattskyldige inte står i anställningsförhållande till samfundet eller inte annars får lön för det arbete som resan ansluter sig till. Av denna resekostnadsersättning är dock endast följande skattefri inkomst: 
  1) dagtraktamente för högst tjugo dagar under ett kalenderår, 
  2) logiersättning, 
  3) resekostnadsersättning, som trots 72 § 4 mom. kan betalas också för resor som gjorts från den skattskyldiges bostad; resekostnadsersättningar för resor som gjorts med något annat än ett allmänt fortskaffningsmedel är skattefria upp till högst 3 000 euro under ett kalenderår. 
  95 a § 
  Avdrag för bostad på arbetsorten 
  Om den skattskyldige på grund av sin egentliga arbetsplats läge har hyrt en bostad för eget bruk (bostad på arbetsorten) och även har en annan bostad där han eller hon bor med sin make eller minderåriga barn (stadigvarande bostad), avdras som den skattskyldiges utgifter för inkomstens förvärvande 450 euro för varje sådan hel kalendermånad då den skattskyldige haft två bostäder (avdrag för bostad på arbetsorten). Avdraget beviljas dock högst till ett belopp som motsvarar den hyra som den skattskyldige betalat för bostaden på arbetsorten. För att avdraget ska beviljas förutsätts det att den stadigvarande bostaden är belägen över 100 kilometer från bostaden på arbetsorten och den egentliga arbetsplats på grund av vars läge bostaden på arbetsorten har skaffats.  
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  100 § 
  Pensionsinkomstavdrag vid statsbeskattningen 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut så att det från full folkpension som har multiplicerats med talet 3,867 dras av den minsta beskattningsbara inkomsten enligt den progressiva inkomstskatteskalan, varefter återstoden avrundas uppåt till följande hela tio euro. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  101 § 
  Pensionsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut så att det från full folkpension som har multiplicerats med talet 1,395 dras av 1 480 euro, varefter återstoden avrundas uppåt till följande hela tio euro. Pensionsinkomstavdraget får dock inte överstiga pensionsinkomstens belopp. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst är större än fullt pensionsinkomstavdrag, minskas avdraget med 51 procent av det överskjutande beloppet. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  106 § 
  Grundavdrag vid kommunalbeskattningen 
  Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovannämnda avdragen inte överstiger 3 305 euro, ska detta belopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 18 procent av den överskjutande inkomsten. 
  125 § 
  Arbetsinkomstavdrag 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Avdraget utgör 12,2 procent av det belopp med vilket de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 2 500 euro. Avdraget är dock högst 1 630 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 33 000 euro, minskar avdraget med 1,72 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 33 000 euro. Avdraget görs före andra avdrag från inkomstskatten. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20.  
  Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2019.  
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 7 a § i lagen om skatt på arv och gåva 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  fogas till 7 a § i lagen om skatt på arv och gåva (378/1940) ett nytt 2 mom., i stället för det 2 mom. som upphävts genom lag 1320/2016, som följer: 
  7 a § 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Trots 1 mom. ska arvskatt betalas på hela beloppet av försäkringsersättning enligt en dödsfallsförsäkring som är ansluten till en frivillig individuell pensionsförsäkring upp till pensionsförsäkringens sparsumma. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20.  
  Lagen tillämpas på försäkringsersättningar för dödsfall som har inträffat den dag lagen trädde i kraft eller därefter. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 28.11.2018 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare