Senast publicerat 01-11-2021 12:13

Riksdagens svar RSv 147/2021 rd RP 157/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket och 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

RP 157/2021 rd
KoUB 22/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket och 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (RP 157/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 22/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om Transport- och kommunikationsverket (935/2018) 3 § 1 mom. som följer: 
3 § 
Cybersäkerhetscentrets uppgifter 
Transport- och kommunikationsverkets cybersäkerhetscenter, nedan Cybersäkerhetscentret, har till uppgift att stödja, styra och övervaka informationssäkerheten och tillgodoseendet av integritetsskyddet vid elektronisk kommunikation. Cybersäkerhetscentret ska upprätthålla en lägesbild över den nationella cybersäkerheten. Cybersäkerhetscentret ska i sin verksamhet främja och säkerställa informationssäkerheten i informationssystem och datakommunikation. Cybersäkerhetscentret är ansvarig myndighet för den offentligt reglerade satellittjänsten och nationellt samordningscentrum enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/887 om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum. Dessutom ska Cybersäkerhetscentret sörja för kommunikationsbranschens beredskap för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden, främja och övervaka funktionssäkerheten i den elektroniska kommunikationen samt inom sitt verksamhetsområde stödja samhällets allmänna beredskap för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) 304 § 1 mom. 17 punkten, sådan den lyder i lag 1207/2020, och 
fogas till 304 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1003/2018, 350/2019 och 1207/2020, en ny 18 punkt som följer: 
304 § 
Transport- och kommunikationsverkets särskilda uppgifter 
Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i denna lag ska Transport- och kommunikationsverket 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
17) vid behov upprätthålla ett sådant oberoende jämförelseverktyg som avses i artikel 103.2 i kodexdirektivet samt på ansökan av dem som tillhandahåller jämförelseverktyget godkänna sådana oberoende jämförelseverktyg som uppfyller kraven i artikel 103.3 första stycket i kodexdirektivet, 
18) sörja för det nationella samordningscentrumets uppgifter enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/887 om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 29.10.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare