Senast publicerat 10-05-2021 19:19

Riksdagens svar RSv 161/2017 rd RP 112/2017 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning och 124 § i inkomstskattelagen

RP 112/2017 rd
FiUB 19/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning och 124 § i inkomstskattelagen (RP 112/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 19/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 12 §, sådan den lyder i lag 655/2015, som följer: 
12 § 
Skattetagargruppernas utdelning 
Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 68,65 procent och kommunernas utdelning 31,35 procent. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 124 § i inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 124 § 3 mom., sådant det lyder i lag 654/2015, som följer: 
124 § 
Fastställande av skatten 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Inkomstskattesatsen för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag enligt 18 § 3 mom. samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet är 6,27 procent. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 8.12.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare