Senast publicerat 10-05-2021 20:25

Riksdagens svar RSv 149/2020 rd RP 151/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

RP 151/2020 rd
JsUB 9/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (RP 151/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 9/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 7 § och 48 § 1 och 2 mom. som följer: 
7 § 
Annat offentligt stöd 
Ett villkor för att stöd enligt denna lag ska beviljas är att det för det arbete eller den åtgärd som ska finansieras inte har beviljats andra förmåner av offentliga medel. 
Stöd som har beviljats med stöd av denna lag återkrävs om det efter att stödet har betalats ut framgår att det för arbetet eller åtgärden har beviljats andra förmåner av offentliga medel. 
48 § 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. Denna lag är i kraft till och med den 31 december 2023. 
Andra bestämmelser i denna lag än de som gäller beviljande av stöd tillämpas dock på med stöd av denna lag beviljat stöd efter det att lagens giltighetstid har gått ut. Stöd som beviljas med stöd av denna lag ska betalas ut senast den 31 december 2026. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 31 december 2020. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 20.11.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare