Senast publicerat 10-12-2018 14:12

Riksdagens svar RSv 159/2018 rd RP 59/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagen
RP 59/2018 rd
AjUB 9/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 59/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjUB 9/2018 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa  

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 5 § 1 mom. 15 punkten, 2 kap. 10 § 4 mom., 6 kap. 3 a § 1 mom., det inledande stycket i 3 a § 3 mom. samt 4 och 5 punkten samt 4 mom. 3 och 4 punkten samt 7 kap. 2 § 2 mom. och 4 mom. 1 punkten samt 5 a § 1 mom., det inledande stycket i 5 a § 3 mom. samt 4 och 5 punkten samt 4 mom. 3 och 4 punkten, 
  sådana de lyder, 1 kap. 5 § 1 mom. 15 punkten i lag 1457/2016, 2 kap. 10 § 4 mom. i lag     1001/2012, 6 kap. 3 a § 1 mom., det inledande stycket i 3 a § 3 mom. samt 4 och 5 punkten samt 4 mom. 3 och 4 punkten samt 7 kap. 5 a § 1 mom., det inledande stycket i 5 a § 3 mom. samt 4 och 5 punkten samt 4 mom. 3 och 4 punkten i lag 1138/2017 och 7 kap. 2 § 2 mom. och 4 mom. 1 punkten i lag       1374/2014, samt 
  fogas till 2 kap. en ny 10 a §, till 6 kap. 3 a § 3 mom., sådant det lyder i lag 1138/2017, nya 6 och 7 punkter och till 4 mom., sådant det lyder i lag 1138/2017, en ny 5 punkt samt till 7 kap. 5 a § 3 mom., sådant det lyder i lag 1138/2017, nya 6 och 7 punkter och till 4 mom., sådant det lyder i lag 1138/2017, en ny 5 punkt som följer: 
  1 kap. 
  Allmänna bestämmelser 
  5 § 
  Definitioner 
  I denna lag avses med 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  15) sysselsättningsfrämjande service jobbsökarträning, karriärträning, arbetskraftsutbildning och arbetssökandes frivilliga med arbetslöshetsförmån stödda studier enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, prövning enligt 4 kap. 5 § 1 mom. 1 och 2 punkten i den lagen, arbetskraftsutbildning enligt lagen om yrkesutbildning, frivilliga studier enligt 22—24 § i lagen om främjande av integration och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  2 kap. 
  Allmänna arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av förmåner 
  10 § 
  Studier 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Vid studier som avses i 10 a §, vid studier som ordnas som arbetskraftsutbildning, vid arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån eller vid frivilliga studier enligt 22—24 § i lagen om främjande av integration ska, om studierna har ordnats i perioder, den arbetssökande inte på basis av dessa studier anses vara studerande på heltid mellan perioderna. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  10 a § 
  Kortvariga studier 
  På en arbetssökandes rätt att få arbetslöshetsförmåner tillämpas inte bestämmelserna i 10 §  1—3 mom., om 
  1) den arbetssökande har fyllt 25 år innan studierna inleds, 
  2) den helhet som studierna bildar pågår högst sex månader utan avbrott eller i perioder, och 
  3) studierna ger yrkesfärdigheter eller stöder företagsverksamhet. 
  Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas på studier som den arbetssökande bedrivit tidigare endast om studierna bevisligen har avbrutits minst ett år tidigare. Begränsningen gäller inte studier som inletts under ett anställningsförhållande eller under tiden för en periodiserad ekonomisk förmån enligt 3 kap. 6 § 1 mom. eller som bedrivits som arbetskraftsutbildning. 
  Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas på nytt, när de studier som avses i det momentet har avslutats och personen därefter har uppfyllt arbetsvillkoret för arbetslöshetsdagpenning och maximitiden för arbetslöshetsdagpenning börjat löpa från början. 
  6 kap. 
  Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet 
  3 a § 
  Betalning av arbetslöshetsdagpenning till nedsatt belopp 
  Om en person under den tidsperiod för vilken han eller hon har betalats arbetslöshetsdagpenning för sammanlagt 65 dagar inte i tillräcklig omfattning har varit i arbete eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service eller studerat, betalas arbetslöshetsdagpenningen till nedsatt belopp för de följande 65 dagarna. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  När en person får arbetslöshetsdagpenning anses han eller hon i tillräcklig omfattning ha varit i arbete eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service eller studerat under 65 dagar, om han eller hon under den tiden antingen 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  4) har deltagit fem dagar i annan service eller verksamhet som förbättrar förutsättningarna för sysselsättning och ordnas av arbetskraftsmyndigheten, 
  5) har på arbetsplatsen eller i anknytning till sysselsättandet deltagit fem dagar i annan verksamhet som stöder rekryteringen och för vilken arbetslöshetsförmån betalas; närmare bestämmelser om verksamhetens innehåll får utfärdas genom förordning av statsrådet, 
  6) har bedrivit fem dagar studier som inte betraktas som heltidsstudier enligt 2 kap. 10 § och för vilka arbetslöshetsförmån inte betalas med stöd av 2 kap. 10 a §; samma studier beaktas dock om de oavbrutet eller i perioder varar högst sex månader, eller 
  7) har studerat fem dagar och för den tiden fått arbetslöshetsförmån med stöd av 2 kap. 10 a §. 
  Granskningsperioden på 65 dagar för arbetslöshetsdagpenningen börjar när en person på basis av ett uppfyllt arbetsvillkor betalas arbetslöshetsdagpenning för första gången. Följande granskningsperiod börjar vid utgången av den föregående granskningsperioden. Granskningsperioden börjar på nytt från början och förmånen betalas utan sådan nedsättning som avses i 2 mom. när en person på nytt blir mottagare av arbetslöshetsdagpenning 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  3) efter det att arbetslöshetsdagpenningen har förvägrats på grundval av 4 kap. 3 eller 5 §, 
  4) efter minst fem dagars oavbrutna heltidsstudier som avses i 2 kap. 10 §, om det för den tiden inte betalats arbetslöshetsförmån med stöd av 2 kap. 10 a §, eller 
  5) efter en tid utan ersättning eller skyldighet att vara i arbete enligt 2 a kap. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  7 kap. 
  Allmänna bestämmelser om arbetsmarknadsstöd 
  2 § 
  Väntetiden för arbetsmarknadsstöd 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Väntetid tillämpas inte om 
  1) personen har genomgått en utbildning efter grundskolan eller gymnasiet som leder till examen och som ger yrkesfärdigheter, 
  2) heltidsstudier avslutas och arbetslöshetsförmån har betalats med stöd av 2 kap. 10 a § under tiden för studierna, 
  3) arbetssökandens rätt till arbetsmarknadsstöd börjar omedelbart efter det att maximitiden för arbetslöshetsdagpenning enligt 6 kap. 7 eller 9 § har uppnåtts, eller 
  4) personen har fått särskilda undervisnings- eller elevvårdstjänster enligt 20 § i lagen om yrkesutbildning till följd av handikapp, sjukdom, försenad utveckling, störningar i känslolivet eller annan orsak och har avlagt sina studier i enlighet med en för honom eller henne utarbetad individuell plan för hur undervisningen ska ordnas. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Väntetiden löper inte och minskas inte, med avvikelse från 3 mom., med den tid som personen har varit på arbetsmarknaden 
  1) under tiden för heltidsstudier eller en ferieperiod i anslutning till studierna eller en ferieperiod mellan olika läroanstalter, om inte arbetslöshetsförmån under den tiden har betalats till den arbetssökande med stöd av 2 kap. 10 a §, 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  5 a § 
  Betalning av arbetsmarknadsstöd till nedsatt belopp 
  Om en person under den tidsperiod för vilken han eller hon har betalats arbetsmarknadsstöd för sammanlagt 65 dagar inte i tillräcklig omfattning har varit i arbete eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service eller studerat, betalas arbetsmarknadsstödet till nedsatt belopp för de följande 65 dagarna. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  När en person får arbetsmarknadsstöd anses han eller hon i tillräcklig omfattning ha varit i arbete eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service eller studerat under 65 dagar, om han eller hon under den tiden antingen 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  4) har deltagit fem dagar i annan service eller verksamhet som förbättrar förutsättningarna för sysselsättning och ordnas av arbetskraftsmyndigheten, 
  5) har på arbetsplatsen eller i anknytning till sysselsättandet deltagit fem dagar i annan verksamhet som stöder rekryteringen och för vilken arbetslöshetsförmån betalas; närmare bestämmelser om verksamhetens innehåll får utfärdas genom förordning av statsrådet, 
  6) har bedrivit fem dagar studier som inte betraktas som heltidsstudier enligt 2 kap. 10 § och för vilka arbetslöshetsförmån inte betalas med stöd av 2 kap. 10 a §; samma studier beaktas dock om de oavbrutet eller i perioder varar högst sex månader, eller 
  7) har studerat fem dagar och för den tiden fått arbetslöshetsförmån med stöd av 2 kap. 10 a §. 
  Den första granskningsperioden på 65 dagar för arbetsmarknadsstödet börjar när en person börjar få arbetsmarknadsstöd. Följande granskningsperiod börjar vid utgången av den föregående granskningsperioden. Granskningsperioden börjar på nytt från början och förmånen betalas utan sådan nedsättning som avses i 2 mom. när en person på nytt blir mottagare av arbetsmarknadsstöd 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  3) efter det att arbetsmarknadsstödet har förvägrats på grundval av 4 kap. 3 eller 5 §, 
  4) efter minst fem dagars oavbrutna heltidsstudier som avses i 2 kap. 10 §, om det för den tiden inte betalats arbetslöshetsförmån med stöd av 2 kap. 10 a §, eller 
  5) efter en tid utan ersättning eller skyldighet att vara i arbete enligt 2 a kap. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20. Lagens 1 kap. 5 § 1 mom. 15 punkt träder dock i kraft den 1 januari 2019. 
  Bestämmelserna i 2 kap. 10 a § tillämpas på arbetssökandes studier som inleds efter ikraftträdandet av denna lag. 
  Om en sådan tidsperiod som avses i 6 kap. 3 a § 1 mom. eller i 7 kap. 5 a § 1 mom. har avslutats före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas 6 kap. 3 a § och 7 kap. 5 a § i den lydelse de hade vid ikraftträdandet av denna lag. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 4.12.2018 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare