Senast publicerat 10-05-2021 19:29

Riksdagens svar RSv 149/2016 rd RP 20/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven och till vissa lagar som har samband med den

RP 20/2016 rd
EkUB 7/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven och till vissa lagar som har samband med den (RP 20/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 7/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Lagens syfte 
Syftet med denna lag är att säkerställa överensstämmelse med kraven och fri rörlighet för explosiva varor för civilt bruk. Genom lagen genomförs de krav på överensstämmelse för explosiva varor som uppställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk, nedan direktivet om explosiva varor för civilt bruk, samt kraven i kommissionens direktiv 2008/43/EG om inrättandet av ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk i enlighet med rådets direktiv 93/15/EEG och kraven i kommissionens direktiv 2012/4/EU om ändring av direktiv 2008/43/EG om inrättandet av ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk i enlighet med rådets direktiv 93/15/EEG. 
2 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på explosiva varor för civilt bruk som omfattas av klass 1 i Förenta nationernas (FN) rekommendationer om transport av farligt gods. 
3 § 
Avgränsning av tillämpningsområdet 
Denna lag tillämpas inte på 
1) explosiva varor som är avsedda för försvarsmaktens, gränsbevakningsväsendets, räddningsväsendets eller polisens användning, 
2) pyrotekniska artiklar som omfattas av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015), 
3) ammunition.  
Närmare bestämmelser om definiering av pyrotekniska artiklar och ammunition utfärdas genom förordning av statsrådet. 
4 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) explosiv vara ämnen eller artiklar som betraktas som explosiva varor i Förenta nationernas rekommendationer om transport av farligt gods och som omfattas av klass 1 i dessa rekommendationer, 
2) ammunition projektiler med eller utan drivladdningar och lös ammunition som används i handeldvapen, andra skjutvapen och artilleri, 
3) tillhandahållande på marknaden leverans av en explosiv vara för distribution eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt, 
4) utsläppande på marknaden första gången en explosiv vara tillhandahålls på unionsmarknaden, 
5) tillverkare en fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera eller tillverka en explosiv vara och saluför denna vara, i eget namn eller under eget varumärke, eller använder denna vara för egna ändamål, 
6) tillverkarens representant en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter, 
7) importör en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och släpper ut en explosiv vara från ett tredjeland på unionsmarknaden, 
8) distributör en annan fysisk eller juridisk person i leveranskedjan än tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en explosiv vara på marknaden, 
9) ekonomisk aktör tillverkaren, tillverkarens representant, importören och distributören samt en fysisk eller juridisk person som förvarar, använder, överför, importerar, exporterar eller bedriver handel med explosiva varor, 
10) teknisk specifikation dokument där det bestäms vilka tekniska krav en explosiv vara ska uppfylla, 
11) harmoniserad standard en europeisk standard som antagits på grundval av Europeiska kommissionens begäran för tillämpningen av unionens harmoniseringslagstiftning, 
12) bedömning av överensstämmelse med kraven den process där det utreds huruvida en explosiv vara uppfyller de väsentliga säkerhetskrav som anges i denna lag, 
13) organ för bedömning av överensstämmelse ett organ som utför kalibrering, provning, certifiering och kontroll och andra bedömningar av överensstämmelse med kraven, 
14) anmält organ ett organ som utsetts av en av Europeiska unionens medlemsstater och anmälts till Europeiska kommissionen samt har rätt att utföra bedömningar av överensstämmelse med kraven, 
15) återkallelse åtgärder för att dra tillbaka en explosiv vara som redan tillhandahållits slutanvändaren, 
16) tillbakadragande åtgärder för att förhindra att en explosiv vara i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden, 
17) harmoniserad unionslagstiftning all unionslagstiftning som harmoniserar villkoren för saluföring av produkter, 
18) CE-märkning märkning genom vilken tillverkaren visar att en explosiv vara överensstämmer med kraven i den harmoniserade unionslagstiftning som föreskriver CE-märkning. 
5 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
Bestämmelser om minimikraven för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse, marknadskontroll, yttre gränskontroll av produkter som importeras från tredjeländer och CE-märkning av produkter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan NLF-förordningen
Bestämmelser om marknadskontroll, den yttre gränskontrollen enligt artiklarna 27—29 i NLF-förordningen, tillsynsmyndigheterna och sökande av ändring finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (/). 
Bestämmelser om krav som ställs på anmälda organ, tillsyn över anmälda organ och ändringssökande finns i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (278/2016). 
Bestämmelser om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven finns i lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven. 
Bestämmelser om överföring av ammunition finns i skjutvapenlagen (1/1998). 
Bestämmelser om tillverkning, upplagring, förvaring, import, överföring, överlåtelse, användning och förstöring av explosiva varor finns i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005). 
Bestämmelser om krav som gäller säkerhet i arbetet finns i arbetarskyddslagen (738/2002). 
2 kap. 
Överensstämmelse med kraven samt ekonomiska aktörers skyldigheter 
6 § 
Väsentliga säkerhetskrav 
För att en explosiv vara ska få släppas ut på marknaden ska den uppfylla följande krav (väsentliga säkerhetskrav): 
1) varan ska konstrueras, tillverkas och levereras så att den under normala och förutsebara användningsförhållanden orsakar så liten fara som möjligt för människors hälsa, säkerhet och egendom samt för miljön, 
2) varan ska lämpa sig för sitt ändamål och fungera korrekt när den används för sitt avsedda ändamål, 
3) varan ska konstrueras och tillverkas så att den kan förstöras på tillbörligt sätt så att konsekvenserna för miljön är så små som möjligt, 
4) varan ska förses med sådan märkning som behövs för en trygg användning och den ska åtföljas av anvisningar och information för trygg användning. 
Närmare bestämmelser om de väsentliga säkerhetskraven utfärdas genom förordning av statsrådet. 
7 § 
Presumtion om överensstämmelse med kraven 
En explosiv vara anses uppfylla de väsentliga säkerhetskraven om den överensstämmer med de harmoniserade standarder som gäller den. 
En explosiv vara kan uppfylla de väsentliga säkerhetskraven fastän den inte överensstämmer med en harmoniserad standard, om varans överensstämmelse med kraven kan påvisas på ett tillförlitligt sätt. 
8 § 
Tillverkarens skyldighet att säkerställa explosiva varors överensstämmelse med kraven 
Innan en tillverkare släpper ut en explosiv vara på marknaden eller använder den för egna ändamål ska tillverkaren se till att varan har konstruerats och tillverkats i enlighet med de väsentliga säkerhetskraven. 
Tillverkaren av en explosiv vara ska dessutom 
1) se till att varans överensstämmelse med kraven bedöms med hjälp av ett relevant bedömningsförfarande och med anlitande av ett anmält organ, 
2) utarbeta den tekniska dokumentation som behövs för att visa att varan överensstämmer med kraven, 
3) upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och förse varan med CE-märkning i enlighet med 10 §, när det har visats att varan överensstämmer med kraven, 
4) bevara den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i tio år från det att varan har släppts ut på marknaden eller tagits i bruk, 
5) se till att varorna är märkta med en unik identifiering enligt det system för identifiering och spårning av explosiva varor som avses i 11 §, om inte något annat föreskrivs nedan. 
Närmare bestämmelser om förfarandena för bedömning av överensstämmelse med kraven, teknisk dokumentation och EU-försäkran om överensstämmelse utfärdas genom förordning av statsrådet. 
9 § 
Tillverkarens skyldighet att se till att serietillverkning överensstämmer med kraven 
Tillverkaren ska se till att serietillverkade explosiva varor överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven. Tillverkaren ska ta hänsyn till ändringar i en explosiv varas konstruktion eller egenskaper och till ändringar i de harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer som det uppges att en explosiv vara uppfyller kraven i. 
10 § 
CE-märkning och det anmälda organets identifikationsnummer 
CE-märkningen ska anbringas så att den är synlig, lätt läsbar och varaktig. Om det inte är möjligt eller lämpligt att fästa CE-märkningen på den explosiva varan på grund av varans art, ska den fästas på varans förpackning och i de medföljande dokumenten. 
Om ett anmält organ medverkar i produktionskontrollen, ska CE-märkningen åtföljas av det anmälda organets identifikationsnummer. Det anmälda organets identifikationsnummer ska fästas av organet självt eller, efter dess anvisningar, av tillverkaren eller dennes representant. 
CE-märkningen och det anmälda organets identifikationsnummer får åtföljas av annan information som berör en särskild fara eller ett särskilt användningsområde. 
Om de explosiva varorna tillverkas för eget bruk, om de transporteras och levereras oförpackade eller i mobila enheter för tillverkning av explosiva varor för att direkt lastas av i spränghål eller om de tillverkas på sprängplatsen och laddas omedelbart efter det att de har tillverkats, ska CE-märkningen anbringas på de medföljande dokumenten. 
Bestämmelser om de allmänna principerna för CE-märkning finns i artikel 30 i NLF-förordningen. 
Närmare bestämmelser om andra än i denna paragraf avsedda märkningar och uppgifter som CE-märkningen och det anmälda organets identifikationsnummer ska åtföljas av utfärdas genom förordning av statsrådet. 
11 § 
System för identifiering och spårning av explosiva varor 
Ekonomiska aktörer ska tillämpa ett sådant system för unik identifiering och spårning av explosiva varor som beaktar varornas storlek, form eller typ. 
Systemet ska sörja för insamling och förvaring av sådana uppgifter som möjliggör unik identifiering och spårning av en explosiv vara samt märkning av en sådan unik identifiering på den explosiva varan eller dess förpackning som medger tillgång till dessa uppgifter. 
De ekonomiska aktörerna ska regelbundet testa de uppgifter som avses i 2 mom. och skydda dem mot oavsiktlig eller avsiktlig skada eller förstörelse. Dessa uppgifter ska bevaras i tio år från det att transaktionen ägde rum eller, om de explosiva varorna har använts eller destruerats, i tio år efter användningen eller destruktionen. Uppgifterna ska utan dröjsmål ställas till förfogande på begäran från de behöriga myndigheterna. 
Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf tillämpas inte på explosiva varor som transporteras och levereras oförpackade eller i tankbil för att direkt lastas av i spränghål, eller explosiva varor som tillverkas på sprängplatser och som laddas omedelbart efter det att de har tillverkats. 
Närmare bestämmelser om det praktiska genomförandet av den unika identifieringen och spårningen av explosiva varor samt de uppgifter som samlas in i samband med detta utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet utfärdas det också bestämmelser om de explosiva varor på vilka bestämmelserna om identifiering och spårning inte behöver tillämpas därför att den fara som är förenad med den explosiva varan är liten. 
12 § 
Märkningar, anvisningar, säkerhetsinformation och kontaktuppgifter samt språkkrav 
Tillverkaren ska säkerställa att en explosiv vara som släppts ut på marknaden är försedd med de märkningar som krävs enligt denna lag och att varan åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation. 
Märkningarna, säkerhetsinformationen och anvisningarna samt de dokument som åtföljer den explosiva varan ska finnas på finska och svenska. 
Om kraven enligt 11 § på identifiering och spårning av explosiva varor inte enligt 4 mom. i den paragrafen behöver tillämpas på en explosiv vara, ska tillverkaren se till att varan som har släppts ut på marknaden är försedd med typ-, parti- eller serienummer eller annan identifieringsmärkning. Om det inte är möjligt att fästa märkningen på den explosiva varan på grund av varans storlek eller art, ska den fästas på varans förpackning eller i de medföljande dokumenten. 
Tillverkaren av en explosiv vara som avses i 3 mom. ska på varan ange sitt namn, sitt registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt postadress. Om det inte är möjligt att ange uppgifterna på varan, ska de anges på förpackningen eller i ett dokument som åtföljer varan. Adressen ska ange en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas. 
Närmare bestämmelser om krav som ställs på märkningar, anvisningar och säkerhetsinformation för explosiva varor utfärdas genom förordning av statsrådet. 
13 § 
Tillverkarens representants skyldigheter 
De skyldigheter som följer av 8 § 1 mom. och skyldigheten enligt 8 § 2 mom. 2 punkten att utarbeta teknisk dokumentation får inte överföras på tillverkarens representant. 
Tillverkarens representant ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten från tillverkaren. Fullmakten ska åtminstone ge tillverkarens representant rätt att hålla den tekniska dokumentation som avses i 8 § 2 mom. 2 punkten och den EU-försäkran om överensstämmelse som avses i 3 punkten i det momentet tillgänglig för den myndighet som svarar för tillsynen över efterlevnaden av denna lag i tio år från det att varan släpptes ut på marknaden. 
Bestämmelser om tillverkarens representants skyldighet att lämna information och att samarbeta finns i 18 §. 
14 § 
Importörens skyldigheter när en explosiv vara släpps ut på marknaden 
Importörer får på marknaden släppa ut endast sådana explosiva varor som överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven. 
Innan en explosiv vara släpps ut på marknaden ska importören säkerställa att 
1) tillverkaren har utfört en sådan bedömning av överensstämmelse med kraven som avses i 8 §, 
2) tillverkaren har utarbetat den tekniska dokumentationen, 
3) varan är försedd med CE-märkning, 
4) varan åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse, 
5) varan är försedd med de märkningar och den information som krävs, 
6) varan åtföljs av anvisningar och säkerhetsinformation på finska och svenska. 
Om importören har anledning att misstänka att en explosiv vara inte uppfyller de väsentliga säkerhetskraven, får importören inte släppa ut varan på marknaden förrän den uppfyller de kraven. Om den explosiva varan medför fara, ska importören underrätta tillverkaren och Säkerhets- och kemikalieverket om detta. 
Importören ska dessutom 
1) under den tid importören ansvarar för den explosiva varan säkerställa att varans förvarings- eller transportförhållanden inte äventyrar varans överensstämmelse med kraven, 
2) ange sitt namn, registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt den postadress på vilken importören kan kontaktas; uppgifterna ska anges på den explosiva varan eller, om detta inte är möjligt, på varans förpackning eller i ett dokument som åtföljer varan, 
3) hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för tillsynsmyndigheten i tio år från det att den explosiva varan släpptes ut på marknaden och se till att myndigheterna har tillgång till den tekniska dokumentationen. 
15 § 
Distributörens skyldigheter när en explosiv vara tillhandahålls på marknaden 
Innan en explosiv vara tillhandahålls på marknaden ska distributören kontrollera att 
1) varan åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse, 
2) varan är försedd med de märkningar och den information som krävs, 
3) varan åtföljs av de dokument som krävs samt anvisningar och säkerhetsinformation på finska och svenska. 
Om distributören har anledning att misstänka att en explosiv vara inte uppfyller de väsentliga säkerhetskraven, får distributören inte tillhandahålla varan på marknaden förrän varan uppfyller de kraven. Om den explosiva varan medför fara, ska distributören underrätta tillverkaren eller importören och Säkerhets- och kemikalieverket om detta. 
Distributören ska, under den tid distributören ansvarar för den explosiva varan, säkerställa att varans förvarings- eller transportförhållanden inte äventyrar varans överensstämmelse med kraven. 
16 § 
Tillämpning av tillverkarens skyldigheter på importören och distributören 
Importören och distributören har samma skyldigheter som tillverkaren, om de släpper ut en explosiv vara på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en explosiv vara som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med kraven i denna lag kan påverkas. 
17 § 
Ekonomiska aktörers skyldigheter när en explosiv vara inte överensstämmer med kraven 
En tillverkare eller importör som har anledning att misstänka att en explosiv vara som den har släppt ut på marknaden inte uppfyller kraven i denna lag, ska omedelbart vidta åtgärder för att få varan att överensstämma med kraven eller för att dra tillbaka eller återkalla varan. Också distributören ska vid behov vidta dessa åtgärder. 
Efter att åtgärderna enligt 1 mom. har vidtagits ska den ekonomiska aktören omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater i Europeiska unionen där den explosiva varan tillhandahålls på marknaden om saken samt ge detaljerad information om den bristande överensstämmelsen med kraven hos den explosiva varan och om alla vidtagna åtgärder. 
18 § 
Lämnande av information samt skyldighet att samarbeta 
Ekonomiska aktörer ska på begäran ge tillsynsmyndigheterna den information och dokumentation som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och för lagens verkställighet på finska eller svenska eller på något annat språk som tillsynsmyndigheten godtar, samt även i övrigt samarbeta med tillsynsmyndigheterna för att säkerställa att explosiva varor överensstämmer med kraven. 
Ekonomiska aktörer ska på begäran lämna tillsynsmyndigheterna information för identifiering av 
1) alla ekonomiska aktörer som har levererat explosiva varor till dem, 
2) alla ekonomiska aktörer som de har levererat explosiva varor till. 
De ekonomiska aktörerna ska kunna ge den information som avses i 2 mom. i tio år från det att de har fått de explosiva varorna levererade till sig och i tio år från det att de har levererat de explosiva varorna. 
3 kap. 
Det anmälda organets skyldigheter 
19 § 
Intyg om överensstämmelse 
Det anmälda organet ska utfärda ett EU-typintyg till tillverkaren, om den explosiva varan uppfyller kraven i denna lag. 
Det anmälda organet ska bevara kopior av intyg som avses i 1 mom. med tillägg samt det tekniska underlaget, inklusive dokumentation från tillverkaren, så länge som intyget är giltigt. 
Närmare bestämmelser om EU-typintyg och innehållet i intyget utfärdas genom förordning av statsrådet. 
20 § 
Avslag eller återkallande av intyg 
Om ett anmält organ upptäcker att en explosiv vara inte uppfyller de väsentliga säkerhetskrav som gäller den, ska det anmälda organet begära att tillverkaren avhjälper bristen. Organet får då inte utfärda något intyg om överensstämmelse till tillverkaren. 
Om ett anmält organ efter det att ett intyg om överensstämmelse har utfärdats anser att en explosiv vara inte längre överensstämmer med kraven, ska organet kräva att tillverkaren avhjälper bristen och vid behov återkalla intyget tillfälligt eller slutgiltigt. 
Om tillverkaren inte avhjälper bristen eller om åtgärderna inte får önskat resultat, ska det anmälda organet återkalla intyget tillfälligt eller slutgiltigt eller belägga intyget med restriktioner. 
21 § 
Ändringssökande 
Omprövning av ett anmält organs beslut som gäller intyg om överensstämmelse får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
Det beslut som det anmälda organet meddelar med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
4 kap. 
Särskilda bestämmelser 
22 § 
Rätt att företa inspektioner 
Bestämmelser om tillsynsmyndighetens rätt att företa inspektioner finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter. 
I utrymmen som används för boende av permanent natur får inspektion emellertid vidtas endast om inspektionen är nödvändig för att utreda de omständigheter som inspektionen gäller och det finns anledning att misstänka att ett brott som avses i 44 kap. 11 § i strafflagen (39/1889) har begåtts. 
23 § 
Straffbestämmelser 
Bestämmelser om straff för brott mot bestämmelserna om explosiva varor finns i 44 kap. 11 § i strafflagen. 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
1) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 1 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 6 § 6 mom. att säkerställa att en explosiv vara överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven, 
2) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 2 mom. 1 punkten eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 8 § 3 mom. att se till att en explosiv varas överensstämmelse med kraven bedöms med hjälp av ett relevant bedömningsförfarande och med anlitande av ett anmält organ, 
3) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 2 mom. 2 punkten eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 8 § 3 mom. att utarbeta teknisk dokumentation, 
4) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 2 mom. 3 punkten eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 8 § 3 mom. att upprätta EU-försäkran om överensstämmelse och förse en explosiv vara med CE-märkning, 
5) tillverkarens skyldighet enligt 9 § att se till att serietillverkade explosiva varor överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven, 
6) en ekonomisk aktörs skyldighet enligt 11 § eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den paragrafen att tillämpa ett system för unik identifiering och spårning av explosiva varor, 
7) tillverkarens skyldighet enligt 12 § eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den paragrafen att säkerställa att en explosiv vara som släppts ut på marknaden är försedd med de märkningar som krävs och att varan åtföljs av anvisningar och säkerhetsinformation, 
8) förbudet i 14 § 1 mom. för en importör att på marknaden släppa ut sådana explosiva varor som inte uppfyller de väsentliga säkerhetskraven, 
9) importörens skyldighet enligt 14 § 2 mom. att säkerställa att tillverkaren har gjort en bedömning av överensstämmelse med kraven, att tillverkaren har utarbetat teknisk dokumentation, att en explosiv vara är försedd med CE-märkning, att varan åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse, att varan är försedd de märkningar och den information som krävs samt att varan åtföljs av anvisningar och säkerhetsinformation på finska och svenska, 
10) importörens skyldighet enligt 14 § 3 mom. att underrätta tillverkaren och Säkerhets- och kemikaliverket om fara, 
11) distributörens skyldighet enligt 15 § 1 mom. att kontrollera att en explosiv vara åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse, att varan är försedd med de märkningar och den information som krävs samt att varan åtföljs av de dokument som krävs samt anvisningar och säkerhetsinformation, 
12) distributörens skyldighet enligt 15 § 2 mom. att underrätta tillverkaren eller importören och Säkerhets- och kemikaliverket om fara, 
13) tillverkarens och importörens skyldighet enligt 17 § 1 mom. att vidta korrigerande åtgärder, 
14) den ekonomiska aktörens underrättelseskyldighet enligt 17 § 2 mom., 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för överträdelse av bestämmelserna om explosiva varors överensstämmelse med kraven dömas till böter. 
Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av denna lag och som förenats med vite får inte med stöd av 1 mom. dömas till straff för samma gärning. 
Bestämmelser om CE-märkningsförseelse finns i lagen om CE-märkningsförseelse (187/2010). 
24 § 
Delegationen för säkerhetsteknik 
I fråga om utveckling och uppföljning av bestämmelserna i denna lag bistås arbets- och näringsministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket av delegationen för säkerhetsteknik, som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder. 
Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. 
25 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
Explosiva varor som har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av denna lag, vilkas överensstämmelse med kraven har verifierats i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, får hållas tillgängliga på marknaden efter det att denna lag har trätt i kraft. De intyg om överensstämmelse som hänför sig till dessa explosiva varor förblir i kraft. 
Den delegation för säkerhetsteknik som tillsatts före ikraftträdandet av denna lag fortsätter till utgången av sin mandattid. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015) 18—27, 31—35 och 38—45 §, rubriken för 6 kap. samt 47 §, 
ändras 16 § 2 mom., rubriken för 5 kap. samt 37, 46 och 48 §, och 
fogas till 4 § nya 6 och 7 mom. samt till lagen en ny 46 a § som följer: 
4 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om marknadskontroll, den yttre gränskontrollen enligt artiklarna 27—29 i NLF-förordningen, tillsynsmyndigheterna och sökande av ändring finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (/). 
Bestämmelser om krav som ställs på anmälda organ, tillsyn över anmälda organ och ändringssökande finns i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (278/2016). 
16 § 
Verksamhetsutövarens skyldigheter när en artikel inte överensstämmer med kraven 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Verksamhetsutövaren ska omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater i Europeiska unionen där den pyrotekniska artikeln tillhandahålls på marknaden om saken och ge detaljerad information om den bristande överensstämmelsen med kraven och om alla vidtagna åtgärder. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 kap. 
Särskilda bestämmelser 
37 § 
Rätt att företa inspektioner 
Bestämmelser om tillsynsmyndighetens rätt att företa inspektioner finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter. 
I utrymmen som används för boende av permanent natur får inspektion emellertid vidtas endast om inspektionen är nödvändig för att utreda de omständigheter som inspektionen gäller och det finns anledning att misstänka att ett brott som avses i 44 kap. 11 § i strafflagen (39/1889) har begåtts. 
46 § 
Straffbestämmelser 
Bestämmelser om straff för brott mot bestämmelserna om explosiva varor finns i 44 kap. 11 § i strafflagen. 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
1) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 1 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 5 § 5 mom. att säkerställa att en pyroteknisk artikel överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven, 
2) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 2 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 8 § 5 mom. att utföra bedömning av en pyroteknisk artikels överensstämmelse med kraven med hjälp av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven som tillverkaren valt, 
3) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 3 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 8 § 5 mom. att utarbeta teknisk dokumentation, upprätta EU-försäkran om överensstämmelse och förse en pyroteknisk artikel med CE-märkning, 
4) tillverkarens skyldighet enligt 9 § att se till att serietillverkade pyrotekniska artiklar överensstämmer med de väsentliga säkerhetskrav som anges i 5 §, 
5) tillverkarens skyldighet enligt 10 § 1 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 10 § 3 mom. att märka en pyroteknisk artikel med registreringsnummer, 
6) tillverkarens och importörens skyldighet enligt 10 § 2 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 10 § 3 mom. att föra register över registreringsnumren på de pyrotekniska artiklar som de tillhandahåller på marknaden, 
7) tillverkarens skyldighet enligt 12 § eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den paragrafen att säkerställa att en pyroteknisk artikel som släppts ut på marknaden är försedd med de märkningar som krävs och att artikeln åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation, 
8) förbudet i 13 § 1 mom. för en importör att på marknaden släppa ut sådana pyrotekniska artiklar som inte uppfyller kraven, 
9) importörens skyldighet enligt 13 § 2 mom. att säkerställa att tillverkaren har gjort en bedömning av överensstämmelse med kraven, att tillverkaren har utarbetat den tekniska dokumentationen, att den pyrotekniska artikeln är försedd med CE-märkning, att artikeln åtföljs av de dokument som krävs, att artikeln är försedd med de märkningar och den information som krävs samt att artikeln åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på finska och svenska, 
10) importörens skyldighet enligt 13 § 3 mom. att informera tillverkaren och tillsynsmyndigheten om fara, 
11) distributörens skyldighet enligt 14 § 1 mom. att kontrollera att en pyroteknisk artikel är försedd med de märkningar och den information som krävs och att artikeln åtföljs av de dokument som krävs samt av bruksanvisningar och säkerhetsinformation, 
12) distributörens skyldighet enligt 14 § 3 mom. att informera tillverkaren eller importören och tillsynsmyndigheten om fara, 
13) tillverkarens och importörens skyldighet enligt 16 § 1 mom. att vidta korrigerande åtgärder, 
14) verksamhetsutövarens underrättelseskyldighet enligt 16 § 2 mom., 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för överträdelse av bestämmelserna om pyrotekniska artiklar dömas till böter. 
Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av denna lag och som förenats med vite får inte med stöd av 1 mom. dömas till straff för samma gärning. 
46 a § 
Delegationen för säkerhetsteknik 
I fråga om utveckling och uppföljning av bestämmelserna i denna lag bistås arbets- och näringsministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket av delegationen för säkerhetsteknik, som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder. 
Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. 
48 § 
Ändringssökande 
Omprövning av ett anmält organs beslut som gäller intyg om överensstämmelse får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
Det beslut som det anmälda organet meddelar med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Den delegation för säkerhetsteknik som tillsatts före ikraftträdandet av denna lag fortsätter till utgången av sin mandattid. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) 46 och 69 a §, 
av dem 69 a § sådan den lyder i lag 1030/2009, 
ändras 6 § 23 punkten, 50, 52 och 69 §, 72 § 2 mom. samt 132 §, 
av dem 6 § 23 punkten sådan den lyder i lag 358/2015, 50 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1271/2010 samt 69 § och 72 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1030/2009, samt 
fogas till 2 § ett nytt 2 mom. och till 6 §, sådan den lyder i lag 358/2015, en ny 24 punkt som följer: 
2 § 
Lagens tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På industriell hantering, upplagring och förvaring av celluloid tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om industriell hantering, upplagring och förvaring av farliga kemikalier. Närmare bestämmelser om den kemikalieklass enligt vilken kraven på industriell hantering, upplagring och förvaring av celluloid bestäms, om uppdelningen av industriell hantering och upplagring av celluloid samt om säkerhetskrav för industriell hantering, upplagring och förvaring av celluloid utfärdas genom förordning av statsrådet. 
6 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
23) den berörda allmänheten den allmänhet som påverkas eller sannolikt påverkas av en olycka, eller vars intressen ett beslut i en fråga gäller, 
24) celluloid ett ämne som innehåller över sextio viktprocent cellulosanitrat och dessutom kamfer. 
50 § 
Visande av överensstämmelse med kraven 
Den som på marknaden släpper ut en sådan produkt som avses i 47—49 § ska försäkra sig om och visa att produkten uppfyller de krav som gäller den. Vid bedömningen av överensstämmelse med kraven ska ett besiktningsorgan som avses i 100 § anlitas när produktens egenskaper och användningsändamål kräver detta. 
En cistern som är avsedd för lagring av en farlig kemikalie och som har tillverkats eller släppts ut på marknaden i en annan stat som är medlem i Europeiska unionen eller tillverkats i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska anses stämma överens med de krav som avses i 49 §, om 
1) överensstämmelsen med kraven har bedömts i enlighet med de krav som avses i 49 § och de metoder som avses i 50 § 1 mom. eller i enlighet med krav och metoder som säkerställer motsvarande kvalitets- och säkerhetsnivå, och resultaten visar att cisternen uppfyller de krav som ställs på den, samt 
2) bedömningen av överensstämmelsen med kraven har utförts av ett besiktningsorgan som har godkänts av vederbörande stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med iakttagande av krav som motsvarar vad som föreskrivs i 101 §. 
Verksamhetsutövaren ska på begäran till tillsynsmyndigheten lämna ut de uppgifter och dokument som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag på finska eller svenska eller på något annat språk som tillsynsmyndigheten godtar. 
52 § 
Bemyndigande att utfärda förordning om produkter som är förknippade med farliga kemikalier 
Genom förordning av statsrådet utfärdas det i fråga om de produkter som avses i 47—49 § närmare bestämmelser om detaljerade säkerhetskrav, visande av överensstämmelse med kraven och anlitande av besiktningsorgan vid bedömningen av överensstämmelsen med kraven, märkningar av produkter samt de anvisningar och uppgifter som ska följa med produkterna. 
69 § 
Visande av överensstämmelse med kraven samt märkningar när det gäller explosiva varor avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet 
När det gäller en explosiv vara som är avsedd för försvarsmaktens militära verksamhet ska dess överensstämmelse med kraven bedömas och i samband med bedömningen säkerställas och kunna visas att den explosiva varan uppfyller de krav som gäller den. 
En explosiv vara som avses i 1 mom. ska förses med de märkningar som förutsätts för en säker användning av varan. 
Närmare bestämmelser om bedömning av överensstämmelse med kraven samt märkningar utfärdas genom förordning av statsrådet. 
72 § 
Avgränsning som gäller bestämmelserna om explosiva varor 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelserna i 69 och 71 § gäller inte pyrotekniska artiklar som är avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet och för gränsbevakningsväsendets bruk. 
132 § 
Delegationen för säkerhetsteknik 
I fråga om utveckling och uppföljning av bestämmelserna i denna lag bistås arbets- och näringsministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket av delegationen för säkerhetsteknik, som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder. 
Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Tillstånd för hantering och upplagring av celluloid som beviljats med stöd av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag gäller till och med den 31 december 2018.  
Den delegation för säkerhetsteknik som tillsatts före ikraftträdandet av denna lag fortsätter till utgången av sin mandattid. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 44 kap. 11 § i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen (39/1889) 44 kap. 11 §, sådan den lyder i lag 181/2015, som följer: 
44 kap. 
Om brott som äventyrar andras hälsa och säkerhet 
11 § 
Brott mot bestämmelserna om explosiva varor 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor eller en bestämmelse som utfärdats eller ett förbud eller föreläggande som meddelats med stöd av den eller utan tillstånd eller anmälan som förutsätts i den lagen eller i strid med de villkor, begränsningar eller förbud som tagits in i ett beslut om tillstånd eller anmälan 
1) bedriver industriell hantering eller upplagring av farliga kemikalier eller överför en farlig kemikalie, eller 
2) tillverkar, importerar, använder, överför, släpper ut på marknaden, överlåter, innehar, lagrar, förvarar eller förstör en explosiv vara, 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om explosiva varor dömas till böter eller fängelse i högst två år. 
För brott mot bestämmelserna om explosiva varor döms också den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
1) i strid med lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven (/) eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den importerar, släpper ut på marknaden eller annars överlåter explosiva varor, eller 
2) i strid med lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015) eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den importerar, släpper ut på marknaden eller annars överlåter pyrotekniska artiklar, 
så att gärningen är ägnad att äventyra någon annans liv eller hälsa eller så att den medför fara för någon annans egendom. 
Som brott mot bestämmelserna om explosiva varor anses inte sådant innehav av en explosiv vara som avses i 1 mom. och som strider mot lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor eller mot bestämmelser som utfärdats eller förbud eller förelägganden som meddelats med stöd av den, om den som innehar en sådan explosiv vara på eget initiativ gör en anmälan till polisen om den explosiva varan och överlämnar den till polisen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 15.11.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare