Senast publicerat 10-05-2021 18:38

Riksdagens svar RSv 157/2016 rd RP 156/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder

RP 156/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (RP 156/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 13/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Tillämpningsområde och förhållande till statsunderstödslagen 
Denna lag innehåller bestämmelser om understöd som beviljas av statens medel för installation av hiss i efterhand och undanröjande av hinder för tillgänglighet i bostadsbyggnader samt för reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. 
På understöd som avses i denna lag tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
2 § 
Syftet med understöden 
Med understödet får följande åtgärder understödas: 
1) installation av hiss i efterhand i befintliga flervåningshus och undanröjande av hinder för tillgänglighet i bostadsbyggnader, 
2) reparation av bostäder för äldre eller för personer med funktionsnedsättning i syfte att främja deras möjligheter att bo hemma. 
Närmare bestämmelser om understödens användningsändamål får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Dispositionsplan 
Understöd kan beviljas inom ramen för det maximibelopp som fastställts i statsbudgeten. Om beloppet av de understöd som söks överstiger maximibeloppet, eller om det i övrigt behövs, får statsrådet besluta närmare om de regionala grunderna för användningen av understöden och om hur de ska fördelas på olika användningsändamål. 
4 § 
Understödens maximibelopp 
Understöd får beviljas på basis av prövning av varje enskilt projekt så att det av de godtagbara och skäliga kostnaderna utgör 
1) högst 45 procent, om understödet beviljas för sådant användningsändamål som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten, 
2) högst 50 procent, eller av särskilda skäl som hänför sig till en speciellt svår social, hälsomässig eller ekonomisk situation högst 70 procent, om understödet beviljas för sådant användningsändamål som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten. 
Godtagbara kostnader är högst de faktiska kostnaderna för den åtgärd som berättigar till understöd. 
Närmare bestämmelser om de godtagbara kostnaderna och om vilka de särskilda skälen enligt 1 mom. 2 punkten är får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
5 § 
Annan finansiering 
Understöd beviljas endast för en sådan åtgärd för vars finansiering sökanden inte har rätt att få annat offentligt stöd. 
Understöd beviljas inte till den del sökanden på basis av ett försäkringsavtal eller något annat avtal, enligt lag eller på någon annan motsvarande grund har rätt till gottgörelse för sådana godtagbara kostnader som avses i denna lag. 
6 § 
Understödstagare 
Understöd som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten beviljas till den sammanslutning som äger byggnaden. 
Understöd som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten beviljas till den fysiska person som äger bostadsbyggnaden eller bostaden eller den fysiska person som äger de bostadsaktier som medför rätt att besitta bostadslägenheten. Om underhållsansvaret för byggnaden eller bostaden med stöd av lag ankommer på eller skriftligen varaktigt eller långvarigt har överförts på någon annan än den ägare som avses ovan, kan understödet dock beviljas till den underhållsansvarige. Understöd beviljas inte till den del som kostnaderna med stöd av lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) eller bolagsordningen ska betalas av bostadsaktiebolaget. 
7 § 
Allmänna förutsättningar för beviljandet 
Understöd kan beviljas för kostnaderna för byggnader och bostäder som används som bostad året om eller, om understöd beviljas för ett användningsändamål enligt 2 § 1 mom. 1 punkten, även för kostnaderna för byggnader ska som tas i bruk som bostäder året om. De åtgärder som beviljas understöd ska vara ändamålsenliga med beaktande av den förväntade användningstiden för och behovet av byggnaden eller bostaden. 
Understöd får endast beviljas för åtgärder som inte har påbörjats innan Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet har beviljat understödet eller godkänt åtgärdens ändamålsenlighet. I annat fall får understöd beviljas endast av särskilda skäl. 
8 § 
Behovsprövning 
Utöver de allmänna förutsättningar som anges i 7 § ska sökandens hushåll, när understöd beviljas för ett användningsändamål enligt 2 § 1 mom. 2 punkten, socialt samt på grund av ringa inkomster och förmögenhet bedömt som en helhet vara i en sådan situation att understödet behövs för att reparationerna eller åtgärderna ska kunna genomföras. 
Närmare bestämmelser om de förutsättningar som gäller hushållets sociala ställning, inkomster och förmögenhet får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
9 § 
Begränsning av användningen 
En bostad för vars reparation har beviljats understöd enligt 2 § 1 mom. 2 punkten ska under fem år från beviljandet av understödet användas som bostad för understödstagaren. Bostaden får dock under denna tid upplåtas för användning också till någon annan som med sitt hushåll vid tidpunkten för upplåtandet uppfyller villkoren för understödet i fråga. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ska på ansökan bevilja befrielse från begränsningen, om det med hänsyn till omständigheterna är oskäligt att bibehålla den. 
10 § 
Myndigheternas uppgifter 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet är statsbidragsmyndighet i fråga om understöd som avses i denna lag. 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får bemyndiga den kommun där understödsobjektet finns att ordna granskning enligt 12 §. 
11 § 
Information från myndigheter 
På Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets rätt att få uppgifter från en annan myndighet tillämpas 31 § i statsunderstödslagen. Uppgifterna ska fås avgiftsfritt. 
12 § 
Granskning av understödsobjektet 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet kan i samband med beviljandet av understöd kräva att mellangranskningar utförs i de utrymmen som är föremål för reparation och att en slutgranskning ordnas när reparationsarbetet slutförts, om det bedöms vara behövligt med hänsyn till åtgärdens art och omfattning. En slutgranskning ska ordnas inom skälig tid efter det att reparationsarbetet slutförts. 
En tjänsteman från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet och en tjänsteman från den kommun som avses i 10 § 2 mom. har rätt att under planeringen och genomförandet samt i samband med slutgranskningen få tillträde till de utrymmen som ska repareras eller har reparerats med understöd för att säkerställa att understödet används för att främja boende, personers hälsa eller en hälsosam miljö i enlighet med denna lag och understödsbeslutet eller om det finns anledning att misstänka att det har begåtts ett brott som avses i 29 kap. 5—8 § i strafflagen (39/1889). I utrymmen som är avsedda för boende av permanent natur får granskning dock utföras endast om det är nödvändigt för att utreda de ovannämnda omständigheter som är föremål för granskning.  
Vid granskningen ska 39 § i förvaltningslagen (434/2003) iakttas. 
13 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
Genom denna lag upphävs lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005). 
På understödsbeslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas den upphävda lagen. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 16.112016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare