Senast publicerat 19-03-2018 16:00

Riksdagens svar RSv 15/2018 rd RP 2/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands Akademi

Riksdagen
RP 2/2018 rd
KuUB 1/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands Akademi (RP 2/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 1/2018 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av lagen om Finlands Akademi 

  I enlighet med riksdagens beslut  
  ändras i lagen om Finlands Akademi (922/2009) 1, 2, 5, 8 och 12 §, 
  av dem 1, 2, 8 och 12 § sådana de lyder i lag 482/2014, som följer: 
  1 § 
  Administrativ ställning 
  Finlands Akademi är en sakkunnigorganisation för vetenskap och forskning inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde. 
  2 § 
  Uppgifter 
  Akademin har till uppgift att 
  1) genom att finansiera vetenskaplig forskning och forskningsförutsättningar och delta i internationellt samarbete främja forskningen och dess förutsättningar och nyttiggörande, 
  2) verka som sakkunnig när det gäller utveckling och genomförande av forskningspolitiken, 
  3) utföra andra sakkunniguppgifter enligt vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet eller som undervisnings- och kulturministeriet tilldelar Akademin. 
  5 § 
  Vetenskapliga forskningsråd 
  Akademin har vetenskapliga forskningsråd enligt vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet. Forskningsrådens uppgift är att bevilja finansiering för den vetenskapliga forskningen och för utveckling och nyttiggörande av forskningsförutsättningarna, att följa upp finansieringens genomslagskraft och resultat, att tillsammans med Akademins andra organ planera den forskningsfrämjande verksamheten samt att på annat sätt verka så som närmare anges i instruktionen. 
  Statsrådet utser en ordförande och högst tio andra medlemmar till vart och ett av de vetenskapliga forskningsråden för tre år i sänder. Varje forskningsråd väljer första och andra vice ordförande inom sig. En mångsidig och högtstående vetenskaplig sakkunskap ska vara företrädd i forskningsråden. Samma person kan inte utses till medlem i ett forskningsråd två mandatperioder i följd. Samma person kan dock utses för sammanlagt högst två mandatperioder i följd, om han eller hon är ordförande den ena av dessa mandatperioder och medlem den andra. 
  Innan forskningsråden tillsätts ska högskolor, centrala statliga forskningsinstitut, myndigheter och samfund som företräder forsknings- och utvecklingsarbete, centrala vetenskapliga sällskap och vetenskapsakademier höras. 
  8 § 
  Förvaltningsämbetet 
  Akademin har ett förvaltningsämbete som sköter förvaltningen av Akademin, de vetenskapliga råden, kommittén för forskningsinfrastruktur och rådet för strategisk forskning samt svarar för beredningen av ärenden och för föredragningen och verkställigheten av besluten. Förvaltningsämbetet avgör dessutom ärenden som gäller ämbetet eller ringa ändringar i organens beslut. 
  12 § 
  Närmare bestämmelser och föreskrifter 
  Närmare bestämmelser om Akademins uppgifter, om Akademins styrelse, vetenskapliga forskningsråd, sektioner, kommitté för forskningsinfrastruktur och råd för strategisk forskning och om dessas verksamhet, om avgörande av ärenden och om personalen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
  Till den del som det om vissa frågor inte ska föreskrivas genom förordning av statsrådet får föreskrifter om dem utfärdas i den instruktion som godkänns av Akademins styrelse eller när det gäller förvaltningsämbetet och förvaltningsämbetets interna verksamhet i den arbetsordning som fastställs av generaldirektören. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den2018. 
  Den begränsning av mandatperiodernas antal som anges i 5 § 2 mom. ska inte tillämpas på dem som är medlemmar i forskningsråd vid lagens ikraftträdande. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 13.3.2018 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare