Senast publicerat 26-11-2020 10:43

Riksdagens svar RSv 155/2020 rd RP 143/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen

Riksdagen
RP 143/2020 rd
FiUB 21/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen (RP 143/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 21/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 3 § 1 mom. samt 149 a § 1 och 2 mom., sådana de lyder, 3 § 1 mom. och 149 a § 1 mom. i lag 515/2015 samt 149 a § 2 mom. i lag 773/2016, som följer: 
  3 § 
  Säljaren är inte skattskyldig om räkenskapsperiodens omsättning är högst 15 000 euro, förutsatt att säljaren inte på egen anmälan har registrerats som skattskyldig. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  149 a § 
  En skattskyldig för vilken räkenskapsperiodens omsättning (i formeln omsättning) överstiger 15 000 euro, får en lättnad i den skatt som ska redovisas för räkenskapsperioden (i formeln skatt), så att lättnadens storlek bestäms enligt följande: 
  En skattskyldig för vilken räkenskapsperiodens omsättning uppgår till högst 15 000 euro får i lättnad hela den skatt som ska redovisas för räkenskapsperioden. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
  Lagen tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den dag lagen trädde i kraft eller därefter. På räkenskapsperioder som börjat innan denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 24.11.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare