Senast publicerat 15-12-2017 12:58

Riksdagens svar RSv 160/2017 rd RP 171/2017 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 63 och 169 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet

Riksdagen
RP 171/2017 rd
ShUB 20/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 63 och 169 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (RP 171/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 20/2017 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) 8 § 7 punkten., 13 § 2 mom., 139 § 2 mom., 202 § 2 mom. och 268 § 2 mom. samt 
  fogas till 75 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 225 a § som följer: 
  8 § 
  Arbete som utförs i egenskap av arbetstagare 
  Om inte något annat föreskrivs nedan ska denna lag tillämpas på den som arbetar 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  7) som republikens president, medlem av statsrådet, tjänsteman vid republikens presidents kansli, riksdagens justitieombudsman eller biträdande justitieombudsman, riksdagsledamot eller ledamot i Ålands lagting, 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  13 § 
  Arbete som utförs i Finland 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Denna lag tillämpas inte på arbete som en arbetstagare utför i Finland, om arbetstagaren på grundval av EU:s förordningar om social trygghet eller sådana internationella överenskommelser som är bindande för Finland inte omfattas av lagstiftningen i Finland. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  75 § 
  Hur inkomster från arbete som företagare räknas in i årsarbetsinkomsten 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Om den skadade vid tidpunkten för skadefallet inte har utfört sådant arbete som företagare som avses i 1 mom., men han eller hon under den jämförelsetid som avses i 71 § 2 mom. har haft en gällande frivillig försäkring för arbetstiden enligt 188—190 §, ska den skadade företagarens arbetsinkomst enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) beaktas som arbetsinkomst under jämförelsetiden vid utgången av respektive jämförelseår. På motsvarande sätt ska den arbetsinkomst som vid utgången av respektive jämförelseår gällt enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) beaktas som arbetsinkomst under jämförelsetiden, om inte den skadade vid tidpunkten för skadefallet har utfört sådant arbete som avses i 2 mom. i denna paragraf. 
  139 § 
  Ersättning som ska betalas till arbetsgivaren och sjukkassan 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  En arbetsgivare som har betalat lön till den skadade på grundval av sådan läroavtalsutbildning enligt 70 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017) som har ersatts som rehabilitering enligt denna lag, har rätt att upp till lönebeloppet få den ersättning för inkomstbortfall som den skadade har beviljats för samma tid. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  202 § 
  Avdrag från ersättningar 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  På olycksfallspension som den skadade får på grundval av en fritidsförsäkring ska ett avdrag göras för delinvalidpension, rehabiliteringsstöd och sjukpension enligt någon annan lag som den skadade får för samma tid och samma skadefall och för därpå följande ålderspension och dagpenning enligt sjukförsäkringslagen. På familjepension som betalas till en förmånstagare ska ett avdrag göras för familjepension som på motsvarande sätt betalas för samma skadefall med stöd av någon annan lag. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  28 kap. 
  Olycksfallsförsäkringscentralen 
  225 a § 
  Finansinspektionens tillsynsuppgifter 
  Finansinspektionen svarar för tillsynen över de förfaranden som ska iakttas i Olycksfallsförsäkringscentralens ersättnings- och försäkringsverksamhet och över försäkringsmatematiska faktorer. 
  268 § 
  Justering av penningbelopp och ersättningar med arbetspensionsindex och lönekoefficient 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Olycksfallspension, rehabiliteringspenning som betalas från och med årsdagen för skadedagen, fortlöpande menersättning, vårdbidrag, klädtillägg och familjepension justeras varje kalenderår med arbetspensionsindexet enligt 98 § i lagen om pension för arbetstagare. Menersättning som betalas ut som engångsersättning justeras med det arbetspensionsindex som nämns ovan enligt den tidpunkt då ersättningen betalas. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20. Lagens 75 § 3 mom. tillämpas på skadefall som inträffar efter det att lagen trätt i kraft. 
  När 75 § 3 mom. tillämpas ska i stället för 2015 års arbetsinkomst enligt lagen om pension för företagare årsarbetsförtjänsten för en försäkring enligt 57 § 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) användas. 
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 63 och 169 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) 63 § 1 mom. och 169 § 2 mom. som följer: 
  63 § 
  Hur inkomster av annan verksamhet beaktas i årsarbetsinkomsten 
  Om den skadade vid tidpunkten för skadefallet också hade ett eller flera anställningsförhållanden, beaktas i årsarbetsinkomsten även de inkomster han eller hon fått av dessa anställningsförhållanden, med iakttagande av vad som föreskrivs i 71—73, 78 och 81 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och med stöd av 80 § i den lagen. I det fallet beaktas även vad som i 75 § 3 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar föreskrivs om beaktande av arbetsinkomst enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) under jämförelsetiden. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  169 § 
  Justering av penningbelopp och ersättningar med arbetspensionsindex och lönekoefficient 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Olycksfallspension, rehabiliteringspenning som betalas från och med årsdagen för skadedagen, fortlöpande menersättning, vårdbidrag, klädtillägg och familjepension justeras varje kalenderår med arbetspensionsindexet enligt 98 § i lagen om pension för arbetstagare. Menersättning som betalas ut som engångsersättning justeras med det arbetspensionsindex som nämns ovan enligt den tidpunkt då ersättningen betalas. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20. Lagens 63 § 1 mom. tillämpas på skadefall som inträffar efter det att lagen trätt i kraft. 
  När 75 § 3 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar tillämpas med stöd av 63 § 1 mom. i denna lag ska i stället för 2015 års arbetsinkomst enligt lagen om pension för företagare årsarbetsförtjänsten för en försäkring enligt 57 § 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) användas. 
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006) 14 § 9 mom., sådant det lyder i lag 794/2017, som följer: 
  14 § 
  Behandlingen av ärenden 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassor, Utbildningsfonden, närings-, trafik- och miljöcentralen, arbetslöshetsförsäkringsfonden samt arbets- och näringsbyrån är skyldiga att avgiftsfritt sända besvärsnämnden handlingar i den form som besvärsnämnden kräver. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20 . 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 8.12.2017 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare