Riksdagens svar
RSv
15
2015 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
RP 52/2015 rd
ShUB 2/2015 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (RP 52/2015 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 2/2015 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) 6 e § 1 mom., sådant det lyder i lag 992/2010, som följer: 
6 e § 
Till en skadad eller insjuknad som bor stadigvarande i Sverige och vars invaliditetsgrad är minst 20 procent och till en skadad eller insjuknad till följd av 1939—1945 års krig som bor stadigvarande i Sverige och vars invaliditetsgrad är minst 15 procent kan betalas ersättning för kostnader för av kommunen ordnad hemservice och annan socialservice som underlättar boende i hemmet. Närmare bestämmelser om ersättningens belopp och betalning av ersättningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 20.10.2015 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 21.10.2015 11:24