Senast publicerat 29-10-2021 15:12

Riksdagens svar RSv 149/2021 rd RP 124/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om penninginsamlingar

RP 124/2021 rd
FvUB 13/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om penninginsamlingar (RP 124/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 13/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 1 § i lagen om penninginsamlingar 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras 1 § 3 mom. 7 punkten i lagen om penninginsamlingar (863/2019) och 
fogas till 1 § 3 mom. en ny 8 punkt som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Lagens tillämpningsområde omfattar inte 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering eller verksamhet som bedrivs av förmedlare av gräsrotsfinansiering i enlighet med lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016), 
8) tjänster genom vilka växthusgasutsläpp kompenseras genom ett verifierat och beräknat minskande av växthusgaser i atmosfären, avlägsnande av växthusgaser från atmosfären eller undvikande av att växthusgaser släpps ut i atmosfären. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 29.10.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare