Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 157/2018 rd

Senast publicerat 10-12-2018 14:39

Riksdagens svar RSv 157/2018 rd RP 196/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Riksdagen
RP 196/2018 rd
JsUB 17/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och lagen om verkställighet av jordbruksstöd (RP 196/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 17/2018 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  upphävs i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1356/2014, samt 
  ändras 2 § 12 punkten och 23 § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag 1356/2014, som följer: 
  2 § 
  Definitioner 
  I denna lag avses med 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  12) aktiva jordbrukare jordbrukare enligt artikel 9.1 i stödförordningen, 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  23 §  
  Förgröningsstöd 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Trädesarealer, inklusive trädesmark med dragväxter, arealer med kvävefixerande grödor och arealer med energiskog med kort omloppstid samt arealer med landskapselement som är förenliga med tvärvillkoren och som ska bibehållas enligt de normer som avses i punkt GAEC 7 i bilaga II till den horisontella förordningen är sådana arealer med ekologiskt fokus som avses i artikel 46.2 i stödförordningen. Undantaget enligt artikel 46.7 i stödförordningen tillämpas på regionnivå. 
  Närmare bestämmelser om stödbeloppet, arealerna med ekologiskt fokus och de arealer som kan hänföras till arealerna med ekologiskt fokus, trädesmark med dragväxter, de växtarter som räknas som kvävefixerande grödor och som energiskog med kort omloppstid, diversifieringen av grödor, uppföljningsmetoden för permanent gräsmark, stödnivåerna, stödregionerna och de områden där undantaget enligt artikel 46.7 i stödförordningen tillämpas utfärdas genom förordning av statsrådet. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 24 § 4 mom. och 45 § 1 mom., av dem 45 § 1 mom. sådant det lyder i lag 501/2014, samt  
  fogas till lagen en ny 23 a § som följer: 
  23 a § 
  Användning av nya tekniker vid tillsyn 
  Nya tekniker får användas vid tillsyn över arealstöd och vid kontroller enligt artikel 40 a i kontrollförordningen. 
  När tillsyn utövas enligt artikel 40 a i kontrollförordningen och fotografier som innehåller geografisk information används ska ett förfarande tillämpas som inte äventyrar en persons rättigheter eller skyddet för privatlivet eller något annat integritetsskydd i enlighet med vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och i dataskyddslagen     (1050/2018). Om en obemannad luftfarkost används vid tillsynen har den myndighet som handlar under tjänsteansvar rätt att använda luftfarkosten vid tillsynen. Stödsökanden ska informeras om att en luftfarkost används vid tillsynen, i samband med att stödsökanden meddelas om tillsynen eller senast i samband med själva tillsynen. 
  Närmare bestämmelser om användningen av nya tekniker vid tillsyn, om de tekniska kraven på de nya teknikerna och om utövandet av sådan tillsyn som avses i denna paragraf får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
  24 § 
  Rätt till insyn 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Tillsynsmyndigheten har rätt att vid behov få handräckning vid fullgörandet av inspektion så som bestäms i 9 kap 1 § i polislagen (872/2011). 
  45 §  
  Val och godkännande av rådgivare 
  Rådgivarna väljs med iakttagande av artikel 15.3 i landsbygdsförordningen. Rådgivarna väljs och godkänns för viss tid, som löper ut när giltigheten för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 upphör. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
  Beslut om godkännande av rådgivare som fattats före denna lags ikraftträdande förblir i kraft. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 4.12.2018 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare