Senast publicerat 18-11-2016 15:54

Riksdagens svar RSv 154/2016 rd RP 167/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i koden som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal

Riksdagen
RP 167/2016 rd
AjUB 7/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i koden som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal (RP 167/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjUB 7/2016 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har 

  godkänt 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 enligt propositionen. 

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 

  I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
  1 § 
  De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i de i Genève den 11 juni 2014 antagna ändringarna av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
  2 § 
  Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. 
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 2 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) 2 kap. 5 och 8 § samt 13 kap. 15, 17 och 17 a §,  
  av dem 13 kap. 17 a § sådan den lyder i lag 139/2012, och 
  fogas till 2 kap. en ny 8 a § och till 13 kap. en ny 13 a § som följer: 
  2 kap. 
  Arbetsgivarens skyldigheter 
  5 § 
  Information om platser som blir lediga 
  Arbetsgivaren ska enligt vedertagen praxis i företaget eller på arbetsplatsen informera allmänt om platser som blir lediga hos arbetsgivaren för att säkerställa att även deltidsanställda och visstidsanställda har samma möjligheter att söka sig till dessa platser som ordinarie arbetstagare och heltidsanställda. Ett användarföretag ska på motsvarande sätt informera också sina inhyrda arbetstagare om platser som blir lediga vid företaget. 
  8 § 
  Kollektivavtal som ska tillämpas i hyrda arbetstagares anställningsförhållanden 
  Om en arbetsgivare har hyrt ut arbetstagare till ett användarföretag, ska i fråga om de uthyrda arbetstagarnas anställningsförhållande tillämpas åtminstone bestämmelserna i ett sådant i 6 § 3 mom. avsett kollektivavtal som är bindande för användarföretaget eller bestämmelserna i ett allmänt bindande kollektivavtal. 
  Om inte något sådant kollektivavtal som avses i 1 mom. tillämpas i anställningsförhållandet för en hyrd arbetstagare, ska de villkor som gäller den hyrda arbetstagarens lön, arbetstid och semester åtminstone vara förenliga med de avtal eller den praxis som är bindande för och allmänt tillämpas vid användarföretaget. 
  8 a § 
  Hyrda arbetstagares rätt till tjänster och inrättningar inom användarföretaget 
  En inhyrd arbetstagare ska ha rätt till tjänster och gemensamma inrättningar inom användarföretaget på samma villkor som företagets egna anställda, om inte särbehandlingen motiveras av opartiska skäl. Användarföretaget är dock inte skyldigt att ekonomiskt understödja inhyrda arbetstagares användning av tjänster och inrättningar. 
  13 kap. 
  Särskilda bestämmelser 
  13 a § 
  Tryggande av rätt till hemresor och av den ekonomiska ställningen för arbetstagare som insjuknat eller skadats 
  När fartyget är i trafik utanför finskt territorialvatten, ska arbetsgivaren teckna och vidmakthålla en försäkring eller ställa annan ekonomisk säkerhet för att i situationer som avses i regel 2.5 och 4.2 i koden i Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete till sjöss från 2006 (FördrS 52/2013), nedan sjöarbetskonventionen, trygga arbetstagarnas rätt till hemresor och den ekonomiska ställningen för arbetstagare som insjuknat eller skadats. Försäkringen eller den ekonomiska säkerheten ska täcka  
  1) arbetstagarnas resekostnader för hemresor som avses i 3 kap. 2 § inklusive uppehälle samt sjukvård under resan,  
  2) arbetstagarnas fordringar som grundar sig på ett anställningsförhållande för högst fyra månader, 
  3) löner, kostnader och ersättningar som arbetsgivaren enligt 2 kap. 10—13 § ska betala, om en arbetstagare insjuknar eller skadas under tiden ombord, samt 
  4) begravningskostnader som arbetsgivaren ska betala enligt 13 kap. 12 § 3 mom., när en arbetstagare dör under tiden ombord. 
  Arbetstagaren har rätt att få betalning direkt från försäkringen eller ur den ekonomiska säkerheten. 
  En försäkring eller annan ekonomisk säkerhet får upphöra att gälla tidigast 30 dagar från den dag då en skriftlig anmälan om att giltigheten upphör inkommit till arbetarskyddsmyndigheten. 
  15 § 
  Framläggning 
  Arbetsgivaren ska hålla denna lag och ett allmänt bindande kollektivavtal som avses i 2 kap. 6 § fritt tillgängliga för arbetstagarna på fartyg. 
  Ett gällande certifikat för arbete till sjöss i enlighet med sjöarbetskonventionen, ett meddelande om att villkoren för arbete till sjöss iakttas och ett intyg i enlighet med tilläggen A2-I och A4-I till sjöarbetskonventionen om försäkring eller annan ekonomisk säkerhet enligt 13 a §, 17 § 2 mom. och 17 a § 2 mom. ska hållas framlagda ombord på fartyg. 
  På fartyg i utrikestrafik ska dessa handlingar vara framlagda även på engelska. 
  17 § 
  Ansvar för arbetsgivarens skyldigheter i vissa fall 
  Även om en arbetstagare står i anställningsförhållande till någon annan arbetsgivare än rederiet, ansvarar rederiet utöver arbetsgivaren för arbetstagarens fria hemresor och arbetstagarens egendom som blivit kvar ombord samt för arbetstagarens sjukvård och begravning. 
  Rederiet ska teckna och hålla i kraft en försäkring eller ställa annan ekonomisk säkerhet för att säkerställa betalningen av sådana hemresekostnader och kostnader för vård och begravningskostnader som avses i 13 a § för arbetstagare som avses i 1 mom.  
  17 a § 
  Redarens ansvar för dem som arbetar utan arbetsavtal ombord på fartyg 
  Om det ombord på ett fartyg utförs arbete som inte baserar sig på ett arbetsavtal, ansvarar en redare enligt 2 § 9 punkten i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) för att det med den som utför sådant arbete ombord på fartyget ingås ett skriftligt avtal med uppgifter som motsvarar de uppgifter som enligt 1 kap. 3 § 2 mom. i denna lag ska framgå av ett arbetsavtal. Redaren ansvarar också för att 1 kap. 3 § 3—5 mom., 2 kap. 12 §, 3 kap. 2 och 3 § samt 13 kap. 16 § tillämpas på den som utför arbete utan arbetsavtal ombord på fartyget. 
  Redaren ska teckna och hålla i kraft en försäkring eller ställa annan ekonomisk säkerhet för att säkerställa betalningen av sådana hemresekostnader och kostnader för vård som avses i 13 a § för arbetstagare som avses i 1 mom. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 15.11.2016 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare