Senast publicerat 10-11-2021 10:27

Riksdagens svar RSv 151/2021 rd RP 171/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

RP 171/2021 rd
ShUB 26/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen (RP 171/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 26/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av sjukförsäkringslagen (1068/2020) som följer: 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 30 juni 2022. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av sjukförsäkringslagen (225/2021) som följer: 
Denna lag träder i kraft den 27 mars 2021 och gäller till och med den 30 juni 2022. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 9.11.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare