Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 15/2019 rd

Senast publicerat 25-10-2019 14:48

Riksdagens svar RSv 15/2019 rd RP 17/2019 rd  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan

Riksdagen
RP 17/2019 rd
UtUB 3/2019 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan (RP 17/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 3/2019 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har 

  godkänt det strategiska partnerskapsavtalet i propositionen. 

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan 

  I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
  1 § 
  De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Tokyo den 17 juli 2018 ingångna strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan, ska gälla som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
  2 § 
  Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
  3 § 
  Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 25.10.2019 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare