Senast publicerat 30-03-2020 17:00

Riksdagens svar RSv 16/2020 rd RP 27/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagen
RP 27/2020 rd
AjUB 3/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 27/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjUB 3/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  fogas temporärt till 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) en ny 4 b § som följer: 
  11 kap. 
  Bestämmelser om verkställighet 
  4 b § 
  Temporär tillämpning av lagen på permitterade 
  Om en arbetssökande är permitterad och permitteringen har börjat den 16 mars 2020 eller därefter, tillämpas på den arbetssökandes rätt att få arbetslöshetsförmåner för permitteringstiden inte 2 kap. 1 och 4—16 §, 2 a kap. 4—7 §, bestämmelserna om vägran att ta emot arbete i 2 a kap. 8 § eller bestämmelserna i 2 a kap. 9—14 §. 
  På den arbetssökandes rätt att få arbetslöshetsförmåner tillämpas dock vad som i 2 kap. 1 § föreskrivs om att vara arbetssökande och vad som i 2 a kap. föreskrivs om vägran att ta emot arbete, om den arbetssökande vägrar ta emot arbete som en arbetsgivare individuellt erbjuder honom eller henne. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 juli 2020.  
  Denna lag tillämpas från och med den 16 mars 2020. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 30.3.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare