Riksdagens svar
RSv
151
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av vallagen
RP 162/2018 rd
GrUB 7/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av vallagen (RP 162/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 7/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring och temporär ändring av vallagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i vallagen (714/1998) 8 § 2 mom., 18 § 4 mom., 19 § 1 mom. samt 21 § 3 och 4 mom.,  
av dem 8 § 2 mom. sådant det lyder i lag 247/2002, 18 § 4 mom. sådant det lyder i lag 496/2013, 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag 563/2015 och 21 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1263/2015, samt  
fogas till lagen nya 171 a och 177 a § som följer: 
8 § 
Röstningsområden 
Beslutet om röstningsområdena träder i kraft vid ingången av kalenderåret, om beslutet fattats och på det sätt som magistraten bestämt meddelats den senast i augusti månad det år som föregår ikraftträdandet. 
18 § 
Upprättande av och uppgifter i rösträttsregister 
Efter upprättandet av rösträttsregistret antecknas i registret beträffande den röstberättigade 
1) uppgift om dödsfall, om den röstberättigade har avlidit, 
2) för det fall att personen i fråga på det sätt som anges i 26 § har antecknats i rösträttsregistret som saknande rösträtt, uppgift om detta, 
3) uppgifter om eventuellt rättelseyrkande och om beslut som har meddelats med anledning av det, 
4) uppgift om huruvida den röstberättigade har utövat sin rösträtt, 
5) uppgift om en sådan spärrmarkering som avses i 2 mom. 11 punkten, om denna har gjorts i befolkningsdatasystemet efter upprättandet av rösträttsregistret, 
6) uppgift om att i det register som avses i 11 § 1 mom. i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (576/2016) antecknats samtycke som den röstberättigade gett i fråga om ett elektroniskt delgivningsförfarande. 
19 § 
Tilläggsuppgifter som ska införas i rösträttsregistret vid kommunalval och Europaparlamentsval 
Vid kommunalval införs i rösträttsregistret, utöver vad som föreskrivs i 18 § 2 mom., beträffande varje röstberättigad som inte är finsk medborgare uppgift om 
1) medborgarskap, 
2) den tidsperiod han eller hon utan avbrott har haft hemkommun i Finland, om inte han eller hon är medborgare i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i Island eller Norge, 
3) att den röstberättigade gjort en anmälan till magistraten i enlighet med 20 § 2 mom. 2 punkten i kommunallagen. 
21 § 
Meddelandekort 
Till meddelandekortet kan fogas av justitieministeriet utarbetad information om röstningsförfarandet och om det organ som utses genom valet. 
Befolkningsregistercentralen ser till att meddelandekorten senast den 24 dagen före valdagen sänds till de röstberättigade vilkas adress är känd. Vid Europaparlamentsval sänds kort emellertid inte till sådana i rösträttsregistret införda personer som Befolkningsregistercentralen i enlighet med 26 § 5 mom. antecknar i rösträttsregistret som saknande rösträtt. Meddelandekortet sänds till den röstberättigade endast elektroniskt, om det beträffande honom eller henne gjorts en i 18 § 4 mom. 6 punkten avsedd anteckning i rösträttsregistret. 
171 a § 
Ingivning av kandidatansökningar vid 2019 års Europaparlamentsval 
Trots vad som föreskrivs i 171 §, ska kandidatansökan vid det Europaparlamentsval som förrättas 2019 ges in till Helsingfors valkretsnämnd senast den 38 dagen före valdagen före klockan 16. 
Vissa myndighetsuppgifter i anslutning till kandidatuppställningen 
177 a § 
Lämnande av uppgifter för kontroll av valbarheten för finska medborgare 
Om en behörig myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen begär uppgifter av Befolkningsregistercentralen som behövs för kontroll av valbarheten för en finsk medborgare som kandiderar i medlemsstaten i fråga, ska Befolkningsregistercentralen lämna uppgifterna inom fem arbetsdagar. 
Denna lag träder i kraft den 20. Bestämmelsen i 171 a § gäller till och med den 29 maj 2019. 
Helsingfors 4.12.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 10.12.2018 08:15