Riksdagens svar
RSv
149
2017 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen
RP 162/2017 rd
ShUB 14/2017 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen (RP 162/2017 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 14/2017 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av socialvårdslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till socialvårdslagen (1301/2014) en ny 12 a § som följer: 
12 a § 
Statlig ersättning för socialservice i brådskande fall till personer som fått avslag på ansökan om internationellt skydd 
Folkpensionsanstalten ersätter av statliga medel de kostnader som en kommun och samkommun har när en utlänning som har sökt internationellt skydd och vars mottagningstjänster har upphört på det sätt som föreskrivs i 14 a § 2 eller 3 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011) med stöd av 12 § i denna lag i ett brådskande fall som nödvändig omsorg har fått mat eller mediciner eller i 21 § i denna lag avsedd tillfällig boendeservice. 
Bestämmelser om fakturering och betalning av de kostnader som avses i 1 mom., om ansökan, bestämmande och betalning av statlig ersättning och om andra omständigheter som hänför sig till administrationen av kostnaderna utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 8.12.2017 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 08-12-2017 16:02