Senast publicerat 21-10-2015 11:24

Riksdagens svar RSv 15/2015 rd RP 52/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Riksdagen
RP 52/2015 rd
ShUB 2/2015 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (RP 52/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 2/2015 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) 6 e § 1 mom., sådant det lyder i lag 992/2010, som följer: 
  6 e § 
  Till en skadad eller insjuknad som bor stadigvarande i Sverige och vars invaliditetsgrad är minst 20 procent och till en skadad eller insjuknad till följd av 1939—1945 års krig som bor stadigvarande i Sverige och vars invaliditetsgrad är minst 15 procent kan betalas ersättning för kostnader för av kommunen ordnad hemservice och annan socialservice som underlättar boende i hemmet. Närmare bestämmelser om ersättningens belopp och betalning av ersättningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 20.10.2015 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare