Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 150/2020 rd

Senast publicerat 20-11-2020 13:31

Riksdagens svar RSv 150/2020 rd RP 140/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 8 och 9 § i lagen om ersättning för utbildning

Riksdagen
RP 140/2020 rd
ShUB 31/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 8 och 9 § i lagen om ersättning för utbildning (RP 140/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 31/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  upphävs i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 21 a och 21 b §, 21 c § 2 mom. samt 21 e och 21 k §,  
  sådana de lyder, 21 a § i lagarna 542/2012, 522/2018 och 1072/2018, 21 b § och 21 c § 2 mom. i lag 1072/2018, 21 e § i lagarna 1653/2015, 522/2018 och 1072/2018 samt 21 k § i lag 973/2016, och  
  ändras 21 §, 21 c § 1 mom., 21 d §, 21 g § 1 mom., 21 j § och 26 § 1 mom.,  
  sådana de lyder, 21 §, 21 c § 1 mom., 21 d § och 21 g § 1 mom. i lag 1072/2018, 21 j § i lag 1653/2015 och 26 § 1 mom. i lag 542/2012, som följer: 
  21 § 
  Fastställande och uttag av premierna 
  Sysselsättningsfonden bestämmer utan att höra arbetsgivaren att arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie ska betalas fyra gånger per år utifrån den lönesumma som avses i 19 a § och med iakttagande av bestämmelserna i 4 och 5 mom. samt 18 och 21 d §. Sysselsättningsfonden ska meddela ett överklagbart beslut om arbetslöshetsförsäkringspremien, av vilket den lönesumma som har anmälts till inkomstregistret och den arbetslöshetsförsäkringspremie som fastställs på basis av lönesumman framgår. 
  Arbetsgivaren svarar också för att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie betalas till Sysselsättningsfonden. Sysselsättningsfonden fastställer och tar ut löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie hos arbetsgivaren utifrån den lönesumma som avses i 19 a §. 
  Sysselsättningsfonden fastställer de lönesummor som avses i 1 och 2 mom. på basis av de inkomstuppgifter och andra uppgifter enligt 19 och 19 a § som arbetsgivaren har anmält till det i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) avsedda inkomstregistret, nedan inkomstregistret. Beslutet behöver inte motiveras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003), om lönesumman i beslutet inte avviker från den lönesumma som arbetsgivaren har anmält till inkomstregistret. 
  Om ingen arbetslöshetsförsäkringspremie har fastställts, bestämmer Sysselsättningsfonden att den uteblivna arbetslöshetsförsäkringspremien ska betalas. Beslutet ska fattas inom tre år från ingången av året efter försäkringsårets utgång. 
  Sysselsättningsfonden kan fastställa arbetslöshetsförsäkringspremien enligt det läge som gällde före ett företagsarrangemang, om den uppenbara avsikten med arrangemanget har varit att kringgå bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkringspremie. En arbetsgivare som genomfört företagsarrangemang ska lämna in en utredning om att arrangemanget inte har vidtagits för att företaget ska befrias från arbetslöshetsförsäkringspremien. När Sysselsättningsfonden begär utredning om arrangemanget inom företaget ska den underrätta arbetsgivaren om att utebliven utredning inte hindrar att premien fastställs. 
  21 c § 
  Fastställande av arbetslöshetsförsäkringspremien genom uppskattning 
  Trots bestämmelserna i 21 § 1 mom. kan Sysselsättningsfonden fastställa arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 18 § genom uppskattning, om arbetsgivaren inte till inkomstregistret har anmält de inkomstuppgifter som avses i lagen om inkomstdatasystemet eller om de inkomstuppgifter som arbetsgivaren anmält är för små utifrån de uppgifter som Sysselsättningsfonden fått på basis av 22 eller 22 a § och andra uppgifter som fonden förfogar över och som gäller arbetsgivarens lönebetalning och övriga verksamhet. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  21 d § 
  När premierna förfaller till betalning 
  Arbetslöshetsförsäkringspremien förfaller till betalning 21 dagar från det att premiefakturan sänts. 
  21 g § 
  Granskningsrätt som hänför sig till uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier 
  Sysselsättningsfonden har rätt att i arbetsgivarens handlingar granska riktigheten av de uppgifter som omfattas av arbetsgivarens uppgiftsskyldighet enligt 21 § 5 mom., 22 § 1 mom. 3 punkten, 24 § 4 mom. och 24 c §. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  21 j § 
  Utmätning av premier 
  Arbetslöshetsförsäkringspremier enligt denna lag och dröjsmålsränta enligt 21 i § är direkt utsökbara. Bestämmelser om indrivning av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).  
  26 § 
  Preskription 
  Arbetsgivarens och löntagarens rätt till återbetalning av en arbetslöshetsförsäkringspremie som betalats utan grund preskriberas fem år efter den dag då premien betalades eller arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie innehölls, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Bestämmelser om avbrytande av preskription finns i 10 och 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003). Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid löpa.  
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om ersättning för utbildning 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om ersättning för utbildning (1140/2013) 8 § 2 mom. och 9 §, sådana de lyder i lag 1073/2018, som följer: 
  8 § 
  Förfarandet vid ansökan om utbildningsersättning hos Sysselsättningsfonden 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Sysselsättningsfonden meddelar ett beslut om utbildningsersättningens belopp. Utbildningsersättningen betalas till arbetsgivaren eller dras av från den arbetslöshetsförsäkringspremie som fastställs enligt 21 § i finansieringslagen. 
  9 § 
  Tillämpning av finansieringslagen 
  I ett ärende som gäller utbildningsersättning som betalas av Sysselsättningsfonden tillämpas bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkringspremie i 21, 21 d, 21 f, 21 i, 21 j, 22, 22 a, 22 c—22 g, 24 f, 24 g, 24 i, 26 d och 26 e § i finansieringslagen. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 20.11.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare